Psychiatria, psychológia, sexuológia

Úzkostné a afektívne poruchy

Autor: Zuzana Vančová

anotačný obrázok

Prednáška popisuje jednotlivé typy úzkostných porúch (panická porucha, generalizovaná úzkostná porucha, OCD, poruchy podmienené stresom), ich klinický obraz a liečbu. Tiež obsahuje informácie o jednotlivých typoch afektívnych porúch (depresívna, bipolárna afektávna, cyklotýmia, dystýmia), ich klinickom obraze a liečbe.

Poruchy príjmu potravy, poruchy spánku, problematika suicídií, stigmatizácia v psychiatrii

Autor: Dominika Jarčušková

anotačný obrázok

V tejto prednáške pojednávame o poruchách príjmu potravy, poruchách spánku, problematike suicídií a stigmatizácii v psychiatrii. Poruchy príjmu potravy, skrátene PPP, sú zaraďované k psychickým poruchám. Prejavujú sa nezdravým prístupom k jedlu a abnormálnymi stravovacími návykmi, ktoré sú pre organizmus škodlivé. Etiológia je rôznorodá: psychický faktor, dosiahnutie „ideálu“ krásy, ochorenia tráviacej sústavy, genetická predispozícia, ženské pohlavie, okolité prostredie a mnohé iné.

Úvod do štúdia predmetu Psychiatria 1

Autor: Ivan Dóci

anotačný obrázok

V prednáške sa opisuje základné rozdelenie duševných porúch na poruchy psychotické a nepsychotické a popisujú sa základné symptómy psychotických porúch. Druhá časť prednášky je o význame oxytocínu pre emócie človeka. Psychotická porucha (psychóza) je vážna duševná choroba, ktorá hlboko a vážne narušuje duševnú existenciu postihnutej osoby.

Všeobecná psychopatológia - poruchy vôle, konania, pudov a osobnosti

Autor: Jozef Dragašek

anotačný obrázok

Prednáška je výučbovým materiálom k predmetu Psychiatria 1, je určená pre študentov Všeobecného lekárstva štvrtého ročníka. Popisuje základy všeobecnej - deskriptívnej psychopatológie so zameraním sa na poruchy vôle, konania, pudov a porúch osobnosti. Všeobecná - deskriptívna psychopatológia je hĺbkový opis, kategorizácia a diagnostika abnormálnych zážitkov, ako ich uvádza pacient a ako sa prejavujú v jeho správaní. Využíva fenomenologickú analýzu na potvrdenie univerzálnosti prežívaných udalostí.

Vyšetrenie pacienta v psychiatrii, rozhovor s psychiatrickým pacientom. Prehľad pomocných vyšetrovacích metód v psychiatrii.

Autor: Jana Vančíková

anotačný obrázok

Prednáška je výučbovým materiálom k predmetu Psychiatria 1, je určená pre študentov Všeobecného lekárstva štvrtého ročníka. Objasňuje základné princípy psychiatrického vyšetrenia, vysvetľuje priebeh vyšetrenia , vysvetľuje štandardizované posudzovacie stupnice a užitočné doplňujúce vyšetrovacie metódy pre potreby diferenciálnej diagnostiky.

Organické psychické poruchy

Autor: Zuzana Vančová

anotačný obrázok

Prednáška popisuje primárne a sekundárne organické poruchy, predominantne Alzheimerovu demenciu a iné typy demencií a základné skríningové metódy ich diagnostiky. Zaoberá sa aj ich klinickým obrazom, liečbou a ich prevenciou. Popisuje symptómy, etiológiu a liečbu časte kvalitatívnej poruchy vedomia - delíria.

Afektívne a úzkostné poruchy, psychiatrická problematika somatických porúch, organizácia psychiatrickej starostlivosti, resocializácia a komunitná starostlivosť

Autor: Zuzana Vančová

anotačný obrázok

Prenáška popisuje afektívne (depresívna porucha, cyklotýmia, bipolárna afektívna porucha, dystýmia) a úzkostné poruchy (fóbie, generalizovaná úzkostná porucha, panická porucha), psychiatrickú problematiku somatických porúch, organizácio psychiatrickej starostlivosti, resocializáciu a komunitnú starostlivosť.

Liečba v psychiatrii - antidepresíva, stabilizátory nálady

Autor: Zuzana Vančová

anotačný obrázok

Prednáška poukazuje na antidepresíva najčastejšie používané v klinickej praxi, kritériá ich výberu pre pacienta, ich nežiaduce účinky. Tiež sa v nej nachádzajú informácie o akútnych stavoch v psychiatrii spojených s antidepresívami, ako napr. syndróm z vysadenia, serotonínový syndróm. V prednáške sú uvedené aj stabilizátory nálady, popísané je ich využitie v klinickej praxi a ich účinnosť a tolerability pacientom.

Resocializácia a komunitná starostlivosť, suicidalita, psychiatrická prvá pomoc, organizácia psychiatrickej starostlivosti

Autor: Aneta Bednářová

anotačný obrázok

Prednáška je výučbovým materiálom pre študentov Všeobecného lekárstva štvrtého ročníka a poskytuje základy o suicidalite, prvej psychiatrickej pomoci, ako aj organizácii psychiatrickej starostlivosti a resocializácii pacientov s duševnými poruchami. Dozviete sa v nej ako postupovať pri jednotlivých akútnych stavoch v psychiatrii, napr. delírium tremens, konfúzne stavy, agitovanosť.

Liečba v psychiatrii - základné delenie a mechanizmy účinku, kognitíva, anxiolytiká, hypnotiká, psychostimulanciá

Autor: Aneta Bednářová

anotačný obrázok

Prenáška určená pre študentov Všeobecného lekárstva, štvrtý ročník. Pojednáva o základných pojmoch, delení psychofarmák so zameraním sa na skupinu kognitív, anxiolytík, hypnotík a psychostimulancií. Jednoduchým vysvetlením a charakteristikou základných skupín sa na prednáške prezentovanej v rámci letného semestra 4VL sa v tejto prezentácii dozviete o základných látkach patriacich do týchto skupín.