MUDr. Zuzana Vančová, zuzana.vancova(at)upjs.sk

Úzkostné a afektívne poruchy

Autor: Zuzana Vančová

anotačný obrázok

Prednáška popisuje jednotlivé typy úzkostných porúch (panická porucha, generalizovaná úzkostná porucha, OCD, poruchy podmienené stresom), ich klinický obraz a liečbu. Tiež obsahuje informácie o jednotlivých typoch afektívnych porúch (depresívna, bipolárna afektávna, cyklotýmia, dystýmia), ich klinickom obraze a liečbe.

Organické psychické poruchy

Autor: Zuzana Vančová

anotačný obrázok

Prednáška popisuje primárne a sekundárne organické poruchy, predominantne Alzheimerovu demenciu a iné typy demencií a základné skríningové metódy ich diagnostiky. Zaoberá sa aj ich klinickým obrazom, liečbou a ich prevenciou. Popisuje symptómy, etiológiu a liečbu časte kvalitatívnej poruchy vedomia - delíria.

Afektívne a úzkostné poruchy, psychiatrická problematika somatických porúch, organizácia psychiatrickej starostlivosti, resocializácia a komunitná starostlivosť

Autor: Zuzana Vančová

anotačný obrázok

Prenáška popisuje afektívne (depresívna porucha, cyklotýmia, bipolárna afektívna porucha, dystýmia) a úzkostné poruchy (fóbie, generalizovaná úzkostná porucha, panická porucha), psychiatrickú problematiku somatických porúch, organizácio psychiatrickej starostlivosti, resocializáciu a komunitnú starostlivosť.

Liečba v psychiatrii - antidepresíva, stabilizátory nálady

Autor: Zuzana Vančová

anotačný obrázok

Prednáška poukazuje na antidepresíva najčastejšie používané v klinickej praxi, kritériá ich výberu pre pacienta, ich nežiaduce účinky. Tiež sa v nej nachádzajú informácie o akútnych stavoch v psychiatrii spojených s antidepresívami, ako napr. syndróm z vysadenia, serotonínový syndróm. V prednáške sú uvedené aj stabilizátory nálady, popísané je ich využitie v klinickej praxi a ich účinnosť a tolerability pacientom.

Poruchy vedomia, pozornosti, pamäti. Syndromológia duševných porúch

Autor: Zuzana Vančová

anotačný obrázok

Prednáška popisuje poruchy vedomia (kvalitatívne a kvantitatívne), z nich je najviac zameraná na delírium, ktoré sa v klinickej praxi psychiatra a tiež v iných medicínskych odboroch vyskytuje veľmi často. Ďalej príspevok popisuje poruchy pozornosti a pamäti. V poslednej časti sa autorka venuje syndromológii, keďže syndróm je prvým krokom v utvorenia finálnej diagnózy pacienta.