Neurológia 1 [NLK/NL-V1/19]

Elektroencefalografia, polysomnografia a poruchy spánku

Autor: Eva Feketeová

anotačný obrázok

Priložený výučbový materiál: PPT prednáška na tému Elektroencefalografia (EEG), polysomnografia (PSG) a spánkové poruchy. Cieľom prednášky je popísať základné princípy elektroencefalografie, postup vyšetrenia, indikácie na EEG vyšetrenie a základné interpretácie EEG záznamu. Taktiež prednáška pojednáva o princípe a indikáciách a interpretácii výsledkov z polysomnografického vyšetrenia. Posledná časť prednášky je venovaná poruchám spánku - ich klasifikácii, diagnostike (polysomnografia, MSLT) a liečbe.

Hlavové nervy

Autor: Zuzana Gdovinová

anotačný obrázok

Priložený výučbový materiál: PPT prednáška na tému Hlavové nervy. Obsahom predkladanej osnovy prezentácie k prednáške pre študentov všeobecného lekárstva je základná anatómia, fyziológia hlavových nervov, klinická manifestácia pri poruche funkcií hlavových nervov a klinické vyšetrenie funkcie hlavových nervov.

Kôrové syndrómy

Autor: Zuzana Gdovinová

anotačný obrázok

Priložený výučbový materiál: PPT prednáška na tému Kôrové syndrómy. Obsah predkladanej osnovy prezentácie k prednáške určenej pre študentov v odbore všeobecného lekárstva je zameraný na ozrejmenie a popis klinickej manifestácie lézií jednotlivých kôrových oblastí resp. syndromológiu lézií mozgových lalokov.

Zobrazovacie metódy

Autor: Zuzana Gdovinová

anotačný obrázok

Priložený výučbový materiál: PPT prednáška na tému Zobrazovacie metódy. Prednáška je zameraná na zobrazovacie metodiky používané v diagnostike v neurológii. Jedná sa o metodiky ako sú počítačová tomografia (CT), CT angiografia, CT perfúzia, magnetická rezonancia (MRI) a digitálna subtrakčná angiografia (DSA). Každá metodika obsahuje popis princípu na akom funguje, indikácie vyšetrenia a základný popis patologických nálezov.

Ischemické poškodenie miechy v experimente

Autor: Imrich Lukáč, Igor Šulla

anotačný obrázok

Vedecká monografia „Ischemické poškodenie miechy v experimente“ predstavuje súhrn výsledkov získaných experimentálnou štúdiou. Štúdia ischemického poškodenia miechy bola realizovaná u psov a je rozšírená o svetelno-mikroskopické obrázky vývoja zmien v bunkách miechy a o návrhy na predchádzanie vzniku paraplégie po operáciách aorty u ľudí.

Šulla I., Lukáč I.: Ischemické poškodenie miechy v experimente, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Košice 2010, ISBN 978-80-7097-794-1.

Syndroma caudae equinae discogenes

Autor: Igor Šulla, Imrich Lukáč, Igor Šulla

anotačný obrázok

Vedecká monografia "Syndroma caudae equinae discogenes" sa podrobne zaoberá stavbou aj funkciou chrbtice, jej degenaratívnymi zmenami, postihujúcimi hlavne medzistavcové platničky a Syndrómom cauda equina, ktorý je najzávažnejšou komplikáciou ochorení telovej osi. Výsledky získané od 158 pacientov, operovaných na Neurochirurgickej klinike UPJŠ LF v priebehu 26 rokov sú doplnené experimentálnou štúdiou s použitím 9 psov.

Šulla J. I., Lukáč I., Šulla I.: Syndroma caudae equinae discogenes, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Košice 2009, ISBN 978-80-7097-769-9.