Podklady k prednáškam

Organické psychické poruchy

Autor: Zuzana Vančová

anotačný obrázok

Prednáška popisuje primárne a sekundárne organické poruchy, predominantne Alzheimerovu demenciu a iné typy demencií a základné skríningové metódy ich diagnostiky. Zaoberá sa aj ich klinickým obrazom, liečbou a ich prevenciou. Popisuje symptómy, etiológiu a liečbu časte kvalitatívnej poruchy vedomia - delíria.

Afektívne a úzkostné poruchy, psychiatrická problematika somatických porúch, organizácia psychiatrickej starostlivosti, resocializácia a komunitná starostlivosť

Autor: Zuzana Vančová

anotačný obrázok

Prenáška popisuje afektívne (depresívna porucha, cyklotýmia, bipolárna afektívna porucha, dystýmia) a úzkostné poruchy (fóbie, generalizovaná úzkostná porucha, panická porucha), psychiatrickú problematiku somatických porúch, organizácio psychiatrickej starostlivosti, resocializáciu a komunitnú starostlivosť.

Liečba v psychiatrii - antidepresíva, stabilizátory nálady

Autor: Zuzana Vančová

anotačný obrázok

Prednáška poukazuje na antidepresíva najčastejšie používané v klinickej praxi, kritériá ich výberu pre pacienta, ich nežiaduce účinky. Tiež sa v nej nachádzajú informácie o akútnych stavoch v psychiatrii spojených s antidepresívami, ako napr. syndróm z vysadenia, serotonínový syndróm. V prednáške sú uvedené aj stabilizátory nálady, popísané je ich využitie v klinickej praxi a ich účinnosť a tolerability pacientom.

Resocializácia a komunitná starostlivosť, suicidalita, psychiatrická prvá pomoc, organizácia psychiatrickej starostlivosti

Autor: Aneta Bednářová

anotačný obrázok

Prednáška je výučbovým materiálom pre študentov Všeobecného lekárstva štvrtého ročníka a poskytuje základy o suicidalite, prvej psychiatrickej pomoci, ako aj organizácii psychiatrickej starostlivosti a resocializácii pacientov s duševnými poruchami. Dozviete sa v nej ako postupovať pri jednotlivých akútnych stavoch v psychiatrii, napr. delírium tremens, konfúzne stavy, agitovanosť.

Liečba v psychiatrii - základné delenie a mechanizmy účinku, kognitíva, anxiolytiká, hypnotiká, psychostimulanciá

Autor: Aneta Bednářová

anotačný obrázok

Prenáška určená pre študentov Všeobecného lekárstva, štvrtý ročník. Pojednáva o základných pojmoch, delení psychofarmák so zameraním sa na skupinu kognitív, anxiolytík, hypnotík a psychostimulancií. Jednoduchým vysvetlením a charakteristikou základných skupín sa na prednáške prezentovanej v rámci letného semestra 4VL sa v tejto prezentácii dozviete o základných látkach patriacich do týchto skupín.

Biológia 1 a 2 - prednášky pre študentov Všeobecného lekárstva a Zubného lekárstva

Autor: Ján Šalagovič, Jozef Židzik, Eva Slabá, Helena Mičková, Peter Solár

anotačný obrázok

Prednášky z predmetov Biológia 1, Biológia 2, Lekárska a humánna biológia 1 a Lekárska a humánna biológia 2 sú určené pre študentov 1. ročníka študujúcich v odbore Všeobecné lekárstvo a Zubné lekárstvo na UPJŠ, Lekárskej fakulte. Publikovaný súbor prednášok by mal slúžiť ako pomocný študijný materiál k jednotlivým témam podľa aktuálnej osnovy predmetu.

Medicínska informatika

Autor: Jaroslav Majerník

anotačný obrázok

Medicínska informatika predstavuje vednú disciplínu zaoberajúcu sa systematickým spracovaním údajov, informácií a poznatkov v medicíne a zdravotnej starostlivosti. Informatika v medicíne má teda svoje nezastupiteľné miesto a ovplyvňuje fungovanie celého systému zdravotníctva i vzdelávacej prípravy jeho zamestnancov. Priložené prezentácie a učebnica sumarizújú súbor poznatkov, ktoré jo možné použiť ako základ pri štúdiu tejto problematiky.

Interná medicína 5 pre študentov Zubného lekárstva

Autor: Viola Vargová

anotačný obrázok

Akútna kardiológia. Šok a synkopy. Dif. diagnostika bolesti na hrudníku a neurocirkulačná asténia. Dif. diagnostika bolesti brucha. Krvácanie do tráviacej rúry. Akútne stavy v endokrinológii. Anémie, klinické prejavy, typické prejavy v ústnej dutine a liečba Leukémie akútne. Chronické myeloproliferatívne stavy. Trombocytopénie, trombocytopatie. Hemofília a ostatné koagulopatie. Poruchy metabolizmu elektrolytov a acidobázy. Reumatoidná artritída. Systémové ochorenia spojiva, vaskulitídy. Subfebrility a febrility – diferenciálna diagnostika. Fokálna infekcia a sepsa. Zásady liečby ATB, liečba kortikoidmi, kontraindikácie a vedľajšie účinky. Akútne stavy v pneumológii.

Preventívna a športová medicína pre študentov Všeobecného lekárstva

Autor: Viola Vargová

anotačný obrázok

Prezentácie predstavujú súbor prednášok určených pre študentov 4. ročníka Všeobecného lekárstva. Jednotlivé prednášky korelujú s aktuálnou osnovou predmetu Preventívna a športová medicína a majú slúžiť študentom ako pomocný učebný materiál špecifikujúci rozsah preberanej problematiky, ktorý je potrebné zvládnuť v zimnom semestri štvrtého roka štúdia.

Histológia a embryológia 1 - prednášky pre odbor zubného lekárstva

Autor: Štefan Tóth, Iveta Domoráková, Eva Mechírová

anotačný obrázok

Prednášky k predmetu Histológia a embryológia 1 pre odbor zubného lekárstva sú zamerané na mikroskopickú štruktúru buniek a tkanív. Obsiahnuté sú cytológia, epitely krycie a žľazové, väzivové tkanivo, chrupkové tkanivo, kostné tkanivo a osifikácia, svalové tkanivo, nervové tkanivo, vývoj tkanív, základy embryonálneho vývoja.