PhDr. Jana Sušinková, jana.susinkova(at)upjs.sk

Profesijná etika v študijnom programe Fyzioterapia

Autor: Jana Sušinková

anotačný obrázok

Predmet Profesijná etika je zameraný na ozrejmenie a zvládnutie základných pojmov súvisiacich s etikou, etickými normami, princípmi a hodnotami. Študenti diskutujú o prakticko-etických riešeniach problémov v oblasti etiky, riešia morálne konfliktné situácie profesijnej praxe vo vzťahu k profesijnej etike.