Schválené Edičnou komisiou LF

Informácie o 1. autorovi článku z databázy:
doc. RNDr. Marek Stupák
marek.stupak(at)upjs.sk
Ústav lekárskej a klinickej biochémie UPJŠ LF
Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
telefón: +421 55 234 3338
adresa: Trieda SNP 1
040 11 Košice

Lekárska chémia - Návody a protokoly na praktické cvičenia

Známe príslovie hovorí: „Je lepšie raz vidieť, ako stokrát počuť.“ S týmto vedomím je koncipovaná elektronická verzia učebných textov, keďže sme presvedčení, že praktická laboratórna skúsenosť je nenahraditeľná a má stále svoj význam vo vysokoškolskom štúdiu. V predložených učebných textoch nájdete súbor experimentov, ktoré vhodnou formou dopĺňajú a pomáhajú lepšie pochopiť teoretické vedomosti získané tak samoštúdiom, ako aj z prednášok. Zároveň táto e-verzia umožňuje študentom po vytlačení a následnom vyplnení jednotlivých tabuliek, pozorovaní a záverov, predložiť ich ako laboratórny protokol, ktorý potvrdzuje, že uvedené úlohy zvládli.

Stupák M., Mašlanková J., Urban P., Bilecová-Rabajdová M., Guzy J., Mareková M.: Lekárska chémia - Návody a protokoly na praktické cvičenia, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Košice 2012, ISBN 978-80-7097-973-0.

Návody na praktické cvičenia z Lekárskej chémie sú členené podľa praktických úloh vykonávaných na praktickom cvičení a obsahujú kompletné protokoly potrebné pre výučbu v priebehu semestra.

 1. Základy laboratórnej techniky - vybavenie pracovného stola, základné laboratórne sklo a porcelán, práca s kahanom, odmeriavanie objemov, príprava a prekryštalizovanie jodidu olovnatého, kontrolné otázky.
 2. Kyseliny a zásady - určenie pH acidobázickými indikátormi, určenie pH pomocou prírodných indikátorov – antokyanidínov, pH telových a prírodných tekutín, meranie pH pomocou pH metra, príprava acetátových tlmivých roztokov, vplyv kyselín a zásad na pH tlmivej sústavy, kontrolné otázky.
 3. Kinetika a rovnováhy chemických reakcií - závislosť reakčnej rýchlosti od koncentrácie reagujúcich látok, posun chemickej rovnováhy, kontrolné otázky.
 4. Odmerná analýza - príprava a štandardizácia odmerného roztoku NaOH, stanovenie amoniaku v odpadovej vode, zostrojenie titračných kriviek kyselín, stanovenie jódu v Lugolovom roztoku alebo v jódovej tinktúre, komplexometrické stanovenie vápnika, argentometrické stanovenie chloridov v pitnej (vodovodnej) vode, kontrolné otázky.
 5. Optické metódy - spektrofotometrické stanovenie medi amoniakom, stanovenie dusičnanov v pitnej vode, spektrofotometrické stanovenie koncentrácie Fe3+ v zliatinách, fluorescenčná detekcia aminokyselín v slinách, kontrolné otázky.
 6. Stomatologické materiály - dôkaz prvkov v silikátovom cemente, dôkaz prvkov v amalgáme, dôkaz prvkov vo Woodovom kove, polymerizácia metylmetakrylátu, kondenzácia kyseliny ftalovej a glycerolu, vznik fenolformaldehydovej plastickej hmoty, kontrolné otázky.
 7. Metódy delenia látok - delenie zmesi farbív chromatografiou na tenkej vrstve (TLC), delenie látok gélovou chromatografiou na Sephadexe G-100, kontrolné otázky.
 8. Vlastnosti organických zlúčenín I. - oxidácia etanolu dichrómanom draselným a manganistanom draselným, dôkaz elylalkoholu jodoformovou reakciou, oxidácia etanolu s KMnO4 v roztoku rozličným pH, farebné reakcie fenolov, redukcia Fehlingovho činidla aldehydmi, dôkaz acetónu Lestradetovým činidlom, reakcia kyseliny šťaveľovej s Ca2+, dôkaz kyseliny mliečnej, dôkaz a stanovenie kyseliny salicylovej pomocou FeCl3, hydrolýza kyseliny acetylsalicylovej, príprava esterov karboxylových kyselín, kontrolné otázky.
 9. Vlastnosti organických zlúčenín II. - vznik solí močoviny, vznik biuretu - chelátu s Cu2+, rozpustnosť kyseliny močovej a jej solí vo vode, redukčné vlastnosti kyseliny močovej, dôkaz kyseliny močovej (murexidová reakcia), kvalitatívny dôkaz chinínu, stanovenie chinínu v nealkoholickom nápoji, kontrolné otázky.
 10. Sacharidy - reakcie na dôkaz monosacharidov, redukčné reakcie, hydrolýza sacharidov, farebná reakcia s iódom, analýza neznámej vzorky sacharidu, kontrolné otázky.
 11. Lipidy - hydrolýza neutrálnych lipidov katalyzovaná lipázou, rozpustnosť a emulgácia lipidov, dôkaz cholesterolu- Salkovského reakcia, izolácia lecitínu z vaječného žĺtka, stanovenie jódového čísla tukov, zmydelňovanie tukov - príprava mydla, vlastnosti pripraveného mydla,
  kontrolné otázky.
 12. Aminokyseliny - stanovenie celkového obsahu aminokyselín, reakcia aminokyselín s ninhydrínom, dôkaz jednotlivých aminokyselín, dôkaz peptidovej väzby – biuretová reakcia, kontrolné otázky.
 13. Proteíny (bielkoviny) - reverzibilné zrážanie proteínov, ireverzibilné zrážanie proteínov, hydrolytické štiepenie proteínov, stanovenie koncentrácie bielkovín biuretovou metódou, kontrolné otázky.
 14. Nukleové kyseliny

 

Stupák M., Mašlanková J., Urban P., Bilecová-Rabajdová M., Guzy J., Mareková M.: Lekárska chémia - Návody a protokoly na praktické cvičenia, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Košice 2012, ISBN 978-80-7097-973-0.

Odkaz   Dátum Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
 Návody a protokoly na praktické cvičenia z lekárskej chémie - aktualizovaná verzia 16.9.2020 ktokoľvek Creative Commons License

4-D hodnotenie:

typ
Skripta a návody
typ
Edukačné weby a atlasy
typ
Digitálne video
typ
Prezentácie a animácie
typ
Obrazový materiál – kazuistiky
typ
E-learningové kurzy (LMS)
result
Recenzované
informácie
level
Základná úroveň
level
Pokročilá úroveň
level
Špecializačná úroveň
level
Komplexná úroveň
   

Hodnocení

Zvoľte prosím dosiahnutú úroveň vzdelania a potom ohodnoťte výučbový materiál predovšetkým z pohľadu vhodnosti materiálu pre samoštúdium.
Študent – študent bakalárskeho alebo magisterského stupňa
Absolvent – absolvent bakalárskeho alebo magisterského stupňa
PhD. absolvent – postgraduálny študent, absolvent PhD. štúdia, odborný asistent, ...
%
počet používateľov, ktorí už hodnotili: 1
100.0 %
rating
používateľské hodnotenie
hodnotiť

Predmety/kurzy

Creative Commons LicenseObsah článku podlieha licencii Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko