O výučbovom portáli UPJŠ LF

Redakcia

Redakcia Ústav lekárskej informatiky
Lekárska fakulta
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Trieda SNP 1
040 11 Košice
  Redaktori:
doc. Ing. Jaroslav Majerník, PhD.
Ing. Stanislav Balčák, PhD.
Vaše názory a pripomienky.

Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
www: https://portal.lf.upjs.sk
ISSN 1337-7000

Na stiahnutie Návod na používanie portálu UPJŠ LF pre používateľov [PDF 1.38 MB]
Tento dokument popisuje hlavné používateľské funkcie webového portálu Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.
Pridané: 20.02.2008, Aktualizované: 14.09.2020

Na stiahnutie Návod na používanie portálu UPJŠ LF pre autorov [PDF 1.92 MB]
Tento dokument popisuje postup pri zverejnení elektronických diel na webovom portáli Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.
Pridané: 25.02.2008, Aktualizované: 09.09.2020

Výučbový portál UPJŠ LF

Výučbový portál Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (ďalej len „portál UPJŠ LF“) vznikol na základe projektu MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork). Projekt MEFANET je zameraný na budovanie a posilnenie spolupráce lekárskych fakúlt ČR a SR pri rozvoji výučby lekárskych a zdravotníckych odborov pomocou moderných informačných a komunikačných technológií. Portál UPJŠ LF umožňuje prezentovať širokú škálu výučbových pomôcok, ktoré sú na Lekárskej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach vytvárané a ktoré majú významný prínos pre podporu výučby. Uverejňované didaktické materiály pritom môžu byť rôzneho rozsahu, počnúc jednoduchými podkladmi k prednáškam až po sofistikované pedagogické diela, ktoré môžu byť aj oficiálne uznané na LF UPJŠ. Autorom týchto materiálov je zároveň poskytnutá možnosť voliť si medzi rôznymi skupinami používateľov, ktorí k nim môžu pristupovať. Typickými používateľmi, ktorým môžu byť uverejňované materiály sprístupnené sú:

 • neregistrovaný anonymný používateľ,
 • registrovaný anonymný používateľ, ktorý pri registrácii potvrdí súhlas s pravidlami nakladania s obsahom portálu UPJŠ LF,
 • registrovaný používateľ, ktorý je používateľom vzdelávacej siete MEFANET,
 • registrovaný používateľ, ktorý je študentom/zamestnancom UPJŠ,
 • registrovaný používateľ, ktorý je študentom/zamestnancom UPJŠ LF.

Pre koho je portál určený

Používateľmi výučbového portálu UPJŠ LF sú predovšetkým:

 • akademickí pracovníci, ktorí portál UPJŠ LF používajú k zverejňovaniu svojich pedagogických diel,
 • autori a tvorcovia multimediálnych učebných pomôcok, ktorí portál UPJŠ LF používajú ako nástroj komunikácie s ich používateľmi,
 • osoby zapojené do celoživotného vzdelávania lekárov a pracovníkov z oblasti zdravotníctva,
 • študenti lekárskych fakúlt.

Navigácia

Používateľ sa na portáli UPJŠ LF orientuje prostredníctvom:

 • horizontálneho menu – obsahová časť (sekcie),
 • vertikálneho menu – typy zverejňovaný učebných multimediálnych pomôcok,
 • filtra lekárskych disciplín.

Používateľ má taktiež k dispozícii nástroj pre jednoduché i rozšírené vyhľadávanie. U rozšíreného vyhľadávania si môže zvoliť obsahovú sekciu, lekárske disciplíny a vyhľadávanú frázu, u ktorej určuje, či vyhľadáva slová z obsahu alebo z autorských údajov. Výsledkom použitia ktoréhokoľvek z navigačných nástrojov je zoznam anotácií k dostupným didaktickým materiálom. Každý odkaz v zozname poukazuje na článok (hypertextový dokument), ktorý je uceleným didaktickým materiálom alebo ucelene popisuje priložený materiál.

Štruktúra portálu

Diela zverejňované na portáli UPJŠ LF sú kategorizované podľa lekárskych disciplín. Pre jednoduchú orientáciu používateľov vo zverejňovaných materiáloch bola navrhnutá štruktúra znázornená na nižšie uvedenom obrázku.

Štruktúra portálu LF UPJŠ

 Obsah všetkých častí je riešený prostredníctvom hypertextových článkov s priloženými súbormi rôznych, bežne používaných formátov (napr. PDF, PPT a pod.).

Sekcia Multimediálne pomôcky je členená podľa typu multimediálnej výučbovej pomôcky na:

Multimediálne výučbové pomôcky sú buď fyzicky umiestnené na portáli UPJŠ LF alebo je na nich uvedený odkaz. Odkazy sa dotýkajú hlavne tých materiálov, ktoré nemôžu byť na portáli UPJŠ LF z technických dôvodov prevádzkované. Jedná sa najmä o špeciálne databázy, obrazové archívy a pod. Taktiež to platí aj o e-learningových kurzoch, pre ktoré je najvhodnejšie umiestnenie v informačnom systéme autora (LMS). Pedagógovia môžu taktiež sprístupniť svojim študentom ozvučené prednášky.

Pedagogické diela sú tvorené uceleným materiálom, ktorý sa vzťahuje minimálne k jednému predmetu vyučovanému na UPJŠ LF. Publikácie a autorské diela sú uverejňované v podobe, ktorá zodpovedá tlačou vydaným skriptám. Za určitých podmienok je možné elektronické pedagogické diela oficiálne uznať ako klasickú publikačnú činnosť v rámci UPJŠ LF. U rozsiahlych diel uznaných edičnou komisiou UPJŠ LF sú uvedené taktiež údaje o oponentúre (napr. dátum recenzie a kontakty na posudzovateľov). Diela uznané edičnou komisiou UPJŠ LF sú na portáli UPJŠ LF označené logom (viď obrázok).

 Logo edičnej komisie LF UPJŠLogo edičnej komisie LF UPJŠ 

 Logom vľavo je označená anotácia uznaného diela a logom vpravo je označené samotné dielo.

V sekcii Prednášky môžu autori sprístupniť svojim študentom podklady k prednáškam alebo iný jednoduchý výučbový materiál (najčastejšie prezentácie vo formáte PPT, PPS, alebo dokumenty vo formáte PDF).

Garancia špecifikuje podmienky používania portálu UPJŠ LF, bibliografických citácií elektronických dokumentov, ochranu autorských práv a ďalšie dôležité informácie.

Každý zverejnený didaktický materiál je zatriedený do jednej alebo viacerých lekárskych disciplín z nasledujúceho zoznamu: akútna medicína a toxikológia, anatómia, anestéziológia a intenzívna medicína, biofyzika, biochémia a chémia, biológia, dermatológia, diabetológia, dietetika, endokrinológia a metabolizmus, epidemiológia, preventívne lekárstvo a hygiena, farmakológia, fyziológia, gastroenterológia a hepatológia, geriatria, hematológia, histológia, embryológia, chirurgia, traumatológia a ortopédia, imunológia, alergológia a pneumológia, infektológia, kardiológia a angiológia, lekárska etika a právo, lekárska genetika, lekárska informatika, mikrobiológia, nefrológia, neurológia a neurochirurgia, oftalmológia a optometria, onkológia a rádioterapia, otorinolaryngológia, patológia a laboratórna medicína, pediatria a neonatológia, pôrodníctvo a gynekológia, psychiatria, psychológia a sexuológia, rádiológia a zobrazovacie metódy, rehabilitácia, fyzioterapia a ergoterapia, reumatológia, urológia, všeobecné praktické lekárstvo, zdravotná starostlivosť a ošetrovateľstvo, zubné lekárstvo a ostatné.