Podklady k prednáškam

Zobrazovacie metódy

Autor: Zuzana Gdovinová

anotačný obrázok

Priložený výučbový materiál: PPT prednáška na tému Zobrazovacie metódy. Prednáška je zameraná na zobrazovacie metodiky používané v diagnostike v neurológii. Jedná sa o metodiky ako sú počítačová tomografia (CT), CT angiografia, CT perfúzia, magnetická rezonancia (MRI) a digitálna subtrakčná angiografia (DSA). Každá metodika obsahuje popis princípu na akom funguje, indikácie vyšetrenia a základný popis patologických nálezov.

Ischemická cievna mozgová príhoda

Autor: Zuzana Gdovinová

anotačný obrázok

Predložený výučbový materiál: PPT prednáška na tému Ischemické náhle cievne mozgové príhody (NCMP). Obsahom prednášky je definícia, patofyziológia, epidemiológia, diagnostika (symptomatológia podľa povodia resp. okludovanej mozgovej cievy), diagnostika (natívne CT, CT angiografia, CT perfúzia, MRI) , akútny manažment pacienta s ischemickou NCMP (intravenózna trombolýza, mechanická trombektómia, karotický stenting, karotická endarterektómia) a následná starostlivosť a diagnostika pacienta po ischemickej NCMP (pátranie po etiológii, rehabilitácia, skríning kognitívnej poruchy a sekundárna prevencia).

Hemoragické cievne mozgové príhody

Autor: Zuzana Gdovinová

anotačný obrázok

Priložený výučbový materiál: PPT prednáška na tému Hemoragické cievne mozgové príhody (CMP). Prednáška je zameraná na intrakraniálne krvácania: intracerebrálne krvácanie a subarachnoidálne krvácanie (SAK) - definícia, diagnostika (symptomatológia, paraklinické vyšetrenia), liečba, prognóza a komplikácie.

Bolesti hlavy

Autor: Zuzana Gdovinová

anotačný obrázok

Predložený výučbový materiál: PPT prednáška na tému Bolesti hlavy. Prednáška je zameraná na klasifikáciu bolestí hlavy, definíciu a klinické diagnostické kritériá pre jednotlivé typy bolestí hlavy, diferenciálnu diagnostiku bolestí hlavy a liečbu resp. terapeutické možnosti liečby jednotlivých typov bolestí hlavy. Osobitná pozornosť je zameraná na migrénu.

Interná medicína 3 pre študentov Zubného lekárstva

Autor: Mária Rašiová

anotačný obrázok

Prezentácie predstavujú súbor prednášok určených pre študentov 4. ročníka Zubného lekárstva. Jednotlivé prednášky korelujú s aktuálnou osnovou predmetu Interná medicína 3 a majú slúžiť študentom ako pomocný učebný materiál špecifikujúci rozsah preberanej problematiky, ktorý je potrebné zvládnuť v zimnom semestri štvrtého roka štúdia.

Psychológia a medicínska komunikácia - prednášky pre študentov Zubného lekárstva

Autor: Martina Ružičková, Juraj Martonyik

anotačný obrázok

Prednášky v slovenskom jazyku aktualizované od akad.roka 2023/2024 sú určené pre poslucháčov odboru Zubné lekárstvo v 2. ročníku. Obsahujú poznatky teoretické, ako aj prakticky využiteľné pri stomatologickom ošetrení a nadväzujú na ne cvičenia z tohto predmetu. Prednášky zahŕňajú témy komunikácie, profesionálneho vzťahu a kooperácie zubára a pacienta, psychológie osobnosti v norme aj patológii, ďalej témy duševných porúch a možností ich liečby, dentálneho zdravia a psychológie návykov, psychologického stresu, či psychológie emócií v norme a patológii.

Interná medicína 4 pre študentov Všeobecného lekárstva

Autor: Želmíra Macejová, Ivana Valočiková, Ivica Lazúrová

anotačný obrázok

Vyšetrovacie metódy v reumatológii. Reumatoidná artritída. Ankylozujúca spondylartritída, reaktívne artritídy, psoriatická artitída, enteropatické artritídy. Vaskulitídy. Systémové ochorenia spojiva (SLE, systémová skleróza, dermatomyozitída, polymyozitída, zmiešané ochorenia spojiva). Imunita. Autoimunita. Imunodeficitné stavy - vrodené a získané. Alergické ochorenia. Metabolické artropatie. Dnavá artitída. Osteoporóza a osteomalácia. Poruchy vnútorného prostredia.Vyšetrovacie metódy v nefrológii. Akútne a chronické zlyhanie obličiek. Dialyzačná liečba, transplantácia. Akútne a chronické glomerulonefritídy. Nefrotický syndróm. Diferenciálna diagnostika proteinúrie. Tubulointersticiálne nefropatie. Nefrolitiáza.

Interná medicína 2 pre študentov Všeobecného lekárstva

Autor: Zbynek Schroner

anotačný obrázok

Prezentácie predstavujú súbor prednášok určených pre študentov 4. ročníka Všeobecného lekárstva. Jednotlivé prednášky korelujú s aktuálnou osnovou predmetu Interná medicína 2 a majú slúžiť študentom ako pomocný učebný materiál špecifikujúci rozsah preberanej problematiky, ktorý je potrebné zvládnuť v zimnom semestri štvrtého roka štúdia.

Nemocničný informačný systém

Autor: Jaroslav Majerník

anotačný obrázok

Aj keď je papierová zdravotná dokumentácia stále najrozšírenejším spôsobom zadávania informácií, ručne/strojom písané poznámky archivované na rôznych miestach výrazne sťažujú ich dostupnosť, napríklad na podporu výberu vhodných liečebných postupov alebo hodnotenia ich kvality. Elektronické evidovanie, archivovanie a poskytovanie informácií je na rozdiel od papierových foriem realizované pomocou informačných systémov, ktoré umožňujú jednoduché vyhľadávanie a aktualizovanie informácií o zdravotnom stave pacienta/pacientov. Výhody elektronickej evidencie údajov vyzdvihuje aj skutočnosť, že sú zaznamenávané v štruktúrovanej podobe, ktorá je rovnako ako aj v iných softvérových aplikáciách využívaná aj v nemocničných informačných systémoch.

Internal medicine 1 - lectures for students of Dental Medicine

Autor: Ingrid Dravecká

anotačný obrázok

The presentations are a set of lectures intended for students of the 3rd year of dental medicine. The individual lectures are correlated with the current syllabus of the subject Internal Medicine 1 in the winter semester of the thrid year of study. Graduate acquires basic knowledges and skills needed in dental medicine. Complete detailed history, physical examination of the patient and laboratory examination methods. Diagnosis and control the basic symptoms of individual diagnoses.