Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Miesto pre Vašu reklamu

Fulltextové vyhľadávanie


ZADAJTE 1 ALEBO VIAC SLOV:
TIP: pri vyhľadávaní viacerých slov používajte zástupný znak * pre vyhľadávanie viacerých tvarov slova. Viac o zástupných znakoch...
VYHĽADANÉ V TITULKOCH: počet nájdených článkov: 1

Liekové formy a aplikačné cesty podávania liekov so zameraním na ich význam v humánnej medicíne

Liekové formy a aplikačné cesty podávania liekov so zameraním na ich význam v humánnej medicíne

Učebnica je doplnkovým textom k základným učebniciam farmakológie a je určená pre pregraduálnych a postgraduálnych študentov všeobecného lekárstva a iných zdravotníckych odborov s dôrazom na novšie poznatky o liekových formách a aplikačných cestách podávania liekov využívaných v humánnej medicíne.

Čižmáriková M. a Takáč P.: Liekové formy a aplikačné cesty podávania liekov so zameraním na ich význam v humánnej medicíne, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, ŠafárikPress, Košice 2019, ISBN 978-80-8152-753-1.

 
autor: Martina Čižmáriková, Peter Takáč | sekcia: Pedagogické diela | odbor: Farmakológia | publikované: 23.7.2019 | posledné úpravy: 25.7.2019 | Creative Commons License
VYHĽADANÉ V TELE ČLÁNKU: počet nájdených článkov: 8

 

Databázy v MS Access
.. evidencie údajov poskytujú dokonalejší spôsob vyhľadávania i možnosti ukladania väčších objemo..

Komplexná preparácia zubného kazu použitím erbiového laseru (2940nm)
.. na odstránenie zubného kazu. Bezkontaktný spôsob ošetrenia umožňuje signifikantné zníženie boles.. .. počas ošetrenia tým, že ide o bezkontaktný spôsob preparácie eliminujúci prenos vibrácii na tk..

Systémový lupus erythematodes s mnohopočetnými orgánovými komplikáciami
.. pokračujeme v imunosupresívnej terapii vrátane podávania intravenóznych imunoglobulínov. Zaznamenávame po..

Nastavenie liečby domácou umelou pľúcnou ventiláciou u pacienta s Duchennovou svalovou dystrofiou
.. dýchacích svalov a ďalšie pridružené komplikácie spôsobujú zhoršovanie pľúcnych funkcií a vedú k respi.. .. umožňuje zachytiť jednak nočnú hypoventiláciu spôsobenú slabosťou dýchacích svalov a znížením respir..

Atelektáza pravého pľúcneho krídla na podklade bronchogénneho karcinómu
.. karcinómu pľúc. Centrálne rastúce nádory spôsobujú atelektázu následkom endobronchiálnej obš.. .. príznak, ktorý možno klasifikovať viacerými spôsobmi vzhľadom na vyvolávajúcu príčinu stavu. Obvy.. .. režimom, pacient bol prepustený s plánom podávania ďalšej línie chemoterapie. Pri následnej hos..

Infekčná endokarditída trikuspidálnej chlopne u intravenózneho narkomana
.. klinickom obraze dominuje pľúcna symptomatológia spôsobená častými septickými embolizáciami. Za opak.. .. v sére počas celej doby liečby. Dĺžka podávania antibiotík sa odvíja od etiologického agens a pr..

Ruptúra aneuryzmy artérie hepatiky
.. niekedy môžu fistulovať do biliárneho traktu a spôsobiť tak hemobíliu. Aneuryzma artérie hepatiky je zr..

Podtlakové uzatváranie rán – nové poznatky a možnosti aplikácie
.. v súčasnosti u nás ani v zahraničí štandardným spôsobom ošetrovania rán, publikované práce svedčia pre ..