Podklady k prednáškam

Erektilná dysfunkcia

Autor: Vincent Nagy

anotačný obrázok

Erektilná funkcia (stoporenie) penisu u mužov je komplexný neuromuskulárny fenomén, ktorý predstavuje koordinovanú rovnováhu medzi neurologickým, vaskulárnym a hladkým svalstvom pod kontrolou endokrinného a centrálneho nervového systému. Zahŕňa dilatáciu tepien, relaxáciu hladkého svalstva trabekúl kavernóznych telies a aktiváciu venookluzívneho mechanizmu.

Chirurgia 5 pre študentov Zubného lekárstva

Autor: Jozef Belák, Jozef Radoňak, Martina Vidová Ugurbaş

anotačný obrázok

Prednášky sú určené pre študentov zubného lekárstva ako doplnkový vzdelávací materiál predmetu Chirurgia 5. Prednášky zahŕňajú témy ako: chirurgia hrudníkovej steny a prsníkov, chirurgia trachey, pleury, pľúc, mediastínum, chirurgia a vrodené deformácie rebier a mnohé ďalšie, ktoré sú obsiahnuté v učebných osnovách predmetu.

Všeobecné lekárstvo - prednášky

Autor: Katarína Šajtyová, Matej Šajty

anotačný obrázok

Autori poskytujú študentom Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach podklady k jednotlivým prednáškam z predmetu Všeobecné lekárstvo. Prezentácie popisujú témy podľa učebnej osnovy predmetu, ktoré majú študenti zvládnuť počas dištančnej výučby, vyhlásenej kvôli mimoriadnej situácii s pandemickým ochorením COVID 19 na základe rozhodnutia vedenia UPJŠ LF o dištančnej forme priebehu prednášok pre študentov UPJŠ LF.

Infekcie močových ciest a mužského genitálu

Autor: Vincent Nagy

anotačný obrázok

Zápaly močových ciest sa delia na nešpecifické a špecifické (TBC). Najčastejšie ich spôsobuje gram negatívna, ale aj gram pozitívna bakteriálna flóra. Špecifickou jednotkou sú nozokomiálne infekcie. Ďalšie delenie infekcií je na nekomplikované a komplikované. V prednáške sa zaoberáme jednotlivými orgánovýmíi infekciami, ich diagnostikou a liečbou.

Vrodené vývojové chyby v urológii

Autor: Vincent Nagy

anotačný obrázok

Anomálie urogenitálneho systému bývajú najčastejšie v ľudskej populácii (66%). Vysoká morbidita je spôsobená v dôsledku obštrukcie, infekcie, sekundárnej urolitiázy alebo poškodenia funkcie (renálna insuficiencia, hypertenzia, infertilita). Súčasný stav je charakterizovaný včasnou diagnostikou , pre/postnatálny skríning) USG ultrazvukom a včasnou intervencia (ak je nutná).

Urologická traumatológia

Autor: Vincent Nagy

anotačný obrázok

Trauma obličiek predstavuje až 5% všetkých úrazov a 10% všetkých brušných tráum. Pri autonehodách je tupá trauma obličiek pozorovaná po priamom náraze do oblasti pásu alebo volantu (čelný náraz) alebo vniknutím predmetov pri bočnom dopade. Úraz močovodu je pomerne vzácny. Ide najmä o iatrogénne poranenia a strelné poranenia.

Urolitiáza

Autor: Vincent Nagy

anotačný obrázok

Urolitiáza je jednou z historicky najstarších oblastí medicíny. Kedysi patrila k hlavným problémom urológie. Kauzálna liečba urolitiázy stále chýba. Vývojové etapy korelujú s pokrokom vied. Incidencia sa uvádza medzi 0,1 až 0,5%, pričom prevalencia (2016 SR-5 435 343 ) je 4% (217 414 obyvateľov). U detí 5,8 na 100 000 detí a rok. Pomer mužov k ženám je 2 ku 1.

Nádory nadobličiek

Autor: Vincent Nagy

anotačný obrázok

Incidencia zhubných nádorov nadobličiek presdtavuje 1až 2 prípady na 1 milión obyvateľov. Krivka incidencie má dva vrcholy. Prvý je u detí do 5 roku života a je ním najčastejšie zhubný nádor drene nadobličiek - neuroblastóm. Druhýž je u dospelých medzi 4 a 5 decéniom s pomerom žien k mužom rovným 1,5 ku 1.

Nádory semenníka

Autor: Vincent Nagy

anotačný obrázok

Nádory semenníka reprezentujú 1% zo všetkých malignít u mužov. Incidencia sa pohyybuje od 4 do 6 na 100 000 mužov, pričom najrizikovejšia veková skupina je 20-34 rokov. Neseminomatózne nádory testis (NSNT) sú najčastejšie vo veku 25-29 rokov. Vo vyššom veku prevažujú seminómy. Etiológia býva neznáma.

Nádory močového mechúra a horných močových ciest

Autor: Vincent Nagy

anotačný obrázok

Nádory močového mechúra a horných močových ciest sú 9. najčastejším zhubným ochorením, 6. najčastejšie sa vyskytujúca rakovina u mužov a 17. najčastejšie sa vyskytujúca rakovina u žien. V roku 2018 sa hodnoty štandardizovanej incidencie na 100 000 mužov v roku v Európe z 25 sledovaných krajín pohybovali od 19,8 v Českej republike po 40,4 v Grécku.