PhDr. Renáta Suchanová, renata.suchanova(at)upjs.sk

Psychológia v študijnom programe Fyzioterapia

Autor: Renáta Suchanová

anotačný obrázok

Zámerom predmetu je vysvetliť a osvojiť si teoretické východiská psychológie ako odboru a metód používaných v psychológii. Taktiež charakterizovať človeka ako bio-psycho-sociálnu bytosť, analyzovať štruktúru osobnosti, jej vlastnosti, stavy a procesy. Aplikovať osvojené poznatky v zdravotníckej praxi.

Rétorika a komunikácia

Autor: Renáta Suchanová

anotačný obrázok

Cieľom predmetu Rétorika a komunikácia je osvojiť si teoretické východiská sociálnej interakcie a komunikácie v medicínskej praxi. Študenti tiež zvládnu aplikovať efektívne komunikačné stratégie v interakcii lekár - pacient. Nácvik vhodnej a empatickej komunikácie u pacientov vo vybraných odboroch medicíny.