Úvod do dlahovania zubov u parodontologických pacientov

American Association of endodontics uvádza definíciu zubnej dlahy ako: rigídne alebo flexibilné zariadenie používané na podporu, ochranu alebo znehybnenie zubov, ktoré boli uvoľnené, replantované, zlomené alebo podrobené určitým endodontickým zákrokom. Účelom dlahovania je stabilizácia zuba tak dlho, ako je potrebné na zabezpečenie toho, aby nedošlo ku žiadnemu ďalšiemu poškodeniu a na ochranu a regeneráciu parodontálnych vlákien.

Úvod

Dlahovanie zubov je potrebné na stabilizáciu traumaticky rozptýlených, transplantovaných alebo zlomených zubov, kde bola znížená alebo stratená podpora kosti v dôsledku parodontálneho poškodenia, kostnej resoprcie alebo apikoektómie.

Deštrukcia podporných tkanív zubov postihnutých parodontitídou môže byť v niektorých prípadoch tak závažná, že sa extrakcia postihnutých zubov javí ako jediné možné riešenie.

Napriek tomu mnohokrát po parodontologickej terapii ošetrené zuby môžu slúžiť ako pevné piliere pre rekonštrukcie fixnými náhradami. Dlhodobé výsledky poukazujú na to, že závesný aparát zuba môže ostať zdravý, pokiaľ bude dodržiavaná starostlivá ústna hygiena. V prípadoch, keď resorpcia alveolárnej kosti postihuje celý chrup, dávame v dôsledku rozsiahlej straty kosti prednosť pred dlahovacím fixným mostíkom dlahovaniu pomocou kompozitov zosilnených sklenenými vláknami.

Pri preparácii zubov, ktoré majú minimálne množstvo kosti je potrebná veľká opatrnosť a prísne dodržiavanie zásad pri preparácii.

Dlahovanie v parodontológii

Vedecké štúdie ukazujú, že aj zuby s redukovaným závesným aparátom môžu byť dlhú dobu zachované v ústnej dutine, pokiaľ je po parodontologickej liečbe zaistená efektívna ústna hygiena a kontrola prítomnosti mikrobiálneho povlaku.
U rozvinutej a pokročilej parodontitídy zuby často vykazujú určitú pohyblivosť pred aj po parodontologickej liečbe, ako dôsledok straty podporných tkanív. Zuby, ktoré vykazovali určitý stupeň kývavosti už pred parodontologickou liečbou, odpovedajú na terapeutické zákroky horšie. Sú tiež vystavené riziku, že budú v porovnaní s pevnými zubami naďalej strácať attachment. Štúdie poukazujú na to, že pohyblivosť zuba napomáhá pomnoženiu patogénnych mikróbov v parodontálnom chobote.
Výhodou parodontálnych dláh zhotovených z kompozitov vystužených sklenenými vláknami umožňujú dobrú rekonštrukciu žuvacej funkcie a prijateľnú estetiku za relatívne nízku cenu. Táto metóda vykazuje lepšie dlhodobé výsledky než metóda semipermanentného dlahovania pomocou kovových drôtov. Predlžuje životnosť zubov postihnutých parodontitídou a odkladá definitívne riešenie ich stavu na neskôr.

Andreasen uvádza, že dentálne dlahy by mali mať tieto vlastnosti:

  • majú byť zhotoviteľné bez spolupráce zubnotechnického laboratória,
  • nesmú traumatizovať zuby a majú napomáhať zubu dostať sa späť do jeho pôvodnej pozície v zubnom oblúku a
  • zabezpečiť adekvátnu fixáciu počas celej epizódy imobilizácie zuba
  • nesmú poškodzovať gingívu ani zvyšovať riziko kazivosti zuba
  • musia sa dať jednoducho čistiť, nesmú interferovať prirodzenú oklúziu zuba
  • musia byť esteticky vyhovujúce
  • musia umožniť prístup pre endodontické ošetrenie dlahovaného zuba.

V súčasnosti dlahujeme kývavé zuby len vtedy, keď je v dôsledku pohyblivosti obmedzená žuvacia schopnosť.

Dlahovanie môže byť:

  1. dočasné, na dobu niekoľkých týždňov, kedy je kývavosť spôsobená operačnou traumou,
  2. semipermanentné, ktorá je zhotovená na obdobie niekoľkých mesiacov až rokov a
  3. permanentné.

V iniciálnej fáze liečby parodontitídy dlahujeme len vo výnimočných prípadoch pri extrémne pokročilom ochorení parodontu s výraznou kývavosťou. Tá je častokrát spôsobená oklúznou traumou, kedy systematickým zábrusom túto traumu odstránime. To však často nie je možné bez predchádzajúcej dočasnej stabilizácie.
Po iniciálnej liečbe indikujeme dlahovanie vtedy, keď kývavosť podstatne obmedzuje žuvaciu funkciu pacienta a hrozí luxácia zuba.
V udržiavacej fáze ho indikujeme u zubov, ktoré už v iniciálnom štádiu vykazovali II. stupeň kývavosti a vyšší ( najprv na dobu 6-8 týždňov ku stabilizácii zubov) a následne, ak kývavosť pretrváva, aj po ôsmich týždňoch od chirurgického zákroku a ak nie je vyvolaná oklúznou traumou, dlahujeme tieto zuby semipermanentne a permanentne.
Pri dočasnom dlahovaní môžeme použiť extra- alebo intra- koronárne dlahovanie.

Pri extra-koronálnom dlahovaní sú materiály na dlahovanie pripojené ku skupine zubov bondovaním skloviny, čím robia zuby rigidnejšími.
Pri intra-koronálnom dlahovaní je dlahovací matieriál zahrnutý v štruktúre zuba vytvorením malého “tunela” do zubov vložením rigídneho preformovaného kovového drôtu alebo bondovaním či cementovaním na vypreparované miesto pre stabilizáciu zubov.

Dlahy v traumatológii

Úrazy zubov sú v poslednom čase častým dôvodom návštev stomatochirurgickcýh ambulancií tak ako u detí, aj u dospelých. Andreasen & Andreasen v roku 1990 napísal, že v budúcnosti traumatologické zranenia zubov pravdepodobne prekonajú zubný kaz a ochorenia parodontu ako doteraz najvýznamnejšie hrozby pre zdravie zubov a ústnej dutiny.

Záver

Dlahovanie zubov navzájom umožňuje oslabeným zubom získať podporu zo susedných. Dlahovanie viacerých zubov do bloku zároveň slúži ako opora pre presne zhotovenú čiastočne snínateľnú náhradu v prípade prítomnosti defektov v zubnom oblúku.
„V poslednom desaťročí výskum podporuje dlahovanie zubov so zvýšenou pohyblivosťou pri parodontitíde, pretože sa zlepší dlhodobá prognóza týchto zubov. Podstatným dôvodom k stabilizácii zubov so zvýšenou pohyblivosťou pri parodontitíde je znížiť nepohodlie pacienta, zlepšiť oklúziu a žuvacie funkcie a tiež aj prognózu týchto zubov.“ (Kovaľová in Dentalcare)
Prítomnosť dlahy či už zhotovenej z dôvodu ochorenia parodontu alebo po úraze sťažuje pacientovi starosltivosť o ústnu dutinu a vykonávanie dentálnej hygieny.
Preto je potrebné dôrazne upozorniť a upovedomiť pacienta o zvýšenej potrebe vykonávania ústnej hygieny najmä v okolí dlahovaných zubov.
„Ďalším dôvodom je stabilizovanie zuba alebo zubov pred chirurgickým zákrokom. Stabilizovanie zubov dlahou pred chirurgickým zákrokom regeneračnými metódami pri použití membrány a kostných štepov sa zabezpečí nerušený postup zákroku aj hojenia.“ (Kovaľová in Dentalcare) 

Príloha   Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
 Poúrazová dlaha zo sklenených vlákien. 11.1.2018 752.89 KB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 Peroperačný záber - naložené Erichove dlahy a osteosyntéza. 17.12.2017 97.12 KB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 Sankovočeľustná fixácia v traumatológii - RTG OP po osteosyntéze uhla sánky a sánkovočeľustná fixácia. 17.12.2017 51.87 KB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 Dentapreg 11.1.2018 109.54 KB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 Extracoronal splinting 11.1.2018 6.83 KB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 Intracoronal splinting 11.1.2018 6.71 KB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License

Predmety/kurzy

Creative Commons LicenseObsah článku podlieha licencii Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko