Nemocničný informačný systém

Aj keď je papierová zdravotná dokumentácia stále najrozšírenejším spôsobom zadávania informácií, ručne/strojom písané poznámky archivované na rôznych miestach výrazne sťažujú ich dostupnosť, napríklad na podporu výberu vhodných liečebných postupov alebo hodnotenia ich kvality. Elektronické evidovanie, archivovanie a poskytovanie informácií je na rozdiel od papierových foriem realizované pomocou informačných systémov, ktoré umožňujú jednoduché vyhľadávanie a aktualizovanie informácií o zdravotnom stave pacienta/pacientov. Výhody elektronickej evidencie údajov vyzdvihuje aj skutočnosť, že sú zaznamenávané v štruktúrovanej podobe, ktorá je rovnako ako aj v iných softvérových aplikáciách využívaná aj v nemocničných informačných systémoch.

Rozvoj elektronického zdravotníctva je výrazne ovplyvňovaný sociálnymi, ekonomickými, ale aj politickými faktormi. Zmeny, ktoré nastali v systémoch poskytovania zdravotnej starostlivosti v mnohých Európskych krajinách poukazujú okrem iného aj na nevyhnutnosť skvalitnenia procesov evidencie, archivácie a sprístupňovania citlivých údajov týkajúcich sa zdravotného stavu pacientov a obyvateľstva ako takého. Tieto zmeny v pozitívnom smere ovplyvnili myslenie kompetentných orgánov a naštartovali cestu prechodu k využívaniu informačných a komunikačných prostriedkov aj v našich zdravotníckych zariadeniach.

Ekonomická výhodnosť prebiehajúcich inovácií systému zdravotníctva sa opiera hlavne o demografické zmeny, stúpajúce náklady na poskytovanie zdravotnej starostlivosti, či rastúce požiadavky na jej kvalitu a dostupnosť. Zabezpečenie efektívnosti využívania finančných i ľudských zdrojov si preto vyžaduje vybudovanie systému, v ktorom bude možné jednoducho, rýchlo, spoľahlivo a bezpečne archivovať, zdielať a vymienať dôležité informácie. Lekári, zdravotnícky personál i administratívni pracovníci vykonávajú rôzne úlohy a v procese "papierovej" evidencie údajov zapisujú informácie, ktoré sa často opakujú. Zdieľanie informácií preto prináša nielen finančnú, ale aj časovú úsporu, a to tak pre poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ako aj pre jej konzumenta (pacienta).

Príspevok Nemocničný informačný systém vychádza z potrieb Laboratória virtuálnej nemocnice budovaného na Lekárskej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, ktoré si kladie za cieľ vytvoriť podmienky pre simuláciu činností a toku informácií v zdravotníckych zariadeniach pomocou informačných systémov používaných v klinickej praxi. Je zameraný na ozrejmenie podstaty evidencie a využívania elektronickej zdravotnej dokumentácie fiktívnych pacientov v reálnom nemocničnom informačnom systéme. Nemocničné informačné systémy rôznych výrobcov sa líšia prevažne grafickým spracovaním a spôsobom zadávania údajov. Kvôli názornosti, previazanosti údajov v moduloch systému a jednotnosti prezentácie informácií sú princípy vysvetlené na NIS MEDEA, ktorý je v laboratóriu nainštalovaný.

Práca vznikla v rámci riešenia projektu národnej grantovej agentúry KEGA 3/6329/08 "Laboratórium virtuálnej nemocnice na báze nemocničných informačných systémov".

Príloha   Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
 Základné informácie k predmetu 15.9.2019 879.91 KB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 Medicínska informatika 2, Nemocničný informačný systém - učebnica 8.10.2016 6.17 MB ktokoľvek Creative Commons License
 Základné pojmy 9.10.2017 288.72 KB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 Komplexný nemocničný informačný systém 9.10.2017 1.02 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 Nemocničný informačný systém 16.10.2017 1.55 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 Komunikácia v NIS 17.10.2017 2.23 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 Centrálny register 21.10.2017 4.26 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 Ambulancie 27.11.2020 8.24 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 Lôžkové oddelenia 6.11.2018 7.67 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License

Predmety/kurzy

Creative Commons LicenseObsah článku podlieha licencii Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko