Parainfekčná myokarditída

Zápalové ochorenie myokardu je obvykle súčasťou generalizovaného infekčného ochorenia, najčastejšie vírusového. Klinický obraz kolíše od banálneho, kedy má pacient iba ,,chrípkové“ príznaky, až po fulminantný a často fatálny priebeh. U niektorých jedincov nedôjde k úplnému zhojeniu, ale k rozvoju dilatačnej kardiomyopatie. Myokarditídy sú tak častou príčinou srdcového zlyhania mladších jedincov. Kazuistika opisuje prípad parainfekčnej myokarditídy u 20-ročného pacienta.

Sú pre vás obrazové kazuistiky užitočné? Požadovali by ste obrazové kazuistiky aj z iných odborov? Máte nejaké pripomienky alebo návrhy na vylepšenie? Prosím, poskytnite nám váš názor vyplnením krátkeho dotazníka.

Anamnéza:

20-ročný pacient bez závažnejšieho internistického predchorobia, s prebiehajúcou infekciou dýchacích ciest v ATB liečbe 2. deň, vyšetrený na príjmovej ambulancii IV. internej kliniky pre náhle vzniknuté tlakové bolesti na hrudníku najskôr parasternálne vľavo, neskôr s propagáciou na celú plochu hrudníka. Pacient udáva niekoľko dní pretrvávajúcu celkovú slabosť, únavu, horúčky do 39,5 °C, produktívny kašeľ, námahové dyspnoe. Neodpadol, bez cefaley a vertiga, anovezikálne funkcie v norme.

Status praesens: TK 114/79 mmHg, TT 38,2 st.C
Pri vedomí, orientovaný, poloha aktívna, habitus normostenický, výživa primeraná, koža bez ikteru a cyanózy, kľudové eupnoe, bez dyspnoe, bez lateralizácie. Orientačne neurologicky v norme, zrenice izokorické, FR bilat. výbavná, skléry anikterické, spojovky ružové, oropharynx nastrieknutý, jazyk plazí v stredovej čiare, vlhký, nepovlečený, šija neoponuje, náplň jugulárnych vén obojstranne nezvýšená, LU a ŠŽ nehmatné, pulzácie karotíd symetricky hmatné. Dýchanie vezikulárne, vľavo laterálne diskrétne vrzoty, AS pravidelná, fr.94/min., brucho voľné, priehmatné, bez palpačnej citlivosti a rezistencie, hepar a lien nehmatné, tapottement bilat. negat., DK bez edémov, pulzácie na a. dorsalis pedis, a. tibialis posterior bilat. hmatné.

EKG: SR, fr. 94/min., PQ 180 ms, QRS 90 ms, R/S vo V3-V4, ST bez signifikantnej denivelizácie, T pozit., bez ektopie.

Laboratórne výsledky:

CK 11,75 ukat/l*, CK-MB 0,68 ukat/l*, TnI 13,12 ug/l*, D-dimér 0,46 mg/l*, CRP 59,60 mg/l*, AST 1,54 ukat/l, GMT 2,53 ukat/l, PBNP 832,40 ng/l, ostatný laboratórny nález bez odchýlok od normy.

Diferenciálna diagnostika:

- Myokarditída
- Angina pectoris
- Akútny infarkt myokardu
- Perikarditída
- Disekcia aorty
- Pľúcna embólia
- Tracheobronchitída
- Pneumónia
- Spontánny pneumothorax
- Refluxná ezofagitída
- Peptický vred gastroduodena
- Žlčníková kolika
- Pankreatitída
- Tietzeov syndróm
- Vertebrogénny algický syndróm cervikálnej chrbtice
- Panické poruchy (neurocirkulačná asténia)

Zobrazovacie metódy:

USG abdomenu: bez patologického nálezu na zobrazených orgánoch dutiny brušnej.
ECHOKG č. 1: Bez dilatácie dutín srdca, ľavá komora bez regionálnych porúch kinetiky, bez systolickej dysfunkcie (EF ĽK 65%), bez chlopňových chýb, stopová trikuspidálna regurgitácia, bez pľúcnej hypertenzie, minimálna perikardiálna efúzia.
RTG hrudníka: V ľavom dolnom pľúcnom poli nehomogénne zatienenie, vpravo parenchým bez ložiskových zmien, bránica ostrá, uhly voľné, srdce nezväčšené.
ECHOKG č. 2 (s odstupom 4 dní): Bez dilatácie dutín srdca, difúzna hypokinéza ľavej komory s ľahkou až stredne ťažkou systolickou dysfunkciou (EF ĽK 40%), mitrálna a trikuspidálna regurgitácia do I. stupňa, bez pľúcnej hypertenzie, bez perikardiálnej efúzie.
MR srdca s kontrastom (Obrázok 1): Ložisko patologického subepikardiálneho až intramurálneho sýtenia inferolaterálne charakteru najskôr fibrózy zápalovej etiológie. Redukovaná EF ĽK 37%. Pneumónia l. sin. Menší perikardiálny výpotok. Fluidothorax bilat., praecip. l. sin.
24-hodinový EKG Holter: Konštantný sínusový rytmus, so zachovanou cirkadiánnou variabilitou frekvencie, bez supraventrikulárnych a ventrikulárnych extrasystol, bez supraventrikulárnej a ventrikulárnej tachykardie, bez asystolických pauz.

Diagnózy:

Myokarditída v. s. parainfekčná Bronchopneumónia l. sin.

Terapia:

Myokarditídy sú najčastejšie infekčnej vírusovej etiológie (Coxsackie vírusy skupiny B, influenza vírus A, B, EBV, CMV, HIV), zriedka majú diftérickú etiológiu event. ich vyvoláva Borrelia burgdorferi, môžu vzniknúť ako komplikácia baktériovej alebo mykotickej sepsy. Neinfekčná myokarditída môže vzniknúť pôsobením toxických látok a liekov (kokaín, lítium, doxorubicín) a v pribehu systémových ochorení (systémový lupus erytematodes, reumatoidná artritída). Antivirotiká alebo antibiotiká sa ordinujú podľa etiológie. V prípade nášho pacienta bola zahájená empirická ATB liečba v dvojkombinácii. Nasadili sme betablokátor pre sklon k tachykardii. Dôležitý je pokojový režim, vyhýbanie sa fyzicky náročným aktivitám. Liečba srdcového zlyhania, liečba porúch rytmu, u kriticky chorých sa využíva extrakorporálna membránová oxygenácia. Nutné sú pravidelné kontroly rajónnym kardiológom. V prevencii myokarditídy je vhodné neprechodiť virózy a predovšetkým vtedy nešportovať.


Autori deklarujú, že kazuistiku s identickým obsahom nebudú publikovať v iných domácich alebo zahraničných printových alebo elektronických publikáciách.

Klasifikácia ICD-10:

I41.0 Myokarditída, J18.0 Bronchopneumónia

Creative Commons LicenseObsah článku podlieha licencii Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko