Vzdelávacia sieť MEFANET je zastrešená spoločnou zmluvou

Podpisy dekanov všetkých desiatich českých a slovenských lekárskych fakúlt nájdeme pod dohodou o vzdelávacej sieti MEFANET (MEdical FAculties NETwork). Projekt zahájený v roku 2007, ktorý si kladie za cieľ uľahčiť komunikáciu a zdieľanie vzdelávacích materiálov pre študentov medicíny, lekárov a ďalších zdravotníckych pracovníkov, tak teraz dostáva oficiálnejší rámec.

„Podpísanie dohody dekanmi všetkých lekárskych fakúlt potvrdzuje rastúci záujem a dôležitosť vzdelávania s využitím moderných informačných technológií,“ hovorí predseda Koordinačnej rady siete MEFANET, doc. Ladislav Dušek z Inštitútu bioštatistiky a analýz Masarykovej univerzity. O tom napokon svedčí nielen veľký nárast zúčastnených fakúlt a používateľov, ale i podpora zo strany grantových agentúr v podobe schválených projektov.

Oficiálnejší ráz projektu môže taktiež napomôcť postupnému riešeniu problému, s ktorým sa prevádzkovatelia a používatelia edukačných portálov často stretávajú, t.j. naplniť ich kvalitným obsahom zo všetkých odborov medicíny. Vzhľadom k značnej vyťaženosti pedagogických pracovníkov lekárskych fakúlt nejde o nepodstatnú záležitosť. Preto je potrebné motivovať autorov z radov učiteľov i študentov medicíny. „Jednou z ciest môže byť napríklad uznanie elektronických výukových materiálov ako plnohodnotného publikačného média a rovnocenné alternatívy kníh, skrípt a ďalších pomôcok,“ poznamenávajú k tomu svorne prof. Stanislav Štípek z 1. LF UK a prof. Vladimír Mihál z LF UP.

Ústredným bodom siete je systém pre elektronické publikovanie, ktorý umožňuje zdieľanie elektronických výukových materiálov medzi jednotlivými zúčastnenými fakultami. Na jedinom mieste tak majú desaťtisíce českých a slovenských študentov i pedagógov z lekárskych odborov k dispozícii videá, prezentácie i komplexné elektronické autorské diela zo všetkých oblastí medicíny. K tejto spoločnej portálovej platforme sú tiež pridružené ďalšie aktivity, ako napríklad každoročné konferencie zamerané na využitie e-learningu v medicíne či medzinárodnej spolupráce na poli vytvárania novej generácie interaktívnych učebných pomôcok, napríklad so spoločnosťou New Media Medicine Ltd. – spin-off firmou Aucklandské univerzity na Novom Zélande. Spolupráca sa neustále rozširuje i v rámci Českej republiky a Slovenska, nakoľko sa do projektu zapájajú i nelekárske fakulty zamerané na výchovu zdravotníckych profesionálov.

MEFANET je oficiálna vzdelávacia sieť lekárskych fakúlt založená za účelom publikovania a zdieľania elektronických výukových materiálov prostredníctvom jediného webového portálu. Tieto materiály sú k dispozícii predovšetkým študentom jednotlivých fakúlt, ale i ďalším používateľom. Projekt MEFANET je riadený Koordinačnou radou zloženou z 2 až 3 zástupcov všetkých zapojených lekárskych fakúlt. Od septembra 2009 sú aktivity siete MEFANET oficiálne podporené dohodou o spolupráci, ktorú podpísali dekani všetkých desiatich český a slovenských lekárskych fakúlt: LF MU (Brno), LF UP (Olomouc), 1. LF UK (Praha), 2. LF UK (Praha), 3. LF UK (Praha), LFP UK (Plzeň), LFHK UK (Hradec Králové), LF UK (Bratislava), JLF UK (Martin), LF UPJŠ (Košice).

Vývoj a správu ústredného edukačného portálu MEFANET (http://portal.mefanet.cz) i jeho webovú prezentáciu (http://www.mefanet.cz) zabezpečuje Inštitút bioštatistiky a analýz Masarykovej univerzity (IBA MU), ktorý je samostatným pracoviskom MU zaoberajúcim sa štatistickými analýzami a informačnými technológiami v medicíne, biológii a ekológii.

Súvisiace články:

Creative Commons LicenseObsah článku podlieha licencii Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko