Podklady k prednáškam

Histológia a embryológia 2 pre študentov Zubného lekárstva

Autor: Iveta Domoráková, Štefan Tóth, Eva Mechírová, Zuzana Fagová, Alexandra Kunová, Kristína Čurgali

anotačný obrázok

Prezentácie predstavujú súbor prednášok určených pre študentov 1. ročníka Zubného lekárstva. Jednotlivé prednášky korelujú s aktuálnou osnovou predmetu Histológia a embryológia 2 a majú slúžiť študentom ako pomocný učebný materiál špecifikujúci rozsah preberanej problematiky, ktorý je potrebné zvládnuť v prvom roku štúdia.

Farmakológia 1 - prednášky pre študentov Všeobecného lekárstva

Autor: Ján Mojžiš, Ladislav Mirossay

anotačný obrázok

Prednášky k predmetu Farmakológia 1 sú určené pre študentov 3. ročníka študijného programu Všeobecné lekárstvo. Podklady z prednášok majú slúžiť ako pomocný študijný materiál na zvládnutie základných princípov farmakológie a získanie prehľadu o jednotlivých skupinách liečiv používaných v humánnej medicíne.

Farmakológia 2 - prednášky pre študentov Zubného lekárstva

Autor: Ján Mojžiš, Ladislav Mirossay

anotačný obrázok

Podklady k prednáškam z predmetu Farmakológia 2 sú určené pre študentov 3. ročníka študijného programu Zubné lekárstvo. Materiály majú slúžiť ako pomocný študijný materiál na zvládnutie základných princípov farmakológie a získanie prehľadu o jednotlivých skupinách liečiv používaných v humánnej medicíne.

Histológia a embryológia 1 pre študentov Všeobecného lekárstva

Autor: Štefan Tóth, Iveta Domoráková, Eva Mechírová

anotačný obrázok

Prezentácie predstavujú súbor prednášok určených pre študentov 1. ročníka Všeobecného lekárstva. Jednotlivé prednášky korelujú s aktuálnou osnovou predmetu Histológia a embryológia 1 a majú slúžiť študentom ako pomocný učebný materiál špecifikujúci rozsah preberanej problematiky, ktorý je potrebné zvládnuť v prvom roku štúdia.

Úzkostné a afektívne poruchy

Autor: Zuzana Vančová

anotačný obrázok

Prednáška popisuje jednotlivé typy úzkostných porúch (panická porucha, generalizovaná úzkostná porucha, OCD, poruchy podmienené stresom), ich klinický obraz a liečbu. Tiež obsahuje informácie o jednotlivých typoch afektívnych porúch (depresívna, bipolárna afektávna, cyklotýmia, dystýmia), ich klinickom obraze a liečbe.

Interná medicína 6 pre študentov Všeobecného lekárstva

Autor: Ingrid Dravecká, Ivica Lazúrová, Peter Jarčuška, Ivan Majerčak, Viola Vargová, Zora Lazúrová, Peter Mitro, Ivana Valocikova

anotačný obrázok

Problémové vyučovanie s diferencialne diagnostickým prístupom k jednotlivým chorobám v rámci pododborov a zvládnutie problematiky akútnych stavov v jednotlivých pododboroch. Paraneoplastický syndróm,Synkopy – diferenciálna diagnostika. Šok.Fokálna infekcia a sepsa. Febrility – diferenciálna diagnostika v internej medicíne.Diferenciálna diagnostika bolesti na hrudníku.Diferenciálna diagnostika opuchov v internej medicíne.Diferenciálna diagnostika žltačiek. Poškodenie pečene alkoholom.Imunodeficitné stavy. Imunoreštauračná, imunosupresívna a imunostimulačná liečba – indikácie vo vnútornom lekárstve.Poruchy acidobázickej rovnováhy.Lekárska genetika v klinickej praxi.

Medicína založená na dôkazoch

Autor: Jaroslav Majerník

anotačný obrázok

Medicína založená na dôkazoch je predmetom, v rámci ktorého sú študentom doktorských a zdravotníckych študijných odborov ozrejmené informácie o systematickom medicínskom výskume, jeho výsledkoch ako aj o spôsoboch využívania rozsiahleho množstva relevantných medicínskych zdrojov. Študenti pochopia spôsoby kritického hodnotenia platnosti a sily klinicky najrelevantnejších vedeckých prác, ale aj to akým spôsobom môžu byť ich výsledky využívane v každodennej klinickej praxi.

Práca vznikla v rámci riešenia projektu národnej grantovej agentúry KEGA 011UPJŠ-4/2019 "Zvyšovanie kompetencií a úrovne kritického myslenia študentov medicínskych študijných programov s využitím simulačných nástrojov problémovo orientovaného vzdelávania a medicíny založenej na dôkazoch".

Úvod do štúdia predmetu Psychiatria 1

Autor: Ivan Dóci

anotačný obrázok

V prednáške sa opisuje základné rozdelenie duševných porúch na poruchy psychotické a nepsychotické a popisujú sa základné symptómy psychotických porúch. Druhá časť prednášky je o význame oxytocínu pre emócie človeka. Psychotická porucha (psychóza) je vážna duševná choroba, ktorá hlboko a vážne narušuje duševnú existenciu postihnutej osoby.

Všeobecná psychopatológia - poruchy vôle, konania, pudov a osobnosti

Autor: Jozef Dragašek

anotačný obrázok

Prednáška je výučbovým materiálom k predmetu Psychiatria 1, je určená pre študentov Všeobecného lekárstva štvrtého ročníka. Popisuje základy všeobecnej - deskriptívnej psychopatológie so zameraním sa na poruchy vôle, konania, pudov a porúch osobnosti. Všeobecná - deskriptívna psychopatológia je hĺbkový opis, kategorizácia a diagnostika abnormálnych zážitkov, ako ich uvádza pacient a ako sa prejavujú v jeho správaní. Využíva fenomenologickú analýzu na potvrdenie univerzálnosti prežívaných udalostí.

Vyšetrenie pacienta v psychiatrii, rozhovor s psychiatrickým pacientom. Prehľad pomocných vyšetrovacích metód v psychiatrii.

Autor: Jana Vančíková

anotačný obrázok

Prednáška je výučbovým materiálom k predmetu Psychiatria 1, je určená pre študentov Všeobecného lekárstva štvrtého ročníka. Objasňuje základné princípy psychiatrického vyšetrenia, vysvetľuje priebeh vyšetrenia , vysvetľuje štandardizované posudzovacie stupnice a užitočné doplňujúce vyšetrovacie metódy pre potreby diferenciálnej diagnostiky.