PhDr. Gabriela Štefková, gabriela.stefkova(at)upjs.sk

Prevencia vo vnútornom lekárstve v študijnom programe Verejné zdravotníctvo

Autor: Gabriela Štefková

anotačný obrázok

Cieľom predmetu je oboznámiť sa s neinfekčnými civilizačnými ochoreniami a behaviorálnymi rizikovými faktormi týchto ochorení. Študenti nadobudnú vedomosti o zdravotno-výchovných metódach, formách a prostriedkoch zameraných na primárnu, sekundárnu a terciárnu prevenciu ochorení v profesionálnej praxi.

Právne aspekty profesie pre študijný program Verejné zdravotníctvo a Fyzioterapia

Autor: Gabriela Štefková

anotačný obrázok

Cieľom kurzu je osvojiť si poznatky a fakty z oblasti zdravotníckeho práva a trestno-právnej legislatívy, analyzovať právne normy s prihliadnutím na špecifiká povolania. Diskutovať o problematike zdravotníckej legislatívy v podmienkach Slovenskej republiky s aktuálnymi požiadavkami legislatívnych zmien krajín v kontexte krajín Európskej únie.