Akútna končatinová ischémia ako prejav včasnej komplikácie po transplantácii obličky

42-ročná pacientka, kardiačka, diabetička I. typu - komp. inzulínom, s autoimunitnou tyreopatiou, v liečbe kortikoidmi, po opakovaných pokusoch o vytvorenie A-V spojky, ktoré boli afunkčné, dialyzovaná cez permanentný katéter vo VJI l.dx., po opakovaných katetrizáciách srdca a intervenciách na tepnách dolných končatín, bola v júni 2019 transplantovaná oblička od mŕtveho darcu.

Sú pre vás obrazové kazuistiky užitočné? Požadovali by ste obrazové kazuistiky aj z iných odborov? Máte nejaké pripomienky alebo návrhy na vylepšenie? Prosím, poskytnite nám váš názor vyplnením krátkeho dotazníka.

Po dvoch hodinách od transplantácie dochádza k výraznému zhoršeniu klinického obrazu na pravej dolnej končatine, na ktorej už v predchorobí bol roku 2014 implantovaný stent PTA rekanalizácia AIC l. sin + PTA AII l., sin odstupu a roku 2018 realizovaná angioplastika s implantáciou dvoch liek uvoľňujúcich stentov do AFS l. dx. a balónová angioplastika APo l. dx. pre rozvoj kritickej končatinovej ischémie.

Anamnéza:

OA: Liečená na arteriálnu hypertenziu, obličková dysfunkcia/zlyhanie, opakované našitie AV fistuly pre potreby hemodialýzy, st.p. infarkte myokardu, st.p. reknalaizácii tepien DK pre kritickú ischémiu.
RA: Dedko trpel obličkovou nedostatočnosťou.
LA: Concor, Tritace, Anopyrin, Lexaurin, Enelbin, Trombex, ebrantil.
AA: Bez alergií.
SA: Invalidná dôchodkyňa.
TO: Pacientka urgentne operovaná pre rozvoj akútnej ischémie pravej dolnej končatiny, po transplantácii obličky.

Laboratórne výsledky:

Zvýšené hladiny urey, kreatinínu, leukocytov, CRP, D-dimérov.

Zobrazovacie metódy:

USG: USG tepien panvy a tepien DK vpravo, kde bol prítomný uzáver tepny pod našitou obličkou a distálne smerom na femorálnu oblasť.

Diagnózy:

Akútna končatinová ischémia.
Obličková dysfunkcia.
Arteriálna hypertenzia.
St.p. transplantácii obličky.
St.p. infarkte myokardu.
Afunkčná AV spojka ĽHK.

Terapia a záver:

Stratégia liečby: Indikované operačné riešenie akútneho uzáveru tepien pravej dolnej končatiny.

Operačný výkon: Trombembolectomia tepien PDK, endarterektómia AFC a AFP, Neonanastomóza a. renalis et a. iliaca externa l.dx.

Diskusia/komentár:

Pooperačný priebeh: Hospitalizovaná na JIS Transplantačného oddelenia, kde opakované kontrolné sonografické kontroly potvrdzujú prietoky do graftu i tepien pravej dolnej končatiny. Stav pacientky je však na 2. pooperačný deň komplikovaný kardiorespiračným zlyhaním, pacientka je napojená na umelú pľúcnu ventiláciu. Hospitalizovaná na anestéziologicko-resuscitačnom oddelení, kde dochádza k postupnému rozvoju septického stavu pacientky, nárastu zápalových laboratórnych parametrov a následne k hypofunkcii až k afunkcii transplantovanej obličky. Prietok do pravej dolnej končatiny je stále zachovaný, preto po konzíliu odborníkov z nefrológie, transplantológie, angiochirurgie a angiológie pristupujú chirurgovia k reoperácii a evakuácii štepu, ktorý je afunkčný a je pravdepodobným zdrojom infekcie a KR zlyhania pacientky. Pooperačne sa stav postupne zlepšuje, tak laboratórne ako aj klinicky, pacientka je odpojená z umelej pľúcnej ventilácie, preložená na lôžkové transplantačné oddelenie. Postupne rehabilituje a je vertikalizovaná. OP rany sa hoja primárne. Pri kontrolnom ultrazvukovom vyšetrení tepien a žíl pravej hornej končatiny, s opuchom, kde je zavedený permanentný katéter vo VJI l.dx. angiológ dokumentuje klinicky asymptomatický krátky embolus v a. subclavia vpravo, distálne na tepnách PHK prietok zachovaný. Preto aj vzhľadom na celkový stav pacientky a asymptomatickosť krátkeho uzáveru od ebolektómie a cievnej rekonštrukcie na tepnách PHK ustupujeme. Pacientka poučená, že pri prejavoch ischémie PHK, je nutný zásah do tepenného systému PHK. Pacientka bola po 40 dňoch hospitalizácie v nemocničnom zariadení prepustená domov, s dispenzárnou starostlivosťou nefrológa, angiológa, kardiológa a chirurga.


Skratky:
a. - artéria
AV - arterio-venózny
CRP - C reaktívny proteín
ĽHK - ľavá horná končatina
OP - operačná rana
PHK - pravá horná končatina
PDK - pravá dolná končatina
p.p.i. - per primam intentionem
USG - ultrasonografia
VJI - vena jugularis interna


Autori deklarujú, že kazuistiku s identickým obsahom nebudú publikovať v iných domácich alebo zahraničných printových alebo elektronických publikáciách.

 

Klasifikácia ICD-10:

I74.3 Embolie a trombóza tepen dolních končetin, Z94.0 Transplantovaná ledvina

Creative Commons LicenseObsah článku podlieha licencii Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko