Aortokoronárny bypass

Kazuistika opisuje hospitalizáciu 58 ročného muža prijatého na naše oddelenie pre dokumentovanú ischemickú chorobu srdca s trojcievnym koronárnym postihnutím. Pacient podstúpil kardiochirurgickú operáciu s vytvorením jedného arteriálneho a jedného venózneho bypassu. V pooperačnom období bola zaznamenané fibrilácia predsiení s úspešnou kardioverziou. Pacient bol na siedmy pooperačný deň prepustený do ambulantnej starostlivosti.

Sú pre vás obrazové kazuistiky užitočné? Požadovali by ste obrazové kazuistiky aj z iných odborov? Máte nejaké pripomienky alebo návrhy na vylepšenie? Prosím, poskytnite nám váš názor vyplnením krátkeho dotazníka.

Anamnéza:

58-ročný muž
OA: Diabetes mellitus (v liečbe 25rokov), stav po hypoglykemickej kóme, stav po operácii pre hemoroidy, gastroezofageálny reflux, hyperlipidémia v liečbe statínom, polytopný VAS, anxiózne depresívny syndróm
RA: sestra liečená pre diabetes mellitus
LA: Inzulín (Novorapid 11-6-6j; Trosiba 20j – 21:00), Talliton 25mg (1/2-0-1/2), Prenessa 2mg (1-0-0), Preventax 100mg (0-1-0), Enelbin (1-0-1), Noflux 10mg (1-0-0), Atorvastatin 40mg (0-0-1), Dobica (1-0-1)
AA: penicilín (exantém)
NA: exfajčiar (12-50 ročný)
SA: dôchodca, býva s manželkou
TO: Pacient udával búšenie srdca so spontánnym ústupom a tlakové bolesti na hrudníku pri námahe, ktoré v kľude ustali. Vzhľadom na symptomatológiu a kumuláciu rizikových faktorov pre ischemickú chorobu srdca (ICHS), ambulantným kardiológom vykonaná záťažová ergometria. Výsledok záťažovej ergometrie poukazuje na známky tichej ischémie. Pacient prijatý na kardiológiu za účelom koronarografického vyšetrenia.

Laboratórne vyšetrenia:

EKG: SR, 80/min, EOS (elektrická os srdca): intermed., PQ 160ms, QRS 100ms, QT: 300ms, STD descendentné do 3mm s negat. T v prekordiálnych zvodoch, STD (depresie ST segmentu) do 1,5mm v I, II, III, aVF, bez ektopie

Lab. výsledky: v norme

Zobrazovacie metódy:

ECHO (záver): Aortoskleróza. Dilatovaný bulbus aorty (41mm), ľavá komora normálnej veľkosti, bez hypertrofie, bez segmentálnej poruchy kinetiky, LVEF (ejekčná frakcia ľavej komory): 60-65%, diastolická dysfunkcia – stupeň I, ľavá predsieň hraničnej veľkosti (43mm), mitrálna insuficiencia – stupeň I, pravá komora normálnej veľkosti, trikuspidálna insuficiencia – stupeň I, bez známok pľúcnej hypertenzie, bez perikardiálneho výpotku

SKG (koronarografické vyšetrenie): Kmeň LCA: distálne 60% stenóza, RIA: proximálne bifurkačná stenóza (RIA/RD1) 70-80%, medián 1-1-1 a na začiatku strednej časti stenóza 90%, na konci strednej časti stenóza 90%, pomerne gracilná periféria; RD1: v odstupe a v strednej časti stenóza 70%; RCX: v odstupe stenóza 50-60%, proximálne stenóza 60%, v strednej časti bifurkačná stenóza (RCX/RM1) 80%, medián 1-1-1; ACD: v strednej časti tiahly sklerotický úsek so stenózou do 80%; RPLD má na konci strednej časti stenózu 90%, gracilná periféria.

Diagnózy:

ICHS, so stabilnou AP, 3-cievne postihnutie so zachovanou LVEF
Arteriálna hypertenzia 2. st ESH/ESC VKVR
Diabetes mellitus 1. typu v štádiu chronických komplikácií
Gastroezofageálny reflux
Dyslipidémia v liečbe statínom
Chronický polytopný VAS
Anxiózne depresívny syndróm
Exnikotinizmus

Terapia a záver:

Stratégia liečby:
Pacient preložený na kardiochirurgické pracovisko za účelom chirurgickej revaskularizácie (CABG)

Operačný výkon:
CABG in ECC, LIMA to RIA, VSM to RM1, (ACD a RIP nerevaskularizovateľné pre aterosklerotické zmeny a insuficientný diameter cievy) – ECC (extrakorporálny obeh): 43min, aortálny klem: 23min

Pooperačný priebeh:
Pooperačný priebeh komplikovaný vznikom fibrilácie predsiení, po neúspešnej farmakologickej konverzii vykonané EKV (elektrická kardioverzia) s navodením SR. Na 7. pooperačný deň prepustený do ambulantnej starostlivosti.

 

Skratky:
ACD – pravá koronárna artéria; AP – angina pectoris; CABG – aortokoronárny bypass; ECC – mimotelový obeh; ECHO – elektrokardiografia; EKV – elektrokardioverzia; ICHS – ischemická choroba srdca; LCA – ľavá koronárna artéria; LIMA – a. thoracica interna l.sin.; LVEF – ejekčná frakcia ľavej komory; RCX – ramus circumflexus; RD1 – prvá diagonálna vetva; RIA – ramus interventricularis anterior; RIP – ramus interventricularis posterior; RM1 – prvá marginálna vetva; RPLD – ramus posterolateralis; SR – sínusový rytmus; STD – depresia ST segmentu; VAS – vertebrogénny algický syndróm; VSM – vena saphena magna


Autori deklarujú, že kazuistiku s identickým obsahom nebudú publikovať v iných domácich alebo zahraničných printových alebo elektronických publikáciách.

4-D hodnotenie:

typ
Skripta a návody
typ
Edukačné weby a atlasy
typ
Digitálne video
typ
Prezentácie a animácie
typ
Obrazový materiál – kazuistiky
typ
E-learningové kurzy (LMS)
result
Nerecenzované
level
Základná úroveň
level
Pokročilá úroveň
level
Špecializačná úroveň
level
Komplexná úroveň
   

Hodnocení

Zvoľte prosím dosiahnutú úroveň vzdelania a potom ohodnoťte výučbový materiál predovšetkým z pohľadu vhodnosti materiálu pre samoštúdium.
Študent – študent bakalárskeho alebo magisterského stupňa
Absolvent – absolvent bakalárskeho alebo magisterského stupňa
PhD. absolvent – postgraduálny študent, absolvent PhD. štúdia, odborný asistent, ...
%
Ohodnoťte
ako prvý tento článok!
hodnotiť

Predmety/kurzy

Creative Commons LicenseObsah článku podlieha licencii Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko