Podklady k prednáškam

Návody a protokoly na praktické cvičenia z lekárskej chémie

Autor: Lukáš Smolko, Ivana Špaková, Beáta Hubková, Marek Stupák, Jana Mašlanková, Peter Urban, Miroslava Rabajdová, Mária Mareková

anotačný obrázok

Návody na praktické cvičenia z lekárskej chémie sú súborom experimentálnych úloh, ktoré slúžia pre hlbšie pochopenie obsahu predmetu. Protokoly k praktickým cvičeniam sú rozdelené podľa týždňov zimného semestra (ZS) podľa učebného plánu a obsahujú teoretický úvod a návody k jednotlivým úlohám. Publikovaný materiál predstavuje efektívny nástroj pre lepšie porozumenie základných princípov lekárskej chémie, ako aj vhodný doplnkový materiál k príprave na záverečnú skúšku.

Prepracovaná a doplnená verzia „Lekárska chémia - Návody a protokoly na praktické cvičenia“, autorov: Stupák M., Mašlanková J., Urban P., Rabajdová M., Guzy J., Mareková M., https://portal.lf.upjs.sk/clanky.php?aid=144 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Košice 2012, ISBN 978-80-7097-973-0.

Interná propedeutika pre študentov Všeobecného lekárstva

Autor: Ivana Valočiková, Ľubomír Legáth, Ingrid Dravecká, Zbynek Schroner, Daniel Pella, Pavol Joppa, Ivana Valočiková

anotačný obrázok

Prezentácie predstavujú súbor prednášok určených pre študentov 3. ročníka Všeobecného lekárstva. Jednotlivé prednášky korelujú s aktuálnou osnovou predmetu Interná propedeutika a majú slúžiť študentom ako pomocný učebný materiál špecifikujúci rozsah preberanej problematiky, ktorý je potrebné zvládnuť v zimnom semestri tretieho roka štúdia.

Lekárska biofyzika pre Všeobecné lekárstvo

Autor: Imrich Géci, a kol.

anotačný obrázok

Tento článok v rámci predmetu Lekárska biofyzika obsahuje podporné informácie pre študentov odboru Všeobecné lekárstvo k problematike základných fyzikálnych procesov v ľudskom tele na molekulárnej, atómovej a subatomárnej úrovni. Hlavným zameraním prednášaného cyklu sú fyzikálne princípy diagnostických a terapeutických špičkových lekárskych technologických celkov, ako aj biofyzikálne účinky na ľudský organizmus po aplikácii biofyzikálnych techník. Tiež sú opísané vedľajšie účinky a bezpečné a efektívne použitie zdravotníckych pomôcok v praxi. Zahrnuté sú tu aj predmety molekulárnej biofyziky, membránovej biofyziky a bioenergetiky. Zároveň sú tu obsiahnuté podporné informácie k absolvovaniu záverečnej skúšky.

Lekárska biofyzika pre Zubné lekárstvo

Autor: Imrich Géci, a kol.

anotačný obrázok

Tento článok v rámci predmetu Lekárska biofyzika obsahuje podporné informácie pre študentov odboru Zubné lekárstvo k problematike základných fyzikálnych procesov v ľudskom tele na molekulárnej, atómovej a subatomárnej úrovni. Hlavným zameraním prednášaného cyklu sú fyzikálne princípy diagnostických a terapeutických špičkových lekárskych technologických celkov, ako aj biofyzikálne účinky na ľudský organizmus po aplikácii biofyzikálnych techník. Tiež sú opísané vedľajšie účinky a bezpečné a efektívne použitie zdravotníckych pomôcok v praxi. Zahrnuté sú tu aj predmety molekulárnej biofyziky, membránovej biofyziky a bioenergetiky. Zároveň sú tu obsiahnuté podporné informácie k absolvovaniu záverečnej skúšky.

Patofyziológia I - vybrané prednášky pre všeobecné a zubné lekárstvo

Autor: Roman Beňačka, a kolektív

anotačný obrázok

Cieľová webová lokalita obsahuje prednáškové súbory pre študentov všeobecného a zubného lekárstva z predmetu Patologická fyziológia I (etiológia, patogenéza...). Genetika, dedičnosť a dedičné ochorenia, vrodené poruchy metabolizmu, poruchy výživy, obezita, poruchy metabolizmu vody a elektrolytov, patofyziológia bolesti, diseminovaná intravaskulárna koagulácia, horúčka, akútny zápal, chronický zápal, stres, poruchy vedomia, šok - mikrocirkulačné zlyhanie, kritické vyústenie zápalu (SIRS, CARS, MARS, MODS), nádory, edémy.

Histológia a embryológia 2 - prednášky pre odbor všeobecného lekárstva

Autor: Iveta Domoráková, Štefan Tóth, Eva Mechírová

anotačný obrázok

Prednášky k predmetu Histológia a embryológia 2 vyučovanom v odbore všeobecné lekárstvo sú zamerané na mikroskopickú štruktúru a vývoj orgánov. Obsiahnuté sú kardiovaskulárny systém, lymfatický systém, tráviaci systém, dýchací systém, močový systém, pohlavný systém muža a ženy, endokrinný systém, nervový systém, zmyslové orgány.

Farmakológia 1 - prednášky pre študentov Zubného lekárstva

Autor: Ján Mojžiš, Ladislav Mirossay

anotačný obrázok

Podklady k prednáškam z predmetu Farmakológia 1 sú určené pre študentov 3. ročníka študijného programu Zubné lekárstvo. Materiály majú slúžiť ako pomocný študijný materiál na zvládnutie základných princípov farmakológie a získanie prehľadu o jednotlivých skupinách liečiv používaných v humánnej medicíne.

Elektroencefalografia, polysomnografia a poruchy spánku

Autor: Eva Feketeová

anotačný obrázok

Priložený výučbový materiál: PPT prednáška na tému Elektroencefalografia (EEG), polysomnografia (PSG) a spánkové poruchy. Cieľom prednášky je popísať základné princípy elektroencefalografie, postup vyšetrenia, indikácie na EEG vyšetrenie a základné interpretácie EEG záznamu. Taktiež prednáška pojednáva o princípe a indikáciách a interpretácii výsledkov z polysomnografického vyšetrenia. Posledná časť prednášky je venovaná poruchám spánku - ich klasifikácii, diagnostike (polysomnografia, MSLT) a liečbe.

Hlavové nervy

Autor: Zuzana Gdovinová

anotačný obrázok

Priložený výučbový materiál: PPT prednáška na tému Hlavové nervy. Obsahom predkladanej osnovy prezentácie k prednáške pre študentov všeobecného lekárstva je základná anatómia, fyziológia hlavových nervov, klinická manifestácia pri poruche funkcií hlavových nervov a klinické vyšetrenie funkcie hlavových nervov.

Kôrové syndrómy

Autor: Zuzana Gdovinová

anotačný obrázok

Priložený výučbový materiál: PPT prednáška na tému Kôrové syndrómy. Obsah predkladanej osnovy prezentácie k prednáške určenej pre študentov v odbore všeobecného lekárstva je zameraný na ozrejmenie a popis klinickej manifestácie lézií jednotlivých kôrových oblastí resp. syndromológiu lézií mozgových lalokov.