RNDr. Katarína Čurová, katarina.curova(at)upjs.sk

Online manuál na štúdium antimikrobiálnej rezistencie v kontexte časových a geografických trendov pre študentov Lekárskej fakulty

Autor: Katarína Čurová, Viera Lovayová, Mária Nagyová

anotačný obrázok

Táto multimediálna pomôcka predstavuje nový edukačný e-learningový materiál pripravený vo forme online manuálu. Pozostáva z dvoch častí. Prvou je textový súbor s najdôležitejšími informáciami a pojmami z problematiky antimikrobiálnej rezistencie v mikrobiológii. Druhou časťou je návod na používanie webového nástroja ResistanceMap pri štúdiu problematiky antimikrobiálnej rezistencie, ktorý umožňuje sledovanie časových trendov, geografických trendov a rozdielov v rezistencii jednotlivých druhov mikroorganizmov (12 patogénnych baktérií) proti rôznym skupinám antimikrobiálnych látok (antibiotík).

Sérologické reakcie

Autor: Katarína Čurová

anotačný obrázok

Diagnostika infekčných ochorení sa uskutočňuje metódami priamej a nepriamej diagnostiky. Priama diagnostika umožňuje vizualizovať mikroorganizmy ako pôvodcov infekcie, nepriama diagnostika umožňuje detekovať reakcie makroorganizmu na prítomnosť mikroorganizmu. Nepriama diagnostika sa zameriava na bunkovú imunitu (kožné testy) alebo humorálnu imunitu, pri ktorej dokazuje špecifické protilátky sérologickými reakciami. Prednáška sa venuje vysvetleniu základných pojmov (antigén, protilátka, sérologická reakcia, jej priebeh, hodnotenie) a klasifikácii sérologických reakcií, ktoré sa využívajú v klinickej mikrobiológii pri diagnostike pôvodcov infekčných ochorení. Pri jednotlivých reakciách je k dispozícii ilustračný obrázok, resp.postup, princíp reakcie a konkrétne príklady využitia.

Komplement

Autor: Katarína Čurová

anotačný obrázok

Komplement je sústava viac ako 30 sérových a membránových proteínov. Predstavuje súčasť nešpecifickej humorálnej imunitnej odpovede. K spusteniu imunitnej reakcie dochádza po kaskádovitej aktivácii zložiek komplementu. V prednáške sú vysvetlené základné pojmy, cesty aktivácie komplementu, regulačné zložky komplementu, základné funkcie, deficiencie komplementu a možnosti laboratórnej diagnostiky komplementu.

Genetika baktérií

Autor: Katarína Čurová

anotačný obrázok

Genetická informácia je vo všetkých bunkách uložená vo forme molekuly nukleovej kyseliny DNA.Úsek DNA, ktorý kóduje molekulu s určitou funkciou, je gén. Predstavuje základnú jednotku genetickej informácie. V baktériách sa DNA nachádza najčastejšie vo forme jedného chromozómu a niekoľkých menších plazmidov.

RNA vírusy

Autor: Katarína Čurová

anotačný obrázok

RNA vírusy sú nebunkové organizmy, vo svojom genóme majú ribonukleovú kyselinu (RNA), ktorá je u väčšiny vírusov tvorená jedným vláknom (ssRNA). Výnimku tvoria reovírusy, ktorých RNA je dvojvláknová (dsRNA). RNA môže byť navyše segmentovaná (genóm tvorí niekoľko segmentov RNA) alebo nesegmentovaná (jedno dlhé vlákno RNA). RNA vírusy, ktoré majú povrchu iba bielkovinovú kapsidu, sú neobalené. RNA vírusy, ktoré okrem kapsidy majú ďalší obal z dvojvrstvy lipidov a proteínov a špecifických glykoproteínov, sú obalené. Obsahom prednášky je klasifikácia RNA vírusov a pri vybraných skupinách RNA vírusov je popísaná ich štruktúra, replikácia v hostiteľskej bunke, patogenita, ochorenia, laboratórna diagnostika, terapia a prevencia.

Úvod do mikrobiológie

Autor: Katarína Čurová

anotačný obrázok

Mikrobiológia je vedná disciplína, ktorá sa zaoberá stúdiom mikroorganizmov, teda živých organizmov, ktoré voľným okom nie sú vidieľné. Prednáška zahŕňa základné pojmy mikrobiológie, definíciu mikroorganizmov, ich klasifikáciu, základné vlastnosti, význam pre človeka (pozitívny a negatívny) a históriu mikrobiológie.

Enterobaktérie

Autor: Katarína Čurová

anotačný obrázok

Enterobaktérie sú gramnegatívne, fakultatívne anaeróbne baktérie, ktoré majú tvar paličiek. Vyskytujú sa v prírodnom prostredí, mnohé sú súčasťou črevnej mikroflóry (črevného mikrobiómu) človeka. Podľa aktuálnej klasifikácie patria do radu Enterobacterales, ktorý zahŕňa 7 čeľadí, 66 rodov a mnoho druhov. V humánnej medicíne sú významné baktérie patriace do rodov Escherichia, Enterobacter, Salmonella, Shigella, Klebsiella, Morganella, Proteus, Providencia, Serratia, Pantoea, Yersinia, Cronobacer, Citrobacter, Plesiomonas, Hafnia. Obsahom prednášky je klasifikácia a základné vlastnosti enterobaktérií, Pri najvýznamnejších enterobaktériách je popísaná patogenita, klinické syndrómy, laboratórna diagnostika, terapia a prevencia.