Podklady k prednáškam

Úvod do (bio)štatistiky

Autor: Jaroslav Majerník, Lenka Urbanská

anotačný obrázok

Bioštatistika predstavuje súbor metód na plánovanie biologických experimentov, získavanie rôznych medicínskych údajov a následné organizovanie, prezentáciu, analýzu, interpretáciu a znázorňovanie výsledkov a hodnotení. Našim cieľom v rámci predmetov Lekárska informatika a Medicínska informatika a štatistika 1 je poskytnúť študentom základné informácie potrebné na realizáciu základných analýz a interpretáciu rôznych typov štúdií.

Práca vznikla v rámci riešenia projektu národnej grantovej agentúry KEGA 011UPJŠ-4/2019 "Zvyšovanie kompetencií a úrovne kritického myslenia študentov medicínskych študijných programov s využitím simulačných nástrojov problémovo orientovaného vzdelávania a medicíny založenej na dôkazoch".

LVM: Návody a protokoly na praktické cvičenia z vyšetrovacích metód v genetike

Autor: Katarína Fiedlerová

anotačný obrázok

Na praktických cvičeniach si študenti osvoja metódy a techniky klasickej cytogenetiky: kultiváciu a následnú prípravu preparátov na analýzu vrodených a získaných chromozómových aberácií. Využitím svetelnej mikroskopie zvládnu farbiace techniky a hodnotenie  konvenčne a diferenciačne (G-band, C-band) farbených chromozómových preparátov. Protokoly k jednotlivým úlohám zahŕňajú stručný teoretický úvod, postupy laboratórnej práce a priestor na vyhodnotenie pozorovania a celkové zhodnotenie úloh.

LVM: Vyšetrovacie metódy v genetike - Prednášky

Autor: Katarína Fiedlerová

anotačný obrázok

Náplňou prednášok je teoretický úvod do klasických vyšetrovacích metód v genetike, základom ktorých je Mendelovská genetika. Ďalej je pozornosť venovaná metódam molekulovej cytogenetiky predovšetkým fluorescenčnej in situ hybridizácii (FISH) – hodnoteniu  preparátov vo fluorescenčnom mikroskope, ukážkam výsledkov interfázovej a metafázovej FISH. Značná pozornosť je venovaná replikácií DNA, bunkovému cyklu a jeho regulácií. Študenti sa oboznámia s rôznymi typmi chromozómových aberácií, polymorfizmami, mutáciami, opravami DNA a základnými typmi dedičnosti.

Porucha emócií, intelektu a psychomotoriky

Autor: Dominika Jarčušková

anotačný obrázok

Psychopatológia je vedný odbor, ktorý sa zaoberá príčinami, prejavmi a mechanizmami psychických porúch a chorôb. Zaoberá sa otázkami normality a abnormality kvantitatívne i kvalitatívne. Prezentácia porucha emócií, intelektu a psychomotoriky pojednáva o základoch psychiatrickej symptomatiky, o poruchách emócií (patológiách nálady a afektu), intelektu (patologické zníženie intelektu) a psychomotoriky.

Online manuál na štúdium antimikrobiálnej rezistencie v kontexte časových a geografických trendov pre študentov Lekárskej fakulty

Autor: Katarína Čurová, Viera Lovayová, Mária Nagyová

anotačný obrázok

Táto multimediálna pomôcka predstavuje nový edukačný e-learningový materiál pripravený vo forme online manuálu. Pozostáva z dvoch častí. Prvou je textový súbor s najdôležitejšími informáciami a pojmami z problematiky antimikrobiálnej rezistencie v mikrobiológii. Druhou časťou je návod na používanie webového nástroja ResistanceMap pri štúdiu problematiky antimikrobiálnej rezistencie, ktorý umožňuje sledovanie časových trendov, geografických trendov a rozdielov v rezistencii jednotlivých druhov mikroorganizmov (12 patogénnych baktérií) proti rôznym skupinám antimikrobiálnych látok (antibiotík).

Nádory mozgu

Autor: Zuzana Gdovinová

anotačný obrázok

Prezentácia na tému Nádory mozgu. Obsahuje informácie o medzinárodnej klasifikácii nádorov mozgu, pojednáva o primárnych a sekundárnych nádoroch mozgu. Venuje sa etiológii a patogenéze nádorov mozgu, klinickej symptomatológii, diagnostike a liečbe mozgových nádorov - symptomatická medikamentózna liečba, chemoterapia, rádioterapia a neurochirurgická liečba.

Psychológia a medicínska komunikácia - prednášky pre študentov Všeobecného lekárstva

Autor: Martina Ružičková, Juraj Martonyik

anotačný obrázok

Prednášky v slovenskom jazyku aktualizované od akad. roka 2023/2024 sú určené pre poslucháčov odboru Všeobecné lekárstvo v 3. ročníku. Obsahujú teoretické poznatky, ako aj prakticky využiteľné informácie v praxi lekárov, na ktoré nadväzujú praktické cvičenia z tohto predmetu. Prednášky zahŕňajú témy komunikácie, profesionálneho vzťahu a kooperácie lekára a pacienta, psychológie osobnosti v norme a patológii, ďalej témy duševných porúch a možností ich liečby, psychológie návykov, psychologického stresu a psychosomatiky, či psychológie emócií v norme a patológii.

Lekárska biofyzika pre ZL - podklady k praktickým cvičeniam

Autor: Imrich Géci

anotačný obrázok

Vybrané úlohy na praktické cvičenia z lekárskej biofyziky sú súčasťou predmetu Lekárska biofyzika pre zubné lekárstvo. Cieľom praktických cvičení je priblíženie biofyziky v medicíne pomocou špecifických vyšetrovacích úloh a zároveň verifikácia fyzikálnych zákonov. Tento príspevok obsahuje výučbový materiál a zároveň vzory protokolov k jednotlivým cvičeniam, pričom je zachované poradie podľa úloh v jednotlivých výučbových týždňoch semestra.

Poruchy vedomia, pozornosti, pamäti. Syndromológia duševných porúch

Autor: Zuzana Vančová

anotačný obrázok

Prednáška popisuje poruchy vedomia (kvalitatívne a kvantitatívne), z nich je najviac zameraná na delírium, ktoré sa v klinickej praxi psychiatra a tiež v iných medicínskych odboroch vyskytuje veľmi často. Ďalej príspevok popisuje poruchy pozornosti a pamäti. V poslednej časti sa autorka venuje syndromológii, keďže syndróm je prvým krokom v utvorenia finálnej diagnózy pacienta.

Databázy v MS Access

Autor: Jaroslav Majerník, Andrea Kačmariková, Lenka Urbanská

anotačný obrázok

Databázové nástroje umožňujú zbierať, uchovávať, spracovávať a vyhodnocovať informácie rôzneho charakteru. Množstvo a kvalita spracovaných informácií pritom často rozhodujú o úspechu osobných, podnikateľských či výskumných činností. Pomocou databáz je možné uchovávať údaje o osobách, tovaroch, službách a pod. Na rozdiel od tabuľových procesorov sú údaje ukladané do niekoľkých samostatných tabuliek, ktoré sú vzájomne prepojené. Okrem odstránenia duplicitnej evidencie údajov poskytujú dokonalejší spôsob vyhľadávania i možnosti ukladania väčších objemov údajov.