Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Miesto pre Vašu reklamu

Fulltextové vyhľadávanie


ZADAJTE 1 ALEBO VIAC SLOV:
TIP: pri vyhľadávaní viacerých slov používajte zástupný znak * pre vyhľadávanie viacerých tvarov slova. Viac o zástupných znakoch...
VYHĽADANÉ V TITULKOCH: počet nájdených článkov: 7

Komplexná preparácia zubného kazu použitím erbiového laseru (2940nm)

Komplexná preparácia zubného kazu použitím erbiového laseru (2940nm)

Erbiový laser je možné použiť ako alternatívu ku konvenčným preparačným postupom na odstránenie zubného kazu. Bezkontaktný spôsob ošetrenia umožňuje signifikantné zníženie bolesti počas ošetrenia, elimináciu nepríjemných pocitov spojených s vibráciami z vrtáčika, selektívnu preparáciu kariéznych tkanív a antibakteriálny účinok. Zachovanie čo najväčšieho množstva tvrdých zubných tkanív ako aj bolesť počas ošetrenia môžu viesť k nedostatočnému odstráneniu kariéznych hmôt, recidíve kazu a zlyhaniu výplne. Nevyhnutným predpokladom pre úspešné laserové ošetrenie sú dostatočné vedomosti v oblasti laserovej fyziky a interakcia laser-tkanivo pre konkrétnu vlnovú dĺžku.

Sú pre vás obrazové kazuistiky užitočné? Požadovali by ste obrazové kazuistiky aj z iných odborov? Máte nejaké pripomienky alebo návrhy na vylepšenie? Prosím, poskytnite nám váš názor vyplnením krátkeho dotazníka.

 
autor: Jana Ohlasová, Silvia Timková, Vladimíra Schwartzová | odbor: Zubné lekárstvo | publikované: 30.12.2017 | posledné úpravy: 16.4.2018 | Creative Commons License

Anatómia 1 pre študentov zubného lekárstva

Anatómia 1 pre študentov Zubného lekárstva

Prezentácie predstavujú ucelený súbor prednášok z anatómie pre študentov 1. ročníka Zubného lekárstva. Jednotlivé prednášky korelujú s aktuálnou osnovou predmetu a majú slúžiť študentom ako pomocný učebný materiál špecifikujúci rozsah preberanej problematiky, ktorý je potrebné zvládnuť v prvom roku štúdia.

 
autor: Adriana Boleková, Květuše Lovásová, Dalibor Kolesár | sekcia: Prednášky | odbor: Anatómia | publikované: 19.9.2016 | posledné úpravy: 16.9.2019 | Creative Commons License

Anatómia 2 pre študentov zubného lekárstva

Anatómia 2 pre študentov Zubného lekárstva

Prezentácie predstavujú súbor prednášok určených pre študentov 1. ročníka Zubného lekárstva. Prednášky z predmetu Anatómia 2 sú venované štúdiu a pochopeniu jednotlivých častí lebky, jej spojeniam a priestorom. Opísané sú svaly, cievy a nervy hlavy a krku, a tiež topografická anatómia štruktúr hlavy a krku. Prezentované sú tu aj zmyslové orgány, príslušné nervové dráhy a endokrinný systém.

 
autor: Květuše Lovásová, Adriana Boleková | sekcia: Prednášky | odbor: Anatómia | publikované: 25.4.2016 | posledné úpravy: 16.4.2019 | Creative Commons License

Lekárska biochémia pre študentov zubného lekárstva

Lekárska biochémia pre študentov Zubného lekárstva

Predmet biochémia plní v medicínskom štúdiu nezastupiteľnú úlohu, ktorou je naučiť študentov vnímať životné pochody, ako aj chorobné procesy ako deje odohrávajúce sa na molekulovej úrovni. Na rozlíšenie patologických pochodov od normálnych je potrebné zvládnuť a pochopiť zmysel obrovského množstva chemických reakcií prebiehajúcich v bunke (bunkový metabolizmus). Osvojenie si týchto faktov je hlavným cieľom predmetu biochémia, ktorého zvládnutie je dobrým základom pre štúdium patobiochémie, fyziológie a patofyziológie, ako aj ďalších odborných predmetov medicínskeho štúdia.

 
autor: Mária Mareková, Marek Stupák, Jana Mašlanková, Peter Urban, Katarína Dubayová | sekcia: Prednášky | odbor: Lekárska chémia a biochémia | publikované: 14.5.2009 | posledné úpravy: 27.2.2019 | Creative Commons License

Lekárska chémia pre študentov zubného lekárstva

Lekárska chémia pre študentov Zubného lekárstva

Predmet Lekárska chémia zahŕňa vybrané kapitoly zo všeobecnej, anorganickej, fyzikálnej a organickej chémie, chémie prvkov a stomatologicky významných zlúčenín, statickej biochémie a metodicky veľmi dôležitej - analytickej chémie. Jej výučba je zaradená do I. semestra štúdia na LF. Poznanie štruktúry a funkcie chemických látok a zlúčenín, ako aj vybraných základných stomatologických materiálov, napr. amalgámov, porcelánov, polymérov a pod. je pre zubného lekára veľmi dôležité, lebo vo svojej praxi sa s nimi stretáva každodenne. Kapitoly z lekárskej chémie tvoria tak základ pre štúdium lekárskej biochémie, patobiochémie, patofyziológie, klinickej biochémie a ďalších odborných predmetov medicínskeho štúdia.

 
autor: Marek Stupák, Mária Mareková, Vladimíra Tomečková, Jana Mašlanková, Katarína Dubayová, Beáta Hubková | sekcia: Prednášky | odbor: Lekárska chémia a biochémia | publikované: 23.10.2009 | posledné úpravy: 10.11.2017 | Creative Commons License

Praktické cvičenia z lekárskej biochémie pre študentov zubného lekárstva

Praktické cvičenia z lekárskej biochémie pre študentov Zubného lekárstva

Praktické cvičenia z lekárskej biochémie obsahujú návody na praktické cvičenia - protokoly, ktoré študenti zubného lekárstva budú využívať na jednotlivých praktických cvičeniach počas letného a zimného semestra. Po vykonaní experimentu zaznamenajú získané výsledky, vyhodnotia ich a zaradia jednotlivé merania do celkového kontextu.

 
autor: Peter Urban, Jana Mašlanková, Peter Urban, Marek Stupák, Vladimíra Tomečková, Mária Mareková | sekcia: Pedagogické diela | odbor: Lekárska chémia a biochémia | publikované: 18.9.2013 | posledné úpravy: 10.2.2019

Vybrané kapitoly z histológie pre odbor zubného lekárstva - učebnica a mikroskopický atlas

Vybrané kapitoly z histológie pre odbor zubného lekárstva - učebnica a mikroskopický atlas

Učebnica je určená pre štúdium pregraduálnych a postgraduálnych študentov zubného lekárstva so zameraním na štruktúry hlavovej oblasti s dôrazom na najnovšie poznatky o mikroskopickej štruktúre zuba na úrovni svetelnej a elektrónovej mikroskopie.

Domoráková I. a kol.: Vybrané kapitoly z histológie pre odbor zubného lekárstva - Učebnica a mikroskopický atlas, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, ŠafárikPress, Košice 2019, ISBN  978-80-8152-721-0.

 
autor: Iveta Domoráková, Eva Mechírová, Štefan Tóth, Marianna Danková, Viera Eliášová, Jarmila Veselá, Kristína Čurgali, Zuzana Fagová, Vladimíra Schwartzová | sekcia: Pedagogické diela | odbor: Histológia, embryológia, Zubné lekárstvo | publikované: 9.4.2019 | posledné úpravy: 9.4.2019 | Creative Commons License
VYHĽADANÉ V TELE ČLÁNKU: počet nájdených článkov: 14

Ísť na stránku: 1 2

Dentálne materiály
.. je určená študentom odboru zubného lekárstva. Dentálne materiály predstavujú sku.. .. v zubnej protetike) a pri ošetrovaní zubného kazu (materiály používané v konzervačnom leká..

Poruchy puberty
.. lekárstva ako aj študentom 4. ročníka zubného lekárstva. V úvode sa zaoberá fyziologickým pri..

Artériová hypertenzia u detí a adolescentov
.. všeobecného lekárstva a v štvrtom ročníku zubného lekárstva. Táto prednáška je zameraná na defi..

Diabetes mellitus v detskom veku
.. a 6. ročníka všeobecného lekárstva a 4. ročník a zubného lekárstva. Je zameraná na diferenciálnu di..

Anémie u detí
.. všeobecného lekárstva a v štvrtom ročníku zubného lekárstva. Anémia sa definuje ako abnormálne zn..

Anatomická pitva - dolná končatina
.. Regio glutea - odklápanie m. gluteus maximus a preparácia foramen s-piriforme a..

Anatomická pitva - hrudník
.. MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Preparácia suprafasciálnych ciev a nervov ..

Náhrada ascendentnej aorty pre aneuryzmu ascendentnej aorty a plastika bikuspidálnej aortálnej chlopne pre kombinovanú chybu
..Kazuistika popisuje hospitalizáciu pacienta s .. .. echokardiografia Autori deklarujú, že kazuistiku s identickým obsahom nebudú publikovať v in.. .. Obrázok 7 - Peroperačná fotografia - preparácia ľavej koronárnej artérie. | 22.11.2017 272.78 KB..

Aortokoronárny bypass
..Kazuistika opisuje hospitalizáciu 58 ročného muža pri.. .. ergometria. Výsledok záťažovej ergometrie poukazuje na známky tichej ischémie. Pacient prijatý na k.. .. vzdelávacej siete MEFANET Obrázok 4 - Preparácia vena saphena magna. | 22.11.2017 271.1..

Kombinovaná ortodonticko-chirurgická terapia retinovaných zubov
.. do požadovanej polohy. Sú pre vás obrazové kazuistiky užitočné? Požadovali by ste obrazové kazu.. .. Kilroy pružiny ich posúvať smerom ventrálne do zubného oblúka, renivelizovať horný zubný oblúk. Dolný fi.. .. ne často eruptujú sami. Autori deklarujú, že kazuistiku s identickým obsahom nebudú publikovať v in..