MUDr. Zuzana Vančová, zuzana.vancova(at)upjs.sk

Liečba v psychiatrii - antidepresíva, stabilizátory nálady

Autor: Zuzana Vančová

anotačný obrázok

Prednáška poukazuje na antidepresíva najčastejšie používané v klinickej praxi, kritériá ich výberu pre pacienta, ich nežiaduce účinky. Tiež sa v nej nachádzajú informácie o akútnych stavoch v psychiatrii spojených s antidepresívami, ako napr. syndróm z vysadenia, serotonínový syndróm. V prednáške sú uvedené aj stabilizátory nálady, popísané je ich využitie v klinickej praxi a ich účinnosť a tolerability pacientom.

Poruchy vedomia, pozornosti, pamäti. Syndromológia duševných porúch

Autor: Zuzana Vančová

anotačný obrázok

Prednáška popisuje poruchy vedomia (kvalitatívne a kvantitatívne), z nich je najviac zameraná na delírium, ktoré sa v klinickej praxi psychiatra a tiež v iných medicínskych odboroch vyskytuje veľmi často. Ďalej príspevok popisuje poruchy pozornosti a pamäti. V poslednej časti sa autorka venuje syndromológii, keďže syndróm je prvým krokom v utvorenia finálnej diagnózy pacienta.