Konstriktívna perikarditída, reoperácia

Kazuistika popisuje hospitalizáciu 50 ročného muža, ktorý v mladšom veku podstúpil operáciu pre konstriktívnu perikarditídu. Aktuálne CT a ultrasonografický nález potvrdzovali recidívu tohto ochorenia. Vykonaná bola parciálna perikardektómia s uvoľnením najmä diafragmálnej steny ľavej komory. Pooperačné obdobie bolo kompikované fibriláciou predsiení s rýchlou odpoveďou komôr. Po úspešnej kardioverzii bol pacient na siedmy pooperačný deň prepustený do ambulantnej starostlivosti.

Sú pre vás obrazové kazuistiky užitočné? Požadovali by ste obrazové kazuistiky aj z iných odborov? Máte nejaké pripomienky alebo návrhy na vylepšenie? Prosím, poskytnite nám váš názor vyplnením krátkeho dotazníka.

Anamnéza:

50-ročný muž
OA: dlhodobo prítomná fibrilácia predsiení, pred 7 rokmi NCMP, pred 30 rokmi op. pre konstriktívnu perikarditídu, pred 30 rokmi splenektómia
RA: hereditárne ochorenia v rodine neguje
LA: Eliquis 5mg 1-0-1 tbl neužíva už 5 dní, Concor COR 2,5mg 1-0-0 tbl, Tritace 1,25mg 1-0-0 tbl, Furon 40mg 1-0-0 tbl, Atoris 20mg 0-0-1 tbl, Lexaurin 3mg 1/2-0-1 tbl.
AA: sine
NA: neguje
SA: čiastočný invalidný dôchodca
TO: Pacient prijatý na kardiologické oddelenie pre podozrenie na nestabilnú anginu pectoris. Koronarografické vyšetrenie vylučuje ICHS. Pri echokardiografickom vyšetrení u pacienta zistené kalcifikácie v oblasti bazálneho segmentu inferolaterálne, so zachovalou systolickou funkciou LV (LVEF 56%), bez regionálnych porúch kinetiky stien, bez hemodynamicky závažnej chlopňovej chyby, so závažne dilatovanou LA. Vzhľadom na dilatáciu LA a eufrekvenčnosť ponechaná permanentná fibrilácia predsiení. RTG a CT vyšetrenie potvrdzuje pericarditis calcarea. Pacient prijatý na kliniku srdcovej chirurgie za účelom operácie.

Laboratórne vyšetrenia:

Lab. výsledky: v norme

Zobrazovacie metódy:

ECHO: Ao sinus= 34 mm, LA predo zadný diameter= 50 mm, IVS= 10 mm, LVEDD= 49 mm, LVESD= 37 mm, LA: LAV= 96 ml, LAVI= 40 ml/m2. mitrálna anulárna kalcifikácia, bez reg.; LVEF(3D)= 56 %, LVEDV= 118 ml, LVESV= 51 ml; IAS: bez defektu.
Záver: St. p. operácii pre konstriktívnu perikarditídu, t.č. kalcifikovaný perikard v oblasti bazálneho segmentu inferolaterálne s echotieňom v tejto oblasti. Výrazná kalcifikácia aj mitrálneho prstenca, LV t.č. nedilatovaná, LVEF=56%.

Koronarografia: Kmeň ACS: bez stenotických zmien; RIA: bez stenotických zmien; RCX: bez stenotických zmien; ACD: bez stenotických zmien; Záver: negatívny koronarografický nález.

CT: Excesívne, nepravidelné kalcifikácie v perikarde vľavo - pozdĺž kaudolaterálnej a výraznejšie diafragmálnej plochy LV a v ľavom AV sulku, s maximálnou hrúbkou do 4.7cm, s rozšírenými predsieňami aj komorami srdca, s priestrannejšou VCS a výraznejšie rozšírenou VCI v ústí do RA. Skalcifikovaná pleura laterálne vľavo.

Diagnózy:

Konstriktívna perikarditída neznámej etiológie (st. p. OP pred 30 rokmi)
Permanentná fibrilácia predsiení, EHRA II (st. p. TEE guided EKV s verziou na SR (16.3.2015) - t.č. AF)
Stav po NCMP kardioemboliz. hemisferálne vpravo 2/2017 a pred 7 rokmi anamnesticky
Stav po splenektómii - po autonehode
Dyspeptický syndróm

Terapia a záver:

Stratégia liečby:
Indikovaná reoperácia: reperikardektómia.

Operačný výkon:
Pericardectomia partialis

Pooperačný priebeh:
Pooperačný priebeh komplikovaný AF s rýchlou odpoveďou komôr. Na 6 pooperačný deň EKV s navodením SR. Do liečby amiodaron a betablokátor. Na 7. pooperačný deň prepustený do ambulantnej starostlivosti.

 

Skratky:
ACD – pravá koronárna artéria; ACS – ľavá koronárna artéria; AF – fibrilácia predsiení; AV – atrioventrikulárny; CT – počítačová tomografia; ECHO – echokardiografia; EKV – elektrokardioverzia; IAS – interatriálne septum; ICHS – ischemická choroba srdca; IVS – interventrikulárne septum; LA – ľavá predsieň; LAV – objem ľavej predsiene; LAVI – indexovaný objem ľavej predsiene; LV – ľavá komora; LVEDD – koncodiastolický rozmer ľavej komory; LVEDV – koncodiastolický objem ľavej komory; LVEF – ejekčná frakcia ľavej komory; LVESD – koncosystolický rozmer ľavej komory; LVESV – koncosystolický objem ľavej komory; NCMP – náhla cievna mozgová príhoda; RA – pravá predsieň; RCX – ramus circumflexus; RIA – ramus interventricularis anterior; RTG – rontgen; SR – sínusový rytmus; TEE – transezofageálne echokardiografické vyšetrenie; VCI – vena cava inferior; VCS – vena cava superior


Autori deklarujú, že kazuistiku s identickým obsahom nebudú publikovať v iných domácich alebo zahraničných printových alebo elektronických publikáciách.

4-D hodnotenie:

typ
Skripta a návody
typ
Edukačné weby a atlasy
typ
Digitálne video
typ
Prezentácie a animácie
typ
Obrazový materiál – kazuistiky
typ
E-learningové kurzy (LMS)
result
Nerecenzované
level
Základná úroveň
level
Pokročilá úroveň
level
Špecializačná úroveň
level
Komplexná úroveň
   

Hodnocení

Zvoľte prosím dosiahnutú úroveň vzdelania a potom ohodnoťte výučbový materiál predovšetkým z pohľadu vhodnosti materiálu pre samoštúdium.
Študent – študent bakalárskeho alebo magisterského stupňa
Absolvent – absolvent bakalárskeho alebo magisterského stupňa
PhD. absolvent – postgraduálny študent, absolvent PhD. štúdia, odborný asistent, ...
%
počet používateľov, ktorí už hodnotili: 2
100.0 %
rating
používateľské hodnotenie
hodnotiť

Predmety/kurzy

Creative Commons LicenseObsah článku podlieha licencii Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko