STEMI zadnej steny

Izolovaný zadný STEMI sa vyskytuje iba v 3-11% všetkých infarktov. Na túto diagnózu by sme mali myslieť v prípade horizontálnych depresií ST segmentu ≥ 0,5mm, vysokej vlny R a pozitívnej terminálnej časti vlny T vo zvodoch V1-V3. Pacient má mať naložená zvody V7-V9 s potvrdením elevácií ST segmentu ≥ 0,5mm (môžu byť prítomné iba v 1 zvode). Pacient je indikovaný na emergentné koronarografické vyšetrenie s perkutánnou koronárnou intervenciou.

Sú pre vás obrazové kazuistiky užitočné? Požadovali by ste obrazové kazuistiky aj z iných odborov? Máte nejaké pripomienky alebo návrhy na vylepšenie? Prosím, poskytnite nám váš názor vyplnením krátkeho dotazníka.

Anamnéza:

63 ročná žena
RA: otec a brat prekonali IM
OA: prekonala bežné detské ochorenia. Artériovú hypertenziu, DM, CMP, vredy GD, IM, ochorenie ŠŽ, operácie v minulosti neguje.
SA, NA: dôchodkyňa, fajčiarka
LA: sine
AA: sine
EA/CA: sine
GA: menopauza
TO: 63 ročná fajčiarka s pozitívnou rodinnou anamnézou, privezená RLP pre 18 hodín trvajúce zvieravé bolesti na hrudníku s vyžarovaním do ĽHK a medzi lopatky. Zároveň udáva progredujúce dyspnoe.

Laboratórne výsledky:

Vstupné vyšetrenia:
EKG pri príjme: SR, fr. 73/min, el os +40°, prechodová zóna V3-V4, PQ 140ms, QRS 80ms, STD 2mm V1-V4, T vlna negat. v aVR, bez ektópie.
EKG s naloženými zadnými zvodmi V7-V9: STE 1mm a kmit Q vo V8 a V9.

Vstupné laboratórne výsledky:
Biochémia: S-Alb ...43.9; S-ALT ...1.00; S-AST ...5.46; S-Bil-T ...16.6; S-CB ...72.2; S-CK ...83.06; S-CRP ...9.49; S-Gluk ...8.2; S-K ...3.2; S-Kreat ...63.5; S-Na ...130.9; S-PBNP ...3418.00; S-PCT ...0.024; S-TnT ...10.000; S-Urea ...7.06 ...12.41.
Krvný obraz: APTT ...163.5; Fib ...4.37; Hct ...0.39; HGB ...13.40; PLT ...238; PT ...1.05; PT % ...92.00; RBC ...4.66; RDW ...13.4; WBC ...16.79;, S-HDL ...1.04; S-Chol ...8.69; S-LDL ...6.00; S-TG ...3.61.

Diagnostický záver a terapia:

Stav hodnotený ako zadný STEMI, KILLIP II. Pacientke bola podaná terapia AKS: Brilique 180mg, ANP 200mg (p.o.) a Heparin 5000 IU (i.v.) a bola indikovaná emergentná koronarografia.
Diagnostická katetrizácia:
Koronarografia: Dominancia: dual.
Kmeň ACS: bez stenóz.
RIA: bez signif. stenóz.RCX: krátko po odstupe uzáver TIMI 0. ACD: dif. AS zmeny do 50%.

Záver:

Koronárna choroba srdca - 2 cievne postihnutie
Intervencia: Názov procedúry: PPCI + POBA + 2x DES RCX-RMS1. Výsledok: úspešná, parcial. revaskularizácia.
Ďalšie vyšetrenia a priebeh hospitalizácie:
Echokardiografické vyšetrenie – TTE (záver): ĽK nedilat. s miernou hypertrofiou IVS, bez LVOTO, akinéza anterolat. a inferolat. steny, EF ĽK 37-40%. Diastol. dysf. II-III. st. , vysoký plniaci tlak ĽK, ĽP nedilat., MR mierna pri teth. ZC Mi chlopne, PK nedilat. s dobrou systol. funkciou, doppler známky miernej PH, perikard bez efúzie.

Pacientka rehabilituje. Počas hospitalizácie bez evidovaných porúch rytmu. Na 5. deň prepustená do ambulantnej starostlivosti.

Terapia pri prepustení: Anopyrin 100mg tbl. 0-1-0 (dlhodobo), Brilique 90mg tbl. 1-0-1 (užívať po dobu 1 roka), Nolpaza 20mg tbl. 1-0-0, Sortis 80mg tbl. 0-0-1, Concor 2,5mg tbl. 1/2-0-0, Gopten 0,5mg tbl. 1-0-0, Furon 40mg tbl. 1/2-0-0, Inspra 25mg tbl. 0-1-0.


Autori deklarujú, že kazuistiku s identickým obsahom nebudú publikovať v iných domácich alebo zahraničných printových alebo elektronických publikáciách.

Klasifikácia ICD-10:

I21.2 Akútny trasmurálny infarkt myokardu na iných miestach

4-D hodnotenie:

typ
Skripta a návody
typ
Edukačné weby a atlasy
typ
Digitálne video
typ
Prezentácie a animácie
typ
Obrazový materiál – kazuistiky
typ
E-learningové kurzy (LMS)
result
Nerecenzované
level
Základná úroveň
level
Pokročilá úroveň
level
Špecializačná úroveň
level
Komplexná úroveň
   

Hodnocení

Zvoľte prosím dosiahnutú úroveň vzdelania a potom ohodnoťte výučbový materiál predovšetkým z pohľadu vhodnosti materiálu pre samoštúdium.
Študent – študent bakalárskeho alebo magisterského stupňa
Absolvent – absolvent bakalárskeho alebo magisterského stupňa
PhD. absolvent – postgraduálny študent, absolvent PhD. štúdia, odborný asistent, ...
%
Ohodnoťte
ako prvý tento článok!
hodnotiť

Creative Commons LicenseObsah článku podlieha licencii Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko