Aneuryzma - Arteria carotis interna

V roku 2017 bola 50 ročná pacientka prijatá v plánovanom režime na Kliniku cievnej chirurgie, za účelom operačného riešenia pre suponovanú pseudoaneuryzmu a. carotis interna vpravo. Pacientka bola niekoľko rokov sledovaná angiológom pre pulzujúcu rezistenciu na krku (počas hospitalizácie udala možný súvis vzniku útvaru na krku po údere).

Sú pre vás obrazové kazuistiky užitočné? Požadovali by ste obrazové kazuistiky aj z iných odborov? Máte nejaké pripomienky alebo návrhy na vylepšenie? Prosím, poskytnite nám váš názor vyplnením krátkeho dotazníka.

Anamnéza:

OA: Liečená a sledovaná pre arteriálnu hypertenziu, psoriázu, dyspeptický syndróm a chronický lumboischiadický syndróm.
RA: Bez pozoruhodností.
LA: Anopyrin, Lexaurin, Lucetam.
AA: Bez alergií.
SA: Upratovačka.
TO: Pacientka prijatá na kliniku za účelom operačného riešenia pre verifikovanú aneuryzmu a. carotis interna.

Laboratórne výsledky:

V norme.

Zobrazovacie metódy:

CT-AG karotických tepien v oblasti krku a tepien intrakránia verifikovalo vpravo v karotickom priestore, cca 1cm nad bifurkáciou a. carotis communis l.dx. susp. glomus caroticum.

Diagnózy:

Arteriálna hypertenzia.
Dyspeptický syndróm.
Psoriáza.
Lumboischialgický syndróm.

Terapia a záver:

Stratégia liečby: Indikované operačné riešenie aneuryzmy a. carotis interna.

Operačný výkon: Resekcia aneuryzmy a. carotis interna, náhrada venóznym interpozitom z v. saphena magna.

Diskusia/komentár:

Pooperačný priebeh: Pooperačne bola pacientka preložená na Kliniku anestéziológie a intenzívnej medicíny za účelom pooperačného monitoringu a intenzivistickej terapie.

Počas hospitalizácie bola pacientka tlakovo, pulzovo stabilná, kompenzovaná, bez známok neurologického deficitu. Operačná rana bola kľudná, bez známok hemorágie, drenáž Redonovým derénom funkčná, na 3. pooperačný deň, pre nulové odpady do drénu extrahovaná.

Na 2.pooperačný deň bola pacientka vzhľadom na uspokojivý celkový stav preložená na lôžkové oddelenie Kliniky cievnej chirurgie. Počas hospitalizácie prebehli opakované laboratórne kontroly, neurologická kontrola (bez neurologického deficitu) a kardiologická kontrola s úpravou antihypertenznej liečby.

Operačná rana denne preväzovaná, hojí sa primárne. Redonov drén extrahovaný, pacientka postupne vertikalizovaná a rehabilitovaná. Na 7.pooperačný deň v dobrom stave prepustená do domácej starostlivosti. S odporúčaním príslušnej liečby (ATB krytie po dobu 7 dní, LMWH v preventívnej dávke po dobu 10 dní a chronická liečba pacientky).

Pacientka ambulantne sledovaná v nasledovných intervaloch: 10 deň po prepustení, následne 1 mesiac a potom 6 mesačné intervaly s neurologickou kontrolou a USG karotických tepien.

Počas kontrol bola operačná rana zhojená, hematómy v jej okolí zresorbované, stehy na 10. deň extrahované. Neurologické kontroly bez vývoja neurologického stavu. Kontrolné USG bez patologického nálezu: bilaterálne prítomný prietok karotickými vidlicami, bez stenóz, bez dilatácií.


Skratky:
a. - artéria
ATB - antibiotiká
AV - arterio-venózny
CTAG - CT angiografia
USG - ultrasonografia


Autori deklarujú, že kazuistiku s identickým obsahom nebudú publikovať v iných domácich alebo zahraničných printových alebo elektronických publikáciách.

 

Klasifikácia ICD-10:

I65.2 Okluze a stenóza krkavice, I63.0 Mozkový infarkt způsobený trombózou přívodných mozkových tepen

Creative Commons LicenseObsah článku podlieha licencii Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko