Disekcia hrudníkovej aorty

Disekcia hrudníkovej aorty znamená pozdĺžne rozštiepenie jej steny. Podkladom disekcie je trhlina v intime aorty. Krv následne cez trhlinu pod tlakom prúdi do médie aorty, oddelí intimu od priľahlej médie alebo adventície a vytvorí falošný lumen. Najčastejšou príčinou aortálnej disekcie je artériová hypertenzia. Disekcia aorty je relatívne zriedkavé ochorenie, avšak jej následky sú často fatálne. Kazuistika opisuje prípad disekcie descendentnej aorty u 55-ročného pacienta.

Sú pre vás obrazové kazuistiky užitočné? Požadovali by ste obrazové kazuistiky aj z iných odborov? Máte nejaké pripomienky alebo návrhy na vylepšenie? Prosím, poskytnite nám váš názor vyplnením krátkeho dotazníka.

Anamnéza:

55-ročný pacient s anamnézou artériovej hypertenzie, aktívny fajčiar, s anamnézou fajčenia 10 cigariet denne 30 rokov (15 balíčkoxrokov). Privezený RLP, najskôr vyšetrený na neurologickej ambulancii pre bolesti v oblasti hrudníkovej a driekovej chrbtice. Pre naliehavú artériovú hypertenziu (TK 200/90 mmHg) odoslaný na vyšetrenie na príjmovú ambulanciu IV. internej kliniky. Pacient udával v posledných dňoch zvýšenú fyzickú záťaž. Asi 3 dni pokašliaval, prechladol. Deň pred vyšetrením sa zohol, chcel si zaviazať šnúrky na teniskách a pocítil seknutie v krížoch. Odvtedy pociťoval bolesť v krížoch aj medzi lopatkami, bolesť sa pri nádychu zhoršovala. Bolesť vyžarovala aj do brucha, bola výraznejšia v ľahu a v sede, pacient nedokázal posedieť, cítil sa lepšie pri chôdzi. Do dolných končatín bolesť nevyžarovala. Po analgetickej liečbe užitej doma a následne podanej v RLP, na neurologickej aj internej ambulancii (Dorsiflex, Flector, Mesocain, Analgin, Novalgin, Almiral) nedošlo k ústupu bolestí. Pacient bez cefaley, vertiga, nauzey, vomitu, bez typických stenokardií, bez palpitácií, chuť do jedla mal, anovezikálne funkcie v norme.

Status praesens: TK na ĽHK 193/103 mmHg, TK na PHK 187/99 mmHg. Pri vedomí, orientovaný, poloha aktívna, habitus normostenický, výživa nadmerná, koža bez ikteru a cyanózy, kľudové eupnoe, bez dyspnoe, bez lateralizácie. Orientačne neurologicky v norme, zrenice izokorické, FR bilat. výbavná, skléry anikterické, spojovky ružové, jazyk plazí v stredovej čiare, suchší, nepovlečený, šija neoponuje, náplň jugulárnych vén primeraná, LU a ŠŽ nehmatné, pulzácie karotíd symetricky hmatné. Dýchanie vezikulárne, spredu spastický nález, vzadu bez vedľajších dýchacích fenoménov, AS pravidelná, fr.82/min., brucho voľné, priehmatné, bez palpačnej citlivosti a rezistencie, hepar a lien nehmatné, tapottement bilat. negat., DK bez edémov, pulzácie na a. femoralis, a. dorsalis pedis, a. tibialis posterior bilat. súmerne hmatné.

EKG: SR, ľavotyp, fr. 85/min., PQ 140 ms, QRS 90 ms, QT 360 ms, ST bez signifikantnej denivelizácie, R/S vo V5, T pozit., bez ektopie.

Laboratórne výsledky:

CK 4,21 ukat/l*, CK-MB 0,25 ukat/l, TnI 0,012 ug/l, D-dimér 0,67 mg/l*, CRP 49,11 mg/l*, WBC 10,06x109/l*, ostatný laboratórny nález bez odchýlok od normy.

Diferenciálna diagnostika:

- Disekujúca aneuryzma aorty
- Akútny koronárny syndróm
- Aortálna aneuryzma bez disekcie
- Aortálna regurgitácia
- Perikarditída
- Muskuloskeletálna bolesť
- Mediastinálny tumor
- Pleuritída
- Pľúcna embólia
- Cholecystitída

Zobrazovacie metódy:

CT aortografia (Obrázok 1, 2) - Disekcia descendentnej aorty typ Stanford B/DeBakey III/- od aortálneho istmu pod odstupom a. subclavia l. sin. odstup intimálneho flapu, disekcia končí asi 15 mm nad odstupom truncus coeliacus. Disekcia vytvára pravý a nepravý lumen aorty, ktorý sa sýti oneskorenejšie. Odstupy a plnenie truncus brachiocephalicus, a. carotis l. sin., a. subclavia l. sin., truncus coeliacus, a. mesenterica superior, a. mesenterica inferior, aa. renales, aa. iliacae s primeranou náplňou. V oblasti aortálneho oblúka hrubšia stena až šírky 9 mm, najskôr intramurálny hematóm.

Terapia:

Pacienta je potrebné stabilizovať, monitorovať EKG, saturáciu hemoglobínu kyslíkom, pre bolesti aplikovať opiáty, merať a korigovať TK, systolický TK udržiavať v rozmedzí medzi 100 a 120 mmHg, resp. na najnižšej tolerovateľnej hodnote. V prípade komplikácií, ako sú vnútorné krvácanie, príznaky viscerálnej ischémie, pretrvávajúce neutíšiteľné bolesti, končatinová ischémia, hroziaca ruptúra, nekorigovateľná hypertenzia, je nutné urýchlene pristúpiť k endovaskulárnej alebo chirurgickej liečbe. U nášho pacienta sme indikovali prevoz na Kliniku cievnej chirurgie VÚSCH, a. s., kde bola realizovaná angiografia aorty, perkutánnym prístupom aplikované 3 stentgrafty do hrudníkovej aorty (3x TEVAR) a uzáver a. subclavia l. sin. okluderom ako prevencia leaku. Po operácii je potrebné vyvarovať sa vzostupu TK a nárastu napätia v stene aorty, čo si vyžaduje obvykle kombináciu antihypertenzív. Tiež je potrebné vyvarovať sa nadmernej fyzickej záťaži a pomocou zobrazovacích metód (CTA, MRA) sledovať či nedošlo k dilatácii v oblasti aneuryzmy, extenzii disekcie alebo tvorbe pseudoaneuryziem v miestach sutúr.

Diskusia:

Cieľom uvedenej kazuistiky bolo poukázať na to, že hoci pre diagnózu disekcie aorty sú veľmi typické nasledujúce 3 symptómy: náhle vzniknutá rezavá bolesť, deficit pulzácií na periférnych tepnách a výrazný stranový rozdiel tlakov na horných končatinách, ako to už v medicíne často býva, nemusia byť prítomné všetky. Keďže v tomto prípade sa disekcia začínala pod odstupom a. subclavia l. sin., nepozorovali sme výrazný rozdiel tlakov na horných končatinách a keďže sa končila nad odstupom truncus coeliacus, aa. iliacae mali primeranú náplň a pulzácie na periférnych tepnách boli symetricky hmatné.


Autori deklarujú, že kazuistiku s identickým obsahom nebudú publikovať v iných domácich alebo zahraničných printových alebo elektronických publikáciách.

4-D hodnotenie:

typ
Skripta a návody
typ
Edukačné weby a atlasy
typ
Digitálne video
typ
Prezentácie a animácie
typ
Obrazový materiál – kazuistiky
typ
E-learningové kurzy (LMS)
result
Nerecenzované
level
Základná úroveň
level
Pokročilá úroveň
level
Špecializačná úroveň
level
Komplexná úroveň
   

Hodnocení

Zvoľte prosím dosiahnutú úroveň vzdelania a potom ohodnoťte výučbový materiál predovšetkým z pohľadu vhodnosti materiálu pre samoštúdium.
Študent – študent bakalárskeho alebo magisterského stupňa
Absolvent – absolvent bakalárskeho alebo magisterského stupňa
PhD. absolvent – postgraduálny študent, absolvent PhD. štúdia, odborný asistent, ...
%
Ohodnoťte
ako prvý tento článok!
hodnotiť

Creative Commons LicenseObsah článku podlieha licencii Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko