Mikroskopická kolitída

Mikroskopická kolitída je nešpecifický črevný zápal spôsobený zvýšenou aktivitou imunitného systému charakterizovaný: chronickými nekrvavými hnačkami, normálnou kolonoskopiou a typickým histologickým nálezom. Prezentujeme kazuistiku 67-ročnej pacientky, ktorá mala mikroskopickú kolitídu potvrdenú až opakovaným vyšetrením.

Sú pre vás obrazové kazuistiky užitočné? Požadovali by ste obrazové kazuistiky aj z iných odborov? Máte nejaké pripomienky alebo návrhy na vylepšenie? Prosím, poskytnite nám váš názor vyplnením krátkeho dotazníka.

Anamnéza:

67 ročná žena
Osobná anamnéza: artériová hypertenzia, stav po ischemickej cievnej mozgovej príhode, stav po cholecystektomii
Lieková anamnéza: Aspirin, Torvacard, Valsacor
Alergická anamnéza: negatívna
Návyková anamnéza: nefajčí, alkohol príležitostne, káva 2x denne
Terajšie ochorenie: Pacientka udáva postupne sa stupňujúce chronické tráviace ťažkosti trvajúce približne rok: kŕče v bruchu a nutkavé vodnaté stolice, bez prímesi krvi a hlienu, v počte 4-5x denne. Nepríjemnou pre pacientku je inkontinencia stolice. Chuť do jedla dobrá. Nezvracia. Neschudla. Pred niekoľkými mesiacmi absolvovala pre tieto ťažkosti kolonoskopiu s negatívnym nálezom.

Fyzikálne vyšetrenie:

Pri vedomí, mobilná, habitus normostenický, výživa primeraná, koža bez ikteru a cyanozy, bez patologických eflorescencií, kľudové eupnoe, hlava a krk orientačne bez patologického nálezu, hrudník súmerný, akcia srdca pravidelná, ozvy ohraničené, bez šelestov, dýchanie vezikulárne, čisté, abdomen priehmatné, nebolestivé, bez hmatnej rezistencie, hepar a lien nehmatám, ascites nie je, dolné končatiny bez edémov, bez varixov.
TK: 140/80 Torr, P: 72/min.

Laboratórne vyšetrenie:

  • krvný obraz, glykémia, urea, kreatinín, minerálie, hepatálne enzýmy, amyláza, lipáza, CRP, celkové bielkoviny, albumín, protilátky proti transglutamináze, protilátky proti bielkovine kravského mlieka v norme
  • elastáza v stolici v norme
  • výter z rekta, stolica na parazity negatívne
  • kalprotektin: 75,63 ųg/g

Kolonoskopia: Kolonoskop zavádzame do terminálneho ilea. Stupeň prípravy podľa BBPS: LC: 3, CT: 2, RC: 2, spolu: 7 bodov. Ampula rekta je priestranná, hemoroidy nie sú prítomné, sliznica intaktná, s primeranou cievnou kresbou, sigma vinutá, bez slizničných zmien, podobne bez slizničných zmien v colon descendens, lienálnou flexúrou prenikáme do colon transverzum, kde sú primerané haustrá, sliznica intaktná, hepatálnou flexúrou prenikáme do colon ascendens, kde je normálny nález a do céka, ktoré je priestranné, s normálnou sliznicou, diferencujeme Bauhinskú chlopňu, intubujeme ju, prenikáme do terminálneho ilea, ktoré je v dosahu endoskopu bez patologického nálezu.
Záver: normálny nález na hrubom čreve do céka, normálny nález na priľahlom terminálnom ileu. Odobratých etážovo 10 vzoriek z pravého aj ľavého kolon na histologické vyšetrenie so zameraním na mikroskopickú kolitídu.

Histologické vyšetrenie:

  • povrchové erózie, zvýšený počet intraepitelových lymfocytov
  • zachovaná architektonika krýpt
  • v lamina propria zápalový infiltrát bohatý na lymfocyty, plazmocyty, eozinofily, chudobný na neutrofily
  • subepiteliálne kolagénový pruh, ktorý dosahuje miestami 11,9um

Záver: Kolagénová kolitída

Liečba:

  • Budesonid 9mg denne, loperamid na tlmenie hnačky

Kontrola o 6 týždňov: Pacientka udáva významné zlepšenie stavu. Stolicu má 1 x denne, tuhej konzistencie, loperamid neužíva.
Odporúčanie: redukcia dávky budesonidu na 6mg denne
Plán: udržiavacia dávka budesonidu 3mg denne

Diskusia:

Mikroskopická kolitída je relatívne častá príčina chronických nekrvavých hnačiek hlavne u starších žien. Etiológia ochorenia nie je známa, rizikovými faktormi sú ženské pohlavie, fajčenie, lieky (NSAID, SSRi, PPI) a celiakia. Vzhľadom na negatívny výsledok kolonoskopie sú pacienti často mylne zaraďovaní do skupiny pacientov s funkčnou poruchou. K správnemu stanoveniu diagnózy je nutná kolonoskopia s viacpočetným odberom vzoriek na histologické vyšetrenie. Histologický nález je kľúčový pre správne postavenie diagnózy a umožňuje rozlíšiť tri typy ochorenia: kolagénovú, lymfocytovú a inkompletnú kolitídu. Pri všetkých formách je prítomný zápalový infiltrát v lamina propria bohatý na lymfocyty a plazmocyty, pre kolagénovú kolitídu je navyše typická subepiteliálna kolagénová vrstva zhrubnutá nad 10um, pre lymfocytovú kolitídu zvýšený počet intraepitelových lymfocytov nad 20/100 epitelových buniek, inkompletná kolitída má histologický nález nie plne rozvinutý.

Zlatým štandardom v liečbe je budesonid, ktorý je efektívny v navodení a udržaní klinickej aj histologickej remisie u týchto pacientov.

 

Práca vznikla v rámci riešenia projektu národnej grantovej agentúry KEGA 011UPJŠ-4/2019 "Zvyšovanie kompetencií a úrovne kritického myslenia študentov medicínskych študijných programov s využitím simulačných nástrojov problémovo orientovaného vzdelávania a medicíny založenej na dôkazoch".


Autori deklarujú, že kazuistiku s identickým obsahom nebudú publikovať v iných domácich alebo zahraničných printových alebo elektronických publikáciách.

Klasifikácia ICD-10:

K52.8 Jiná určená neinfekční gastroenteritida a kolitida

Creative Commons LicenseObsah článku podlieha licencii Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko