Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Informácie o 1. autorovi článku z databázy:
doc. RNDr. Marek Stupák, PhD.
marek.stupak(at)upjs.sk
Ústav lekárskej a klinickej biochémie UPJŠ LF
Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
telefón: +421 55 234 3338
adresa: Trieda SNP 1
040 11 Košice

Lekárska chémia - Návody a protokoly na praktické cvičenia

Lekárska chémia - Návody a protokoly na praktické cvičenia

Známe príslovie hovorí: „Je lepšie raz vidieť, ako stokrát počuť.“ S týmto vedomím je koncipovaná elektronická verzia učebných textov, keďže sme presvedčení, že praktická laboratórna skúsenosť je nenahraditeľná a má stále svoj význam vo vysokoškolskom štúdiu. V predložených učebných textoch nájdete súbor experimentov, ktoré vhodnou formou dopĺňajú a pomáhajú lepšie pochopiť teoretické vedomosti získané tak samoštúdiom, ako aj z prednášok. Zároveň táto e-verzia umožňuje študentom po vytlačení a následnom vyplnení jednotlivých tabuliek, pozorovaní a záverov, predložiť ich ako laboratórny protokol, ktorý potvrdzuje, že uvedené úlohy zvládli.

Stupák M., Mašlanková J., Urban P., Bilecová-Rabajdová M., Guzy J., Mareková M.: Lekárska chémia - Návody a protokoly na praktické cvičenia, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Košice 2012, ISBN 978-80-7097-973-0.


Návody na praktické cvičenia z Lekárskej chémie sú členené podľa praktických úloh vykonávaných na praktickom cvičení a obsahujú kompletné protokoly potrebné pre výučbu v priebehu semestra.

 1. Základy laboratórnej techniky - vybavenie pracovného stola, základné laboratórne sklo a porcelán, práca s kahanom, odmeriavanie objemov, príprava a prekryštalizovanie jodidu olovnatého, kontrolné otázky.
 2. Kyseliny a zásady - určenie pH acidobázickými indikátormi, určenie pH pomocou prírodných indikátorov – antokyanidínov, pH telových a prírodných tekutín, meranie pH pomocou pH metra, príprava acetátových tlmivých roztokov, vplyv kyselín a zásad na pH tlmivej sústavy, kontrolné otázky.
 3. Kinetika a rovnováhy chemických reakcií - závislosť reakčnej rýchlosti od koncentrácie reagujúcich látok, posun chemickej rovnováhy, kontrolné otázky.
 4. Odmerná analýza - príprava a štandardizácia odmerného roztoku NaOH, stanovenie amoniaku v odpadovej vode, zostrojenie titračných kriviek kyselín, stanovenie jódu v Lugolovom roztoku alebo v jódovej tinktúre, komplexometrické stanovenie vápnika, argentometrické stanovenie chloridov v pitnej (vodovodnej) vode, kontrolné otázky.
 5. Optické metódy - spektrofotometrické stanovenie medi amoniakom, stanovenie dusičnanov v pitnej vode, spektrofotometrické stanovenie koncentrácie Fe3+ v zliatinách, fluorescenčná detekcia aminokyselín v slinách, kontrolné otázky.
 6. Stomatologické materiály - dôkaz prvkov v silikátovom cemente, dôkaz prvkov v amalgáme, dôkaz prvkov vo Woodovom kove, polymerizácia metylmetakrylátu, kondenzácia kyseliny ftalovej a glycerolu, vznik fenolformaldehydovej plastickej hmoty, kontrolné otázky.
 7. Metódy delenia látok - delenie zmesi farbív chromatografiou na tenkej vrstve (TLC), delenie látok gélovou chromatografiou na Sephadexe G-100, kontrolné otázky.
 8. Vlastnosti organických zlúčenín I. - oxidácia etanolu dichrómanom draselným a manganistanom draselným, dôkaz elylalkoholu jodoformovou reakciou, oxidácia etanolu s KMnO4 v roztoku rozličným pH, farebné reakcie fenolov, redukcia Fehlingovho činidla aldehydmi, dôkaz acetónu Lestradetovým činidlom, reakcia kyseliny šťaveľovej s Ca2+, dôkaz kyseliny mliečnej, dôkaz a stanovenie kyseliny salicylovej pomocou FeCl3, hydrolýza kyseliny acetylsalicylovej, príprava esterov karboxylových kyselín, kontrolné otázky.
 9. Vlastnosti organických zlúčenín II. - vznik solí močoviny, vznik biuretu - chelátu s Cu2+, rozpustnosť kyseliny močovej a jej solí vo vode, redukčné vlastnosti kyseliny močovej, dôkaz kyseliny močovej (murexidová reakcia), kvalitatívny dôkaz chinínu, stanovenie chinínu v nealkoholickom nápoji, kontrolné otázky.
 10. Sacharidy - reakcie na dôkaz monosacharidov, redukčné reakcie, hydrolýza sacharidov, farebná reakcia s iódom, analýza neznámej vzorky sacharidu, kontrolné otázky.
 11. Lipidy - hydrolýza neutrálnych lipidov katalyzovaná lipázou, rozpustnosť a emulgácia lipidov, dôkaz cholesterolu- Salkovského reakcia, izolácia lecitínu z vaječného žĺtka, stanovenie jódového čísla tukov, zmydelňovanie tukov - príprava mydla, vlastnosti pripraveného mydla,
  kontrolné otázky.
 12. Aminokyseliny - stanovenie celkového obsahu aminokyselín, reakcia aminokyselín s ninhydrínom, dôkaz jednotlivých aminokyselín, dôkaz peptidovej väzby – biuretová reakcia, kontrolné otázky.
 13. Proteíny (bielkoviny) - reverzibilné zrážanie proteínov, ireverzibilné zrážanie proteínov, hydrolytické štiepenie proteínov, stanovenie koncentrácie bielkovín biuretovou metódou, kontrolné otázky.
 14. Nukleové kyseliny

 

Stupák M., Mašlanková J., Urban P., Bilecová-Rabajdová M., Guzy J., Mareková M.: Lekárska chémia - Návody a protokoly na praktické cvičenia, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Košice 2012, ISBN 978-80-7097-973-0.

Prílohy:
Príloha   Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
pdf Úvod Stiahnuť - ÚvodOtvoriť v novom okne - Úvod 15.10.2012 23.45 KB ktokoľvek Creative Commons License
pdf Základy laboratórnej techniky Stiahnuť - Základy laboratórnej technikyOtvoriť v novom okne - Základy laboratórnej techniky 15.10.2012 467.57 KB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
pdf Kyseliny a zásady Stiahnuť - Kyseliny a zásadyOtvoriť v novom okne - Kyseliny a zásady 8.9.2017 647.57 KB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
pdf Kinetika a rovnováhy chemických reakcií Stiahnuť - Kinetika a rovnováhy chemických reakciíOtvoriť v novom okne - Kinetika a rovnováhy chemických reakcií 8.9.2017 683.19 KB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
pdf Odmerná analýza Stiahnuť - Odmerná analýzaOtvoriť v novom okne - Odmerná analýza 8.9.2017 1.42 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
pdf Optické metódy Stiahnuť - Optické metódyOtvoriť v novom okne - Optické metódy 8.9.2017 657.68 KB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
pdf Stomatologické materiály Stiahnuť - Stomatologické materiályOtvoriť v novom okne - Stomatologické materiály 8.9.2017 599.71 KB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
pdf Metódy delenia látok Stiahnuť - Metódy delenia látokOtvoriť v novom okne - Metódy delenia látok 15.10.2012 287.41 KB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
pdf Vlastnosti organických zlúčenín I. Stiahnuť - Vlastnosti organických zlúčenín I.Otvoriť v novom okne - Vlastnosti organických zlúčenín I. 15.10.2012 614.1 KB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
pdf Vlastnosti organických zlúčenín II. Stiahnuť - Vlastnosti organických zlúčenín II.Otvoriť v novom okne - Vlastnosti organických zlúčenín II. 15.10.2012 327.47 KB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
pdf Sacharidy Stiahnuť - SacharidyOtvoriť v novom okne - Sacharidy 15.10.2012 252.37 KB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
pdf Lipidy Stiahnuť - LipidyOtvoriť v novom okne - Lipidy 8.9.2017 1.06 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
pdf Aminokyseliny Stiahnuť - AminokyselinyOtvoriť v novom okne - Aminokyseliny 15.10.2012 369.36 KB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
pdf Proteíny (bielkoviny) Stiahnuť - Proteíny (bielkoviny)Otvoriť v novom okne - Proteíny (bielkoviny) 15.10.2012 504.66 KB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
pdf Nukleové kyseliny Stiahnuť - Nukleové kyselinyOtvoriť v novom okne - Nukleové kyseliny 8.9.2017 457.59 KB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
pdf Použitá literatúra Stiahnuť - Použitá literatúraOtvoriť v novom okne - Použitá literatúra 15.10.2012 50.72 KB ktokoľvek Creative Commons License
 

Kľúčové slová: laboratórna technika, kyseliny, zásady, chemické reakcie, odmerná analýza, spektrofotometria, fluorescenčná detekcia, organické zlúčeniny, sacharidy, lipidy, aminikyseliny, proteíny

4-D hodnotenie:

typ
Skripta a návody
typ
Edukačné weby a atlasy
typ
Digitálne video
typ
Prezentácie a animácie
typ
Obrazový materiál – kazuistiky
typ
E-learningové kurzy (LMS)
result
Recenzované
informácie

Garant

prof. Ing. Juraj Guzy, CSc.
Ústav lekárskej chémie, biochémie, klinickej biochémie a LABMED, Lakárska fakulta UPJŠ
telefón: +421 55 640 4360
e-mail: juraj.guzy(at)lf.upjs.sk

Recenzenti

doc. MVDr. Zuzana Kostecká, PhD.
Ústav biochémie, Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
telefón: +421 55 915 984 621
e-mail: kostecka(at)uvlf.sk

doc. RNDr. Mária Kožurková, CSc.
Ústav chemických vied, Prírodovedecká fakulta UPJŠ
telefón: 055 234 1263
e-mail: maria.kozurkova(at)upjs.sk


level
Základná úroveň
level
Pokročilá úroveň
level
Špecializačná úroveň
level
Komplexná úroveň
   
Zvoľte prosím dosiahnutú úroveň vzdelania a potom ohodnoťte výučbový materiál predovšetkým z pohľadu vhodnosti materiálu pre samoštúdium.
Študent – študent bakalárskeho alebo magisterského stupňa
Absolvent – absolvent bakalárskeho alebo magisterského stupňa
PhD. absolvent – postgraduálny študent, absolvent PhD. štúdia, odborný asistent, ...
 

počet používateľov, ktorí už hodnotili: 1
100.0 %
rating
používateľské hodnotenie
hodnotiť

Creative Commons LicenseObsah článku podlieha licencii Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko
autor: Marek Stupák, Jana Mašlanková, Peter Urban, Miroslava Bilecová-Rabajdová, Juraj Guzy, Mária Mareková | pracovisko: Ústav lekárskej a klinickej biochémie | publikované: 24.9.2012 | posledné úpravy: 8.9.2017
citácia: Stupák Marek, Jana Mašlanková, Peter Urban, Miroslava Bilecová-Rabajdová, Juraj Guzy, Mária Mareková: Lekárska chémia - Návody a protokoly na praktické cvičenia. Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach [online] 24.9.2012, posledná aktualizácia 8.9.2017 [cit. 2019-09-18] Dostupný z WWW: <http://portal.lf.upjs.sk/clanky.php?aid=144>. ISSN 1337-7000.
 

Komentáre a diskusia

Vložiť nový príspevok:

Autor / e-mail: [ prihlásenie/overenie používateľa ]
Titulok:
Text:
 
 Pridať štítok:   Štítok odoslaný, ďakujeme