Bazocelulárny karcinóm nosa s rekonštrukciou regionálnym transpozičným dvojitým lalokom

Bazocelulárny karcinóm (basal cell carcinoma - BCC) predstavuje v súčasnosti takmer 80% všetkých malígnych nádorov kože a je najčastejšie sa vyskytujúcim malígnym onkologickým ochorením. V tvárovej oblasti sa najčastejšie vyskytuje na nose, čele a lícnej oblasti. Od ostatných malignít tváre sa prejavuje prevažne klinickou indolenciou. Niektoré typy však môžu byť charakteristické agresívnym biologickým správaním so zlou reakciou na liečbu a nepriaznivou prognózou. Vhodným riešením týchto defektov tváre predstavujú kožné miestne laloky premiestňované do miesta defektu z jeho okolia. Rozmery sú dané veľkosťou samotného defektu a limitované uhlom rotácie.

Sú pre vás obrazové kazuistiky užitočné? Požadovali by ste obrazové kazuistiky aj z iných odborov? Máte nejaké pripomienky alebo návrhy na vylepšenie? Prosím, poskytnite nám váš názor vyplnením krátkeho dotazníka.

Anamnéza:

V práci opisujeme kazuistiku 52 ročného pacienta, ktorý bol poukázaný na naše odd. pre nehojacu sa léziu v oblasti hranice pravého krídla a koreňa nosa v blízkosti očného kútika (Obrázok 1). Afekciu pacient pozoroval posledné dva mesiace, s bolesťou prevažne pri nosení okuliarov a mechanickom dráždení. Z anamnézy nebola zistená dlhodobá expozícia slnečnému žiareniu ani podobný výskyt ochorení v rodine. Prvotným vyšetrením bola dermatológom suponovaná diagnóza bazaliómu s indikáciou na chirurgickú excíziu.

Terapia:

Z hľadiska komplikovanej lokalizácie bola navrhnutá excízia tumoru s transpozíciou dvojitého laloka (bilobed flap), ktorého cieľom bolo prekryť excidované miesto s čo najväčším uhlom rotácie (Obrázok 2, 3, 4). Materiál bol zaslaný na histopatologické vyšetrenie s výslednou diagnózou: BCC-zmiešaný nodulárny, metaplastický a infiltratívny rastový variant s povrchovou exulceráciou. Následne po prehojení operačnej rany pre tesnú kompletnú excíziu lézie s negatívnym resekčným okrajom, bola onkológom indikovaná rádioterapia v celkovej dávke 45 Gy pri frakcionácii 15 Gy á 3 týždeň (Obrázok 5). Pacient liečbu celkovo toleroval bez komplikácií. V oblasti predošlého nálezu došlo k vyhojeniu kožného krytu ad integrum so zachovanou funkčnosťou a esteticky vyhovujúcim výsledkom (Obrázok 6). Pacient je pravidelne kontrolovaný v rámci klinického dispenzáru nášho pracoviska.

Diskusia:

Transpozičný dvojitý lalok (bilobed flap) sa bežne používa pri rekonštrukcii defektov pokožky tváre. Jeho výhodou je hlavne všestrannosť dvoj laloka v rámci zníženému rotačnému oblúku využitím dvoch lalokov. Umožňuje tak mobilizáciu väčšieho množstva kože ako pri transpozícii jedného rotačného laloka, ktorý vyžaduje väčší polomer rotácie na rekonštrukciu defektu. Jeho význam je obzvlášť využiteľný v oblasti krídla a koreňa nosa, kde je koža menej poddajná a estetický výsledok zodpovedá primárnej konzistencii a farbe kože v oblasti nosa. Krvné zásobenie je zabezpečené cez muskulokutánne a kožné cievy, ktoré perforujú subdermálne tkanivo. Tieto cievy vstupujú do hlbokej retikulárnej a papilárnej dermy, čím vytvárajú hlboký a zároveň aj superficiálny mikrocirkulačný subdermálny plexus. Bohaté anastomózy tak v rámci tohto plexu zabezpečujú prietok aj do vzdialenejšej časti laloka. Okrem správne plánovanej chirurgickej intervencie predstavuje v diagnostike a terapii BCC tváre nezastupiteľné miesto multidisciplinárna spolupráca s dermatológom, patológom a onkológom, ktorá zabezpečuje efektívny a úspešný terapeutický výsledok.

Doplňujúce informácie k bazocelulárnemu karcinómu:

BCC vzniká z unipotentných kmeňových buniek bazálnej vrstvy epidermy a kožných adnex, pričom hlavným induktorom nádorovej transformácie je ultrafialová (UV) zložka slnečného žiarenia. Jeho výskyt je preto najčastejší v oblasti hlavy a tváre, ktoré sú voči UV expozícii vystavené najviac zo všetkých ostatných oblastí ľudského tela. UV žiarenie zodpovedá za indukciu tumor supresorového génu p53, ktorého mutácie boli dokázané v obidvoch formách - indolentnej aj agresívnej variante. Táto skutočnosť teda potvrdzuje teórie, že spomínaná genetická alterácia zohráva kľúčovú úlohu v nádorovej iniciácii, ale nie v samotnej progresii nádoru. Pri predpovedaní biologickej povahy BCC a jeho prípadného agresívneho správania a možného metastázovania zodpovedá individuálna genetická predispozícia pacienta, veľkosť nádoru, hĺbka infiltrácie, anatomická lokalizácia, stav resekčných okrajov a imunologický stav pacienta. Významné poznatky o povahe a priebehu BCC boli popísané pri analýze Gorlingovho-Goltzovho syndrómu a pri diagnóze xeroderma pigmentosum.

Medzi indolentné (neagresívne) zaraďujeme nodulárny a superficiálny BCC, ktorých výskyt pozorujeme častejšie a ich liečba s prognózou býva dobrá. Agresívne typy predstavujú infitratívne rastúce nádory, ktoré histologicky rozdeľujeme na sklerotizujúci, nesklerotizujúci, mikronodulárny a metatypický–bazoskvamózny karcinóm. Tieto nádory majú horšiu prognózu v dôsledku invazívneho rastu, častých recidív a metastatického potenciálu.

Jednotlivé klasifikačné delenia vychádzajú prevažne z histologického správania sa nádoru, nakoľko takéto hodnotenie má najväčší biologický význam a je základom koncepcie nízkorizikových a vysokorizikových typov. Zatriedenie superficálneho typu preto nie je jednotné, nakoľko niektoré štúdie odporúčajú zaradiť superficiálny BCC do skupiny vysokorizikových nádorov, nakoľko pri nedostatočnej a inkompletnej excízii môže súvisieť so subklinickým šírením nádoru a so zvýšenou pravdepodobnosťou následnej recidívy. Úloha spolupráce s patológom pri diagnostike týchto nádorov je nenahraditeľná a samotné histologické vyšetrenie napomáha okrem stanovenia diagnózy a typizácie nádoru odhaliť aj mnohé prognosticky významné morfologické ukazovatele.


Autori deklarujú, že kazuistiku s identickým obsahom nebudú publikovať v iných domácich alebo zahraničných printových alebo elektronických publikáciách.

Klasifikácia ICD-10:

bazocelulárny karcinóm, malígny nádor kože, miestny lalok

4-D hodnotenie:

typ
Skripta a návody
typ
Edukačné weby a atlasy
typ
Digitálne video
typ
Prezentácie a animácie
typ
Obrazový materiál – kazuistiky
typ
E-learningové kurzy (LMS)
result
Nerecenzované
level
Základná úroveň
level
Pokročilá úroveň
level
Špecializačná úroveň
level
Komplexná úroveň
   

Hodnocení

Zvoľte prosím dosiahnutú úroveň vzdelania a potom ohodnoťte výučbový materiál predovšetkým z pohľadu vhodnosti materiálu pre samoštúdium.
Študent – študent bakalárskeho alebo magisterského stupňa
Absolvent – absolvent bakalárskeho alebo magisterského stupňa
PhD. absolvent – postgraduálny študent, absolvent PhD. štúdia, odborný asistent, ...
%
Ohodnoťte
ako prvý tento článok!
hodnotiť

Predmety/kurzy

Creative Commons LicenseObsah článku podlieha licencii Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko