Pacient s masívnym hematómom stehna a pseudoaneuryzmou stehennej tepny

Kazuistika popisuje 49 ročného pacienta, v dialyzačnom programe, ktorý bol akútne prijatý prvotne pre spontánne vzniknutý hematóm pravého stehna s CTAG verifikovanou pseudoaneuryzmou na a. femoralis profunda, s výraznou anemizáciou a v hemoragickom šoku, ktorý sa prejavil ako náhle vzniknuté bolesti a opuch stehna vľavo v trvaní 48 hodín.

Sú pre vás obrazové kazuistiky užitočné? Požadovali by ste obrazové kazuistiky aj z iných odborov? Máte nejaké pripomienky alebo návrhy na vylepšenie? Prosím, poskytnite nám váš názor vyplnením krátkeho dotazníka.

Anamnéza:

OA: Liečený na arteriálnu hypertenziu, polyneuropátiu, pľúcnu fibrózu, chronická hepatitída B, nefrotický syndróm, zaradený v dialyzačnom programe.
RA: Rodičia zomreli na onkologické ochorenia.
LA: Zinnat, Fraxiparine, Zemplar, vit. B, Tritace, Concor, Spiriva.
AA: Jód.
SA: Invalidný dôchodca.
TO: Pacient bol prijatý pre spontánne vzniknutý hematóm pravého stehna s CTAG verifikovanou pseudoaneuryzmou na a. femoralis profunda, s výraznou anemizáciou a v hemoragickom šoku, ktorý sa prejavil ako náhle vzniknuté bolesti a opuch stehna vľavo v trvaní 48 hodín za účelom chirurgickej revízie a zastavenia krvácania.

Laboratórne výsledky:

Zvýšené hladiny CRP, leukocytov, znížené hodnoty hemoglobínu (54mmol/l), hematokritu, nízka hladina koagulačných faktorov, zvýšené hladiny urey a kreatinínu.

Zobrazovacie metódy:

USG a CTAG: Priechodnosť arteriálneho aj venózneho systému tepien PDK až na perifériu, v pravom stehne rozsiahle hematómy, neostro ohraničené, s tekutejšími aj denznejšími časťami, kolekcie sa nedajú presnejšie zmerať pre veľký rozsah - prakticky v šírke až 15 cm, hrúbka 8-9 cm, dĺžka viac ako 10 cm. V hĺbke v proximálnej tretine stehne dutinka s možnou aktívnou extravazáciou veľkosti asi 1,5 cm.

Diagnózy:

Obličková dysfunkcia.
Hemoragický šok.
Arteriálna hypertenzia.
Pľúcna fibróza.
Hepatitída B.
Polyneuropátia.

Terapia a záver:

Stratégia liečby: Indikované operačné zastavenie krvácania z tepny a evkauácia rozsiahleho hematómu.

Operačný výkon: Evacuatio haematomatis, sutura a. femoralis profunda l.dx.

Diskusia/komentár:

Pooperačný priebeh: Stav pooperačne komplikovaný doznievajúcim hemoragickým šokom, hospitalizácia na KAIM, masívna volumoterapia a hemosubstitúcia, pravidelná hemodialýza. Naďalej dialyzovaný cez permanentný katéter, OP rany na hornej i dolnej končatine sa hoja primárne, končatiny prekrvené, funkčné a bez deficitov. Pacient bol po 22 dńoch hospitalizácie prepustený do domácej starostlivosti.


Skratky:
a. - artéria
CTAG - CT angiografia
CRP - C reaktívny proteín
PDK - pravá dolná končatina
USG - ultrasonografia


Autori deklarujú, že kazuistiku s identickým obsahom nebudú publikovať v iných domácich alebo zahraničných printových alebo elektronických publikáciách.

 

Klasifikácia ICD-10:

I77.2 Roztržení - ruptura - tepny

Creative Commons LicenseObsah článku podlieha licencii Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko