Podklady k prednáškam

Poruchy fertility

Autor: Vincent Nagy

anotačný obrázok

Infertilita je neschopnosť sexuálne aktívneho páru neužívajúceho antikoncepciu dosiahnuť v priebehu jedného roka otehotnenie. U žien nad 35 rokov je interval skrátený na 6 mesiacov. Sexuálne styky bez sexuálnych dysfunkcií by mali byť aspoň 2x týždenne pri predpoklade, že nie je prítomná iná zjavná príčina, napr. dojčenie, menopauza a pod. Veľký počet infertilných párov manifestuje rôzny individuálny podiel na celkovej infertilite páru. Jeden z partnerov so silným fertilným potenciálom dokáže kompenzovať subfertilitu druhého partnera. Infertilita sa väčšinou manifestuje vtedy, ak sú faktory dispozície pre subfertilitu kombinované u obidvoch partnerov.Infertilita je výsledkom stavu v súčasnosti a má svoje spoločenské súvislosti. Prednáška sa zaoberá všetkými urologickými aspektami infertility.

Akútne urologické príhody

Autor: Vincent Nagy

anotačný obrázok

Prednáška sa zaoberá akútnymi príhodami v urológii, ktoré je potrebné neodkladne riešiť. K akútnym urologickým príhodam zaraďujeme akútne skrótum alebo akútny skrotálny syndróm, priapizmus, parafimózu, anúriu, akútne poškodenie obličiek, renálnu koliku, hematúriu. K častým patrí najmä akútne skrótum u detí.

Erektilná dysfunkcia

Autor: Vincent Nagy

anotačný obrázok

Erektilná funkcia (stoporenie) penisu u mužov je komplexný neuromuskulárny fenomén, ktorý predstavuje koordinovanú rovnováhu medzi neurologickým, vaskulárnym a hladkým svalstvom pod kontrolou endokrinného a centrálneho nervového systému. Zahŕňa dilatáciu tepien, relaxáciu hladkého svalstva trabekúl kavernóznych telies a aktiváciu venookluzívneho mechanizmu.

Chirurgia 5 pre študentov Zubného lekárstva

Autor: Jozef Belák, Jozef Radoňak, Martina Vidová Ugurbaş

anotačný obrázok

Prednášky sú určené pre študentov zubného lekárstva ako doplnkový vzdelávací materiál predmetu Chirurgia 5. Prednášky zahŕňajú témy ako: chirurgia hrudníkovej steny a prsníkov, chirurgia trachey, pleury, pľúc, mediastínum, chirurgia a vrodené deformácie rebier a mnohé ďalšie, ktoré sú obsiahnuté v učebných osnovách predmetu.

Všeobecné lekárstvo - prednášky

Autor: Katarína Šajtyová, Matej Šajty

anotačný obrázok

Autori poskytujú študentom Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach podklady k jednotlivým prednáškam z predmetu Všeobecné lekárstvo. Prezentácie popisujú témy podľa učebnej osnovy predmetu, ktoré majú študenti zvládnuť počas dištančnej výučby, vyhlásenej kvôli mimoriadnej situácii s pandemickým ochorením COVID 19 na základe rozhodnutia vedenia UPJŠ LF o dištančnej forme priebehu prednášok pre študentov UPJŠ LF.

Infekcie močových ciest a mužského genitálu

Autor: Vincent Nagy

anotačný obrázok

Zápaly močových ciest sa delia na nešpecifické a špecifické (TBC). Najčastejšie ich spôsobuje gram negatívna, ale aj gram pozitívna bakteriálna flóra. Špecifickou jednotkou sú nozokomiálne infekcie. Ďalšie delenie infekcií je na nekomplikované a komplikované. V prednáške sa zaoberáme jednotlivými orgánovýmíi infekciami, ich diagnostikou a liečbou.

Vrodené vývojové chyby v urológii

Autor: Vincent Nagy

anotačný obrázok

Anomálie urogenitálneho systému bývajú najčastejšie v ľudskej populácii (66%). Vysoká morbidita je spôsobená v dôsledku obštrukcie, infekcie, sekundárnej urolitiázy alebo poškodenia funkcie (renálna insuficiencia, hypertenzia, infertilita). Súčasný stav je charakterizovaný včasnou diagnostikou , pre/postnatálny skríning) USG ultrazvukom a včasnou intervencia (ak je nutná).

Urologická traumatológia

Autor: Vincent Nagy

anotačný obrázok

Trauma obličiek predstavuje až 5% všetkých úrazov a 10% všetkých brušných tráum. Pri autonehodách je tupá trauma obličiek pozorovaná po priamom náraze do oblasti pásu alebo volantu (čelný náraz) alebo vniknutím predmetov pri bočnom dopade. Úraz močovodu je pomerne vzácny. Ide najmä o iatrogénne poranenia a strelné poranenia.

Urolitiáza

Autor: Vincent Nagy

anotačný obrázok

Urolitiáza je jednou z historicky najstarších oblastí medicíny. Kedysi patrila k hlavným problémom urológie. Kauzálna liečba urolitiázy stále chýba. Vývojové etapy korelujú s pokrokom vied. Incidencia sa uvádza medzi 0,1 až 0,5%, pričom prevalencia (2016 SR-5 435 343 ) je 4% (217 414 obyvateľov). U detí 5,8 na 100 000 detí a rok. Pomer mužov k ženám je 2 ku 1.

Nádory nadobličiek

Autor: Vincent Nagy

anotačný obrázok

Incidencia zhubných nádorov nadobličiek presdtavuje 1až 2 prípady na 1 milión obyvateľov. Krivka incidencie má dva vrcholy. Prvý je u detí do 5 roku života a je ním najčastejšie zhubný nádor drene nadobličiek - neuroblastóm. Druhýž je u dospelých medzi 4 a 5 decéniom s pomerom žien k mužom rovným 1,5 ku 1.