Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

MEFANET Journal

Fulltextové vyhľadávanie


ZADAJTE 1 ALEBO VIAC SLOV:
TIP: pri vyhľadávaní viacerých slov používajte zástupný znak * pre vyhľadávanie viacerých tvarov slova. Viac o zástupných znakoch...
VYHĽADANÉ V TITULKOCH: počet nájdených článkov: 1

STEMI zadnej steny

STEMI zadnej steny

Izolovaný zadný STEMI sa vyskytuje iba v 3-11% všetkých infarktov. Na túto diagnózu by sme mali myslieť v prípade horizontálnych depresií ST segmentu ≥ 0,5mm, vysokej vlny R a pozitívnej terminálnej časti vlny T vo zvodoch V1-V3. Pacient má mať naložená zvody V7-V9 s potvrdením elevácií ST segmentu ≥ 0,5mm (môžu byť prítomné iba v 1 zvode). Pacient je indikovaný na emergentné koronarografické vyšetrenie s perkutánnou koronárnou intervenciou.

Sú pre vás obrazové kazuistiky užitočné? Požadovali by ste obrazové kazuistiky aj z iných odborov? Máte nejaké pripomienky alebo návrhy na vylepšenie? Prosím, poskytnite nám váš názor vyplnením krátkeho dotazníka.

 
autor: Marianna Vachalcová | odbor: Interná medicína, Kardiológia, angiológia | publikované: 8.12.2017 | posledné úpravy: 30.4.2018 | Creative Commons License
VYHĽADANÉ V TELE ČLÁNKU: počet nájdených článkov: 21

Ísť na stránku: 1 2 3

Anatómia 1 pre študentov Všeobecného lekárstva
..ácie predstavujú súbor prednášok určených pre štude.. .. významné oblasti DK. Panva – ohraničenie, rozmery a steny panvy... ..ášky z predmetu Anatómia 1 pre študentov Vš.. .. oblasti DK. Panva – ohraničenie, rozmery a steny panvy... .. DK. Panva – ohraničenie, rozmery a steny panvy... ..kľúčové slová: drenáž, topografia, panva, ohraničenie, rozmery a steny.. ..kľúčové slová: a, spojenia, svaly, horná končatina, dolná ko.. ..kľúčové slová: topografia, panva, ohraničenie, rozmery a steny.. ..kľúčové slová: topografia, panva, ohraničenie, rozmery a steny panvy.. .. MUDr. Ingrid Hodorová, PhD., Jozef Mihalik, Silvia Rybárová, Janka V..

Anatómia 2 pre študentov Všeobecného lekárstva
..ácie predstavujú súbor prednášok určených pre štude.. ..ášky z predmetu Anatómia 2 pre študentov Vš.. .. lekárstva: Hrudník ako celok, stavba steny hrudníka. Rozdelenie mediastína. Mediastinum s.. .. b) Endokrinný systém a koža. Uzávierka panvy. Krvné zásobenie, lymfatická drenáž a inervácia o.. ..kľúčové slová: bránica, mediastinum superius, mediastinum inferius,.. .. MUDr. Ingrid Hodorová, PhD., Darina Kluchová, Silvia Rybárová, Jozef Mi.. .. sensitive [?] Licence Stena hrudníka (stavba steny, krvné zásobenie a inervácia) | 28.2.2019 3.81 MB.. .. na príslušnej fakulte – Uzávierka panvy. Krvné zásobenie, lymfatická drenáž a iner..

Anatómia 2 pre študentov Fyzioterapie
..ášky pre odbor Fyzioterapia sú venované špeciálnej .. ..Autori poskytujú podklady k štúdiu Anatómie 2 pre š.. .. funkcia. Svaly trupu – svaly brucha a panvy - krvné zásobenie, venózna a lymfatická dre.. ..kľúčové slová: anatómia pohybového systému, kosti, spojenia, sv.. .. MVDr. Květuše Lovásová, PhD., Dalibor Kolesár, Jana Vecanová At.. .. na príslušnej fakulte – Svaly brucha a panvy | 25.4.2017 1.87 MB používateľ na príslušnej faku..

Anatomická pitva - brucho a panva
..Anatomická pitva brucha obsahuje výučbové vid.. ..Autori poskytujú študentom videozáznamy pitiev br.. .. poskytujú študentom videozáznamy pitiev brucha a panvy. Práca vznikla v rámci riešenia projektu ná.. ..kľúčové slová: a, kadáver, cievy, nervy, svaly, kosti, .. .. Janka Vecanová, PhD., Darina Kluchová, Jaroslav M.. .. [?] Licencia Vrstvy anterolaterálnej brušnej steny vagina m recti abdominis | 20.10.2017 89.51..

Subakútna apendicitída
..akútna apendicitída (periapendikulárny absces, ap.. ..a Ložisko vzniká kolikváciou zápalového peri.. .. omenta, mezenteriálnych lymfatických uzlín a steny céka, v strede ktorého je flegmonózne, alebo ga.. ..kľúčové slová: apendix, apendicitis.. .. Tomáš Toporcer, ..

Návody na praktické cvičenia z Anatómie 2 pre študentov Všeobecného lekárstva
..ávody na praktické cvičenia z predmetu Anatómia 2 s.. .. semestra. Predstavená bude stavba hrudníkovej steny, mediastinum a srdce, dýchací systém a ďa.. ..Autorka poskytuje návody na praktické cvičenia k pr.. ..kľúčové slová: mediastinum, srdce, dýchací systém, brušná stena, bruš.. .. Janka Vecanová, PhD., Ingrid Hodorová Prílohy: P..

Náhrada ascendentnej aorty pre aneuryzmu ascendentnej aorty a plastika bikuspidálnej aortálnej chlopne pre kombinovanú chybu
..azuistika popisuje hospitalizáciu pacienta s .. .. a pacient bol na ôsmi pooperačný deň prepustený do ambulantnej starostlivosti. Sú pre vás o.. ..Anamnéza: 47-ročný muž OA: dlhodobo neliečený na .. .. komplikácií. Na 8. pooperačný deň prepustený do ambulantnej starostlivosti.   Skratky:.. ..kľúčové slová: astika aortálnej chlopne, bikuspidálna aortálna ch.. ..kľúčové slová: astika aortálnej chlopne, bikuspidálna aortálna ch.. .. Obrázok 3 - ECHO zobrazenie ascendentnej aorty (rozmery: aortálny anulus: 2,61cm; bulbus aorty: 3,63cm, .. .. Tomáš Toporcer, PhD. Prílohy: Príloha D..

Diverticulitis appendicis vermiformis
.. a diverticulitis appendicis vermiformis je.. ..Anamnéza: Pacient, 59 ročný bol prijatý na chi.. .. stav bol bez komplikácií, pacient bol prepustený v 6. deň hospitalizácie do domáceho oš.. ..kľúčové slová: Divertikl a.. ..kľúčové slová: a apendixu, diagnostika,.. .. Martina Vidová Uğurbaş, PhD., Lucia Sukovská Lak..

Bazocelulárny karcinóm nosa s rekonštrukciou regionálnym transpozičným dvojitým lalokom
.. premiestňované do miesta defektu z jeho okolia. Rozmery sú dané veľkosťou samotného defektu a limitované .. ..azocelulárny karcinóm (basal cell carcinoma - BCC) .. ..Anamnéza: V práci opisujeme kazuistiku 52 ročného .. ..kľúčové slová: azocelulárny karcinóm, malígny nádor kože, miestny .. ..kľúčové slová: azocelulárny karcinóm, malígny nádor kože, miestny .. .. Marcel Riznič, PhD., Jozef Jendruch, Andrej Jenča s..

Chronické respiračné zlyhanie na podklade kyfoskoliózy
..a je skeletálne ochorenie charakterizované d.. .. hrudníka so zníženou poddajnosťou hrudníkovej steny a narušenou mechanikou dýchania, vedúcou k zá.. ..Anamnéza: 49-ročná pacientka bola preložená na Kl.. .. (Obrázok 5). Kyfoskolióza znižuje poddajnosť steny hrudníka, s následnou potrebou vynaloženia vä.. ..kľúčové slová: Chronické respiračné z.. ..kľúčové slová: respiračné zlyhanie, k.. .. Ivana Trojová, PhD. Prílohy: Príloha D..