prof. MUDr. Zuzana Gdovinová, zuzana.gdovinova(at)upjs.sk

Nádory mozgu

Autor: Zuzana Gdovinová

anotačný obrázok

Prezentácia na tému Nádory mozgu. Obsahuje informácie o medzinárodnej klasifikácii nádorov mozgu, pojednáva o primárnych a sekundárnych nádoroch mozgu. Venuje sa etiológii a patogenéze nádorov mozgu, klinickej symptomatológii, diagnostike a liečbe mozgových nádorov - symptomatická medikamentózna liečba, chemoterapia, rádioterapia a neurochirurgická liečba.

Hlavové nervy

Autor: Zuzana Gdovinová

anotačný obrázok

Priložený výučbový materiál: PPT prednáška na tému Hlavové nervy. Obsahom predkladanej osnovy prezentácie k prednáške pre študentov všeobecného lekárstva je základná anatómia, fyziológia hlavových nervov, klinická manifestácia pri poruche funkcií hlavových nervov a klinické vyšetrenie funkcie hlavových nervov.

Kôrové syndrómy

Autor: Zuzana Gdovinová

anotačný obrázok

Priložený výučbový materiál: PPT prednáška na tému Kôrové syndrómy. Obsah predkladanej osnovy prezentácie k prednáške určenej pre študentov v odbore všeobecného lekárstva je zameraný na ozrejmenie a popis klinickej manifestácie lézií jednotlivých kôrových oblastí resp. syndromológiu lézií mozgových lalokov.

Zobrazovacie metódy

Autor: Zuzana Gdovinová

anotačný obrázok

Priložený výučbový materiál: PPT prednáška na tému Zobrazovacie metódy. Prednáška je zameraná na zobrazovacie metodiky používané v diagnostike v neurológii. Jedná sa o metodiky ako sú počítačová tomografia (CT), CT angiografia, CT perfúzia, magnetická rezonancia (MRI) a digitálna subtrakčná angiografia (DSA). Každá metodika obsahuje popis princípu na akom funguje, indikácie vyšetrenia a základný popis patologických nálezov.

Ischemická cievna mozgová príhoda

Autor: Zuzana Gdovinová

anotačný obrázok

Predložený výučbový materiál: PPT prednáška na tému Ischemické náhle cievne mozgové príhody (NCMP). Obsahom prednášky je definícia, patofyziológia, epidemiológia, diagnostika (symptomatológia podľa povodia resp. okludovanej mozgovej cievy), diagnostika (natívne CT, CT angiografia, CT perfúzia, MRI) , akútny manažment pacienta s ischemickou NCMP (intravenózna trombolýza, mechanická trombektómia, karotický stenting, karotická endarterektómia) a následná starostlivosť a diagnostika pacienta po ischemickej NCMP (pátranie po etiológii, rehabilitácia, skríning kognitívnej poruchy a sekundárna prevencia).

Hemoragické cievne mozgové príhody

Autor: Zuzana Gdovinová

anotačný obrázok

Priložený výučbový materiál: PPT prednáška na tému Hemoragické cievne mozgové príhody (CMP). Prednáška je zameraná na intrakraniálne krvácania: intracerebrálne krvácanie a subarachnoidálne krvácanie (SAK) - definícia, diagnostika (symptomatológia, paraklinické vyšetrenia), liečba, prognóza a komplikácie.

Bolesti hlavy

Autor: Zuzana Gdovinová

anotačný obrázok

Predložený výučbový materiál: PPT prednáška na tému Bolesti hlavy. Prednáška je zameraná na klasifikáciu bolestí hlavy, definíciu a klinické diagnostické kritériá pre jednotlivé typy bolestí hlavy, diferenciálnu diagnostiku bolestí hlavy a liečbu resp. terapeutické možnosti liečby jednotlivých typov bolestí hlavy. Osobitná pozornosť je zameraná na migrénu.

Kognitívne poruchy a demencie

Autor: Zuzana Gdovinová

anotačný obrázok

Prednáška pre poslucháčov študijného programu všeobecné lekárstvo sa venuje problematike demencií z hľadiska ich definície, epidemiológie, etiologickej klasifikácie a diagnostiky. Z jednotlivých druhov sa zameriava na najčastejšie typy - Alzheimerovu chorobu, vaskulárnu demenciu (hlavne post-stroke cognitive impairment), demenciu s Lewyho telieskami a frontotemporálne demencie. Prednáška pojednáva aj o potenciálne reverzibilných formách poruchy kognitívnych funkcií.

Cievne mozgové príhody - prezentácia pre študentov všeobecného lekárstva

Autor: Zuzana Gdovinová

anotačný obrázok

Prezentácia na tému cievne mozgové príhody pre študentov študijného programu všeobecné lekárstvo. Prednáška sa zameriava na ischemickú náhlu cievnu mozgovú príhodu a hemoragické cievne mozgové príhody (intracerebrálne krvácanie, subarachnoidálne krvácanie) s prihliadnutím na ich etiológiu a vybrané súvisiace kardiovaskúlárne rizikové faktory.

Cievne mozgové príhody - prezentácia pre študentov fyzioterapie

Autor: Zuzana Gdovinová

anotačný obrázok

Prezentácia na tému cievne mozgové príhody pre študentov študijného programu fyzioterapia. Prednáška sa zameriava na ischemickú náhlu cievnu mozgovú príhodu a hemoragické cievne mozgové príhody (intracerebrálne krvácanie, subarachnoidálne krvácanie) s prihliadnutím na ich etiológiu a vybrané súvisiace kardiovaskúlárne rizikové faktory.