Prehlásenie o vylúčení zodpovednosti

  • Prevádzkovateľom edukačného webového portálu Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, portal.lf.upjs.sk [ISSN 1337-7000] je Ústav lekárskej informatiky a simulátorovej medicíny UPJŠ LF. Hlavným poslaním týchto stránok je sprístupnenie všetkých typov elektronických didaktických materiálov vytváraných na UPJŠ LF.
  • Prevádzkovateľ portálu a autori jeho obsahu v žiadnom prípade nenesú zodpovednosť za akékoľvek nesprávne použitie informácií zverejnených na tomto portáli a na webových stránkach, na ktoré portál odkazuje.
  • Celý obsah webového portálu je duševným vlastníctvom Prevádzkovateľa a jednotlivých autorov. Podmienky, za ktorých je možné s dielom zverejneným na portáli ďalej pracovať, jasne a zrozumiteľne určuje typ verejnej licencie Creative Commons uvedený pri danom diele.
  • Prevádzkovateľ nezhromažďuje žiadne osobné údaje, ktoré mu používatelia sami dobrovoľne neposkytnú. Dobrovoľným poskytnutím osobných údajov dávajú používatelia súhlas k tomu, aby prevádzkovateľ spracovával poskytnuté údaje v rozsahu, ktorý je nevyhnutný k riadnemu prevádzkovaniu edukačného webového portálu. Toto zahŕňa taktiež sprístupňovanie ich obsahu verejnosti, ďalej správu a archiváciu článkov, prípadne názorov k nim, a to po celú dobu takejto činnosti.
  • Používanie tohto webového portálu takým spôsobom, ktorý by znemožnil jeho využitie ostatným používateľom, ktorý by ohrozil jeho funkčnosť, ktorý by menil informácie na ňom zverejnené alebo jeho prostredníctvom získané alebo ktorý by mal vplyv na podporný softvér, je zakázané.