Ústav ošetrovateľstva, Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, https://www.upjs.sk/lekarska-fakulta/ustav/osetrovatelstvo/

Psychológia v študijnom programe Fyzioterapia

Autor: Renáta Suchanová

anotačný obrázok

Zámerom predmetu je vysvetliť a osvojiť si teoretické východiská psychológie ako odboru a metód používaných v psychológii. Taktiež charakterizovať človeka ako bio-psycho-sociálnu bytosť, analyzovať štruktúru osobnosti, jej vlastnosti, stavy a procesy. Aplikovať osvojené poznatky v zdravotníckej praxi.

Profesijná etika v študijnom programe Fyzioterapia

Autor: Jana Sušinková

anotačný obrázok

Predmet Profesijná etika je zameraný na ozrejmenie a zvládnutie základných pojmov súvisiacich s etikou, etickými normami, princípmi a hodnotami. Študenti diskutujú o prakticko-etických riešeniach problémov v oblasti etiky, riešia morálne konfliktné situácie profesijnej praxe vo vzťahu k profesijnej etike.

Prevencia vo vnútornom lekárstve v študijnom programe Verejné zdravotníctvo

Autor: Gabriela Štefková

anotačný obrázok

Cieľom predmetu je oboznámiť sa s neinfekčnými civilizačnými ochoreniami a behaviorálnymi rizikovými faktormi týchto ochorení. Študenti nadobudnú vedomosti o zdravotno-výchovných metódach, formách a prostriedkoch zameraných na primárnu, sekundárnu a terciárnu prevenciu ochorení v profesionálnej praxi.

Ošetrovateľstvo

Autor: Mária Zamboriová, Lucia Dimunová

anotačný obrázok

V študijnom programe Ošetrovateľstvo je realizovaná výučba prednášok a cvičení v súlade so zverejnenými učebnými plánmi za elektronickej podpory predmetov, ktorá prebieha cez e-learningový portál UPJŠ v Košiciach. Študenti po prihlásení sa do vybraných kurzov majú k dispozícii prezentácie, materiály, manuály, guidelines a dokumentáciu potrebnú k získaniu vedomostí a zručností v rámci predmetov predpísaných k jednotlivým rokom štúdia.

Právne aspekty profesie pre študijný program Verejné zdravotníctvo a Fyzioterapia

Autor: Gabriela Štefková

anotačný obrázok

Cieľom kurzu je osvojiť si poznatky a fakty z oblasti zdravotníckeho práva a trestno-právnej legislatívy, analyzovať právne normy s prihliadnutím na špecifiká povolania. Diskutovať o problematike zdravotníckej legislatívy v podmienkach Slovenskej republiky s aktuálnymi požiadavkami legislatívnych zmien krajín v kontexte krajín Európskej únie.

Rétorika a komunikácia

Autor: Renáta Suchanová

anotačný obrázok

Cieľom predmetu Rétorika a komunikácia je osvojiť si teoretické východiská sociálnej interakcie a komunikácie v medicínskej praxi. Študenti tiež zvládnu aplikovať efektívne komunikačné stratégie v interakcii lekár - pacient. Nácvik vhodnej a empatickej komunikácie u pacientov vo vybraných odboroch medicíny.

Základy zdravotnej starostlivosti

Autor: Lucia Dimunová, Miroslav Gajdoš

anotačný obrázok

Predmet Základy zdravotnej starostlivosti 1 je koncipovaný teoreticky a prakticky. Obsah predmetu je orientovaný na zvládnutie základných princípov profesionálnych ošetrovateľských a medicínskych zručností prostredníctvom simulácií. Témy predmetu sú zamerané na systém zdravotnej starostlivosti na Slovensku, dezinfekciu, sterilizáciu a princípy bariérového ošetrovania. Nosnú časť tvorí nácvik praktický zručností pri realizácii obväzových techník.