Bibliografické citovanie zverejňovaných dokumentov

Cieľom tohto príspevku je poukázať na autorské práva autorov príspevkov tu zverejnených edukačných diel a upozorniť všetkých používateľov výučbového portálu Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach na potrebu používania presnej formy citovania zverejňovaných elektronických dokumentov.

Zákon č. 185/2015 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom v znení neskorších predpisov (tzv. autorský zákon). definuje za akých podmienok možno použiť časť zverejneného diela vo forme citácie v inom diele. Takéto použitie musí byť v súlade so zvyklosťami a jeho rozsah nesmie presiahnuť rámec odôvodnený účelom citácie, ako je napríklad recenzia alebo kritika zverejneného diela, vyučovacie účely, vedeckovýskumné účely či umelecké účely. Pri citácii sa musí uviesť meno autora alebo jeho pseudonym, ak nejde o anonymné dielo, alebo meno osoby, pod ktorej menom sa dielo uvádza na verejnosti, ako aj názov diela a prameň.

Problematikou citovania elektronických dokumentov sa zaoberá norma STN ISO 690-2 z roku 2001, ktorá vychádza so štandardu ISO 690-2, definovaného Medzinárodnou organizácii pre normalizáciu (ISO), pre citovanie elektronických dokumentov. V zmysle tejto normy sa citáciou rozumie skrátené označenie citovaného dokumentu, z ktorého bola prevzatá alebo parafrázovaná myšlienka, priamo v texte citujúceho dokumentu. Záznam o citovanom dokumente je potom položkou v zozname bibliografických odkazov. Bibliografickým odkazom je záznam obsahujúci údaje o dokumente, ktorý autor bezprostredne použil pri písaní svojej práce, t.j. jedná sa o popis citovaného dokumentu podľa normy ISO 690-2 resp. ISO 690.

Pre zápis bibliografického odkazu elektronických dokumentov platia tie isté pravidlá ako pre zápis bibliografických odkazov tlačených publikácií, pričom je potrebné navyše uviesť tieto údaje:

  • druh nosiča ([online], [disk], [CD-ROM], [disketa], [magnetická páska]),
  • dátum citovania (online dokumenty),
  • dostupnosť (online dokumenty).

Poradie prvkov bibliografického odkazu elektronických dokumentov zverejňovaných na portáli LF UPJŠ (online) je potom takéto:

Autor. Názov: Podnázov. [Druh nosiča]. Editor. Vydanie alebo verzia. Miesto vydania: Vydavateľ, dátum vydania. Dátum aktualizácie/revízie [Dátum citovania]. Poznámky. Dostupnosť. Štandardné číslo ISBN alebo ISSN.

Z uvedených informácií je možné dospieť k nasledujúcemu formátu bibliografickej citácie obsahu tohto portálu. Pre názornosť je uvedený fiktívny príklad.

NOVÁK, Ján, et al. Nové trendy v elektronickom vzdelávaní. Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov: Portál Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach [online]. 2008 [cit. 2008-01-17]. Dostupné na internete: <http://portal.lf.upjs.sk>. ISSN 1337-7000.

Takýto zápis bibliografického odkazu je uvedený pri každom diele zverejnenom na portáli LF UPJŠ. Používatelia ho môžu nájsť na konci diela spoločne s aktuálnymi časovými údajmi.

Súvisiace články:

Creative Commons LicenseObsah článku podlieha licencii Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko