Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Plastika mitrálnej chlopne pre M. Barlow (s regurgitáciou) s peroperačným SAM (prolaps predného cípu mitrálnej chlopne do výtokového traktu ľavej komory)

Plastika mitrálnej chlopne pre M. Barlow (s regurgitáciou) s peroperačným SAM (prolaps predného cípu mitrálnej chlopne do výtokového traktu ľavej komory)

Kazuistika popisuje hospitalizáciu 26 ročného muža s M. Barlow. Vykonaná bola anuloplastika mitrálnej chlopne. Peroperačný ultrasonografický nález však dokumentoval prolaps predného cípu mitrálnej chlopne do výtokového traktu ľavej komory. Plastika bola doplnená sutúrou segmentou A2-P2 mitrálnej chlopne. Následný nález už bol vyhovujúci. Neboli zaznamenané žiadne vážnejšie pooperačné komplikácie. Pacient bol na ôsmy pooperačný deň prepustený do ambulantnej starostlivosti.

Sú pre vás obrazové kazuistiky užitočné? Požadovali by ste obrazové kazuistiky aj z iných odborov? Máte nejaké pripomienky alebo návrhy na vylepšenie? Prosím, poskytnite nám váš názor vyplnením krátkeho dotazníka.


 

Anamnéza:

26-ročný muž
OA: doteraz neliečený pre žiadne ochorenie, operácie neguje
RA: otec liečený pre arteriálnu hypertenziu, matka diabetes mellitus
LA: sine
AA: ibuprofen (opuch)
NA: exfajčiar (8-26 ročný; 15 cigariet denne), alkohol príležitostne
SA: býva v byte, pracuje v kancelárii v obchode
TO: U asymptomatického pacienta pri preventívnej kontrole zistený systolický šelest. Odoslaný na kardiologickú kliniku za účelom došetrenia.

Laboratórne vyšetrenia:

Ambulantné vyšetrenia:
Transtorakálne ECHO 14 mesiacov pred operáciou:
Mitrálna chlopňa - obidva cípy redundantne myxomatózne zmenené, prolabujú v druhej polovici systoly, závažná regurgitácia; ľavá komora (LA) je dilatovaná: LVD 6,0cm, , LVS 4,8 cm , LVEF (ejekčná frakcia) 65%, dilatovaná ľavá predsieň

Vyšetrenia pri prijatí:
Transtorakálne ECHO- mitrálna chlopňa - obidva cípy redundantne myxomatózne zmenené, prolabujú v druhej polovici systoly, závažná regurgitácia, dilatácia mitrálneho prstenca - 4,5cm, objem regurgitácie závažný, viac ako 60 ml, LVD: 6,5, LVS: 4,5cm - dilatovaná, objemovo preťažená , LVEF 45%, dilatovaná ľavá predsieň; Aortálna chlopňa - tri cípy, blanité, pohyblivé; mitrálna chlopňa - regurgituje najmä cez strednú časť, LVESV 104 ml-, LVEDV 220ml , celkovo SV 120ml - dilatovaná, systol. dysfunkcia LVEF 45%, trikuspidálny ring do 3,0 cm, trikuspidálna I.st, v max 3,0-3,5 m/s - ľahká postkapilárna. PH (pľúcna hypertenzia)
Záver: M Barlow - myxomatózne zmeny obidvoch cípov s MR (mitrálnou regurgitáciou) III. stupňa - hemodynamicky závažnou, skoro holosystolickou, LV dilat., objemovo preťažená so systolickou dysfunkciou , LVESV 100mlml, EF 45% , LA mierne dilat, RV nedilat , systol. funkcia v norme, trikuspidálny ring nedilat., trikuspidálna regurgitácia I.st, ľahká postkapil. PH, perikard bez effúzie

Laboratórne výsledky: v norme

Zobrazovacie metódy:

EKG: SR (sínusový rytmus) fr. 54/min, elektrická os v norme, PQ 160ms, QRS 100ms, ST izoelektrické, T vlna negat III, aVR, aVF, V1, bez ektópie.

Diagnostická koronarografia: Dominancia: pravá; Kmeň ACS: bez stenotických zmien; RIA:bez stenotických zmien; RCX: bez stenotických zmien; ACD: bez stenotických zmien; Záver: negatívny koronarografický nález.

Diagnózy:

M Barlow s mitrálnou regurgitáciou III. st.
Trikuspidálna regurgitácia I. st.
Systolická dysfunkcia ľavej komory (LVEF 45%)

Terapia a záver:

Stratégia liečby:
Pacient preložený na kardiochirurgické pracovisko za účelom plastiky/náhrady mitrálnej chlopne (MVr)

Operačný výkon:
Annulo- et valvuloplastica mitralis cum ring Physio No. 40, sutura A2-P2 – ECC (extrakorporálny obeh): 90min, aortálny klem: 59+18min

Pooperačný priebeh:
Pooperačný stav komplikovaný plášťovým PNO vpravo. Ponechaný na spontánnu resorbciu, kontrolný RTG bez PNO. Na 8. pooperačný deň prepustený do ambulantnej starostlivosti.

 

Skratky:
ACD – pravá koronárna artéria; ACS – ľavá koronárna artéria; ECC – mimotelový obeh; ECHO – echokardiografia; LA – ľavá predsieň; LV – ľavá komora; LVD – rozmer ľavej komory v diastole; LVEDV – objem ľavej komory na konci diastoly; LVEF – ejekčná frakcia ľavej komory; LVESV – objem ľavej komory na konci systoly; LVS – rozmer ľavej komory v systole; MR – mitrálna regurgitácia; PH – pľúcna hypertenzia; PNO – pneumothorax; RCX – ramus circumflexus; RIA – ramus interventricularis anterior; RTG – rontgen; RV – pravá komora; SR – sinusový rytmus

Autori deklarujú, že kazuistiku s identickým obsahom nebudú publikovať v iných domácich alebo zahraničných printových alebo elektronických publikáciách.

 

4-D hodnotenie:

typ
Skripta a návody
typ
Edukačné weby a atlasy
typ
Digitálne video
typ
Prezentácie a animácie
typ
Obrazový materiál – kazuistiky
typ
E-learningové kurzy (LMS)
result
Nerecenzované

level
Základná úroveň
level
Pokročilá úroveň
level
Špecializačná úroveň
level
Komplexná úroveň
   
Zvoľte prosím dosiahnutú úroveň vzdelania a potom ohodnoťte výučbový materiál predovšetkým z pohľadu vhodnosti materiálu pre samoštúdium.
Študent – študent bakalárskeho alebo magisterského stupňa
Absolvent – absolvent bakalárskeho alebo magisterského stupňa
PhD. absolvent – postgraduálny študent, absolvent PhD. štúdia, odborný asistent, ...
 
Ohodnoťte
ako prvý tento článok!
hodnotiť

Creative Commons LicenseObsah článku podlieha licencii Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko
autor: Tomáš Toporcer | pracovisko: Klinika srdcovej chirurgie | publikované: 21.11.2017 | posledné úpravy: 16.4.2018
citácia: Toporcer Tomáš: Plastika mitrálnej chlopne pre M. Barlow (s regurgitáciou) s peroperačným SAM (prolaps predného cípu mitrálnej chlopne do výtokového traktu ľavej komory). Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach [online] 21.11.2017, posledná aktualizácia 16.4.2018 [cit. 2019-09-18] Dostupný z WWW: <http://portal.lf.upjs.sk/clanky.php?aid=293>. ISSN 1337-7000.
 

Komentáre a diskusia

Vložiť nový príspevok:

Autor / e-mail: [ prihlásenie/overenie používateľa ]
Titulok:
Text:
 
 Pridať štítok:   Štítok odoslaný, ďakujeme