Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Plastika mitrálnej chlopne pre M. Barlow (s regurgitáciou) s peroperačným SAM (prolaps predného cípu mitrálnej chlopne do výtokového traktu ľavej komory)

Plastika mitrálnej chlopne pre M. Barlow (s regurgitáciou) s peroperačným SAM (prolaps predného cípu mitrálnej chlopne do výtokového traktu ľavej komory)

Kazuistika popisuje hospitalizáciu 26 ročného muža s M. Barlow. Vykonaná bola anuloplastika mitrálnej chlopne. Peroperačný ultrasonografický nález však dokumentoval prolaps predného cípu mitrálnej chlopne do výtokového traktu ľavej komory. Plastika bola doplnená sutúrou segmentou A2-P2 mitrálnej chlopne. Následný nález už bol vyhovujúci. Neboli zaznamenané žiadne vážnejšie pooperačné komplikácie. Pacient bol na ôsmy pooperačný deň prepustený do ambulantnej starostlivosti.


 

Anamnéza:

26-ročný muž
OA: doteraz neliečený pre žiadne ochorenie, operácie neguje
RA: otec liečený pre arteriálnu hypertenziu, matka diabetes mellitus
LA: sine
AA: ibuprofen (opuch)
NA: exfajčiar (8-26 ročný; 15 cigariet denne), alkohol príležitostne
SA: býva v byte, pracuje v kancelárii v obchode
TO: U asymptomatického pacienta pri preventívnej kontrole zistený systolický šelest. Odoslaný na kardiologickú kliniku za účelom došetrenia.

Laboratórne vyšetrenia:

Ambulantné vyšetrenia:
Transtorakálne ECHO 14 mesiacov pred operáciou:
Mitrálna chlopňa - obidva cípy redundantne myxomatózne zmenené, prolabujú v druhej polovici systoly, závažná regurgitácia; ľavá komora (LA) je dilatovaná: LVD 6,0cm, , LVS 4,8 cm , LVEF (ejekčná frakcia) 65%, dilatovaná ľavá predsieň

Vyšetrenia pri prijatí:
Transtorakálne ECHO- mitrálna chlopňa - obidva cípy redundantne myxomatózne zmenené, prolabujú v druhej polovici systoly, závažná regurgitácia, dilatácia mitrálneho prstenca - 4,5cm, objem regurgitácie závažný, viac ako 60 ml, LVD: 6,5, LVS: 4,5cm - dilatovaná, objemovo preťažená , LVEF 45%, dilatovaná ľavá predsieň; Aortálna chlopňa - tri cípy, blanité, pohyblivé; mitrálna chlopňa - regurgituje najmä cez strednú časť, LVESV 104 ml-, LVEDV 220ml , celkovo SV 120ml - dilatovaná, systol. dysfunkcia LVEF 45%, trikuspidálny ring do 3,0 cm, trikuspidálna I.st, v max 3,0-3,5 m/s - ľahká postkapilárna. PH (pľúcna hypertenzia)
Záver: M Barlow - myxomatózne zmeny obidvoch cípov s MR (mitrálnou regurgitáciou) III. stupňa - hemodynamicky závažnou, skoro holosystolickou, LV dilat., objemovo preťažená so systolickou dysfunkciou , LVESV 100mlml, EF 45% , LA mierne dilat, RV nedilat , systol. funkcia v norme, trikuspidálny ring nedilat., trikuspidálna regurgitácia I.st, ľahká postkapil. PH, perikard bez effúzie

Laboratórne výsledky: v norme

Zobrazovacie metódy:

EKG: SR (sínusový rytmus) fr. 54/min, elektrická os v norme, PQ 160ms, QRS 100ms, ST izoelektrické, T vlna negat III, aVR, aVF, V1, bez ektópie.

Diagnostická koronarografia: Dominancia: pravá; Kmeň ACS: bez stenotických zmien; RIA:bez stenotických zmien; RCX: bez stenotických zmien; ACD: bez stenotických zmien; Záver: negatívny koronarografický nález.

Diagnózy:

M Barlow s mitrálnou regurgitáciou III. st.
Trikuspidálna regurgitácia I. st.
Systolická dysfunkcia ľavej komory (LVEF 45%)

Terapia a záver:

Stratégia liečby:
Pacient preložený na kardiochirurgické pracovisko za účelom plastiky/náhrady mitrálnej chlopne (MVr)

Operačný výkon:
Annulo- et valvuloplastica mitralis cum ring Physio No. 40, sutura A2-P2 – ECC (extrakorporálny obeh): 90min, aortálny klem: 59+18min

Pooperačný priebeh:
Pooperačný stav komplikovaný plášťovým PNO vpravo. Ponechaný na spontánnu resorbciu, kontrolný RTG bez PNO. Na 8. pooperačný deň prepustený do ambulantnej starostlivosti.

 

Skratky:
ACD – pravá koronárna artéria; ACS – ľavá koronárna artéria; ECC – mimotelový obeh; ECHO – echokardiografia; LA – ľavá predsieň; LV – ľavá komora; LVD – rozmer ľavej komory v diastole; LVEDV – objem ľavej komory na konci diastoly; LVEF – ejekčná frakcia ľavej komory; LVESV – objem ľavej komory na konci systoly; LVS – rozmer ľavej komory v systole; MR – mitrálna regurgitácia; PH – pľúcna hypertenzia; PNO – pneumothorax; RCX – ramus circumflexus; RIA – ramus interventricularis anterior; RTG – rontgen; RV – pravá komora; SR – sinusový rytmus

Autori deklarujú, že kazuistiku s identickým obsahom nebudú publikovať v iných domácich alebo zahraničných printových alebo elektronických publikáciách.

 

4-D hodnotenie:

typ
Skripta a návody
typ
Edukačné weby a atlasy
typ
Digitálne video
typ
Prezentácie a animácie
typ
Obrazový materiál – kazuistiky
typ
E-learningové kurzy (LMS)
result
Nerecenzované

level
Základná úroveň
level
Pokročilá úroveň
level
Špecializačná úroveň
level
Komplexná úroveň
   
Zvoľte prosím dosiahnutú úroveň vzdelania a potom ohodnoťte výučbový materiál predovšetkým z pohľadu vhodnosti materiálu pre samoštúdium.
Študent – študent bakalárskeho alebo magisterského stupňa
Absolvent – absolvent bakalárskeho alebo magisterského stupňa
PhD. absolvent – postgraduálny študent, absolvent PhD. štúdia, odborný asistent, ...
 
Ohodnoťte
ako prvý tento článok!
hodnotiť

Creative Commons LicenseObsah článku podlieha licencii Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko
autor: Tomáš Toporcer | pracovisko: Klinika srdcovej chirurgie | publikované: 21.11.2017 | posledné úpravy: 11.12.2017
citácia: Toporcer Tomáš: Plastika mitrálnej chlopne pre M. Barlow (s regurgitáciou) s peroperačným SAM (prolaps predného cípu mitrálnej chlopne do výtokového traktu ľavej komory). Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach [online] 21.11.2017, posledná aktualizácia 11.12.2017 [cit. 2018-03-24] Dostupný z WWW: <http://portal.lf.upjs.sk/clanky.php?aid=293>. ISSN 1337-7000.
 

Komentáre a diskusia

Vložiť nový príspevok:

Autor / e-mail: [ prihlásenie/overenie používateľa ]
Titulok:
Text:
 
 Pridať štítok:   Štítok odoslaný, ďakujeme