Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Informácie o 1. autorovi článku z databázy:
doc. MUDr. Kvetoslava Rimárová, CSc.
kvetoslava.rimarova(at)upjs.sk
Ústav verejného zdravotníctva
Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Šrobárova 2
Košice
Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
telefón: +421 55 234 3339
adresa: Šrobárova 2
041 80 Košice

Štúdie zdravotného a nutričného stavu populácie pre študentov VŠ s využitím voľne dostupných softwarových aplikácií

Štúdie zdravotného a nutričného stavu populácie pre študentov VŠ s využitím voľne dostupných softwarových aplikácií

Táto príručka vychádza ako pomocné metodické skriptá pre študentov bakalárskych a magisterských odborov lekárskych fakúlt - hlavne bakalárskeho a magisterského odboru „Verejné zdravotníctvo“. Študenti všeobecného lekárstva a stomatológie môžu tiež tieto učebné texty používať ako vzdelávaciu pomôcku pri štúdiu predmetu “Hygiena“, ktorý sa vyučuje buď samostatne, alebo v rámci širšie koncipovaných predmetov napr. „Verejné zdravotníctvo“.

Rimárová K.: Štúdie zdravotného a nutričného stavu populácie pre študentov VŠ s využitím voľne dostupných softwarových aplikácií, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Košice 2011, ISBN 978-80-7097-888-7.


Témou predkladaných vysokoškolských učebných skrípt je zhrnutie základných poznatkov o typoch epidemiologických štúdií a o možnostiach ich základného spracovania pomocou freewaru Epi-Info. Vysokoškolská učebnica má 53 strán, je rozdelená na 4 základné kapitoly, v citáciách obsahuje 39 literárnych citácií a 18 internetových citácií. V úvode sa uvádza problematika kategorizácie ochorení a definujú sa základné pojmy zdravia, prevencie a adaptácie. Tretia kapitola sa zaoberá vlastnými epidemiologickými štúdiami a ich rozdelením. Praktická časť je uvedená v kapitole 4 ako názorná pomôcka pre základné použitie voľne šíriteľného softvéru Epi-Info. Členenie kapitol je štandardné, v skriptách boli použité aj materiály preložené zo softvérového balíka Epi-Info.

Pre tých, ktorí by sa softwarovému spracovaniu chceli venovať podrobnejšie odporúčam stránku, kde sa nachádzajú veľmi podrobné návody na prácu s Epi-Infom v jazyku anglickom.

Rimárová K.: Štúdie zdravotného a nutričného stavu populácie pre študentov VŠ s využitím voľne dostupných softwarových aplikácií, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Košice 2011, ISBN 978-80-7097-888-7 .

Prílohy:
Príloha   Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
pdf Štúdie zdravotného a nutričného stavu populácie pre študentov VŠ s využitím voľne dostupných softwarových aplikácií Stiahnuť - Štúdie zdravotného a nutričného stavu populácie pre študentov VŠ s využitím voľne dostupných softwarových aplikáciíOtvoriť v novom okne - Štúdie zdravotného a nutričného stavu populácie pre študentov VŠ s využitím voľne dostupných softwarových aplikácií 28.6.2011 1.02 MB registrovaný používateľ Creative Commons License
 

Kľúčové slová: hygiena, epidemiológia, preventívna medicína, Epi Info™

4-D hodnotenie:

typ
Skripta a návody
typ
Edukačné weby a atlasy
typ
Digitálne video
typ
Prezentácie a animácie
typ
Obrazový materiál – kazuistiky
typ
E-learningové kurzy (LMS)
result
Recenzované
informácie

Recenzia 1 (časť):
Učebnica zahŕňa nové poznatky v ochrane a podpore zdravia, nové poznatky v oblasti vybraných oblastí environmentálneho zdravia. Skriptá prinesú aj možnosti zvýšenia kvality nových absolventov, ktorí doteraz nemali vhodné učebné texty, zahŕňajúce najnovšie poznatky v oblasti práce s databázami zdravotného stavu a voľných softwarových aplikácií. Vzhľadom na to, že podobný typ učebnice chýba v sylabách na lekárskej fakulte, bude možnosť využitia učebnice aj v klasických odboroch všeobecné a zubné lekárstvo, resp. v ostatných nových odboroch bakalárskeho a magisterského štúdia.
doc. MUDr. Ľubomír Legáth, CSc.

Recenzia 2 (Záver):
Moje pripomienky ako recenzentky nie sú charakteru, ktorý by rukopis menil po stránke formálne a obsahovej. Z môjho hľadiska rukopis spĺňa požiadavky kladené na vysokoškolskú učebnicu, preto po zohľadnení drobných chýb a pripomienok môžem konštatovať, že predložená učebnica doc. MUDr. Kvetoslavy Rimárovej, CSc., je vhodným výučbovým materiálom a preto odporúčam učebnicu vydať.
PhDr. Anna Bérešová, PhD.

Garant

prof. MVDr. Lýdia Čisláková, CSc.
Ústav verejného zdravotníctva, Lekárska fakulta UPJŠ
telefón: +421 55 234 1135
e-mail: lydia.cislakova(at)upjs.sk

Recenzenti

doc. MUDr. Ľubomír Legáth, CSc.
Klinika pracovného lekárstva a klinickej toxikológie, Lekárska fakulta UPJŠ
telefón: +421 55 615 2670
e-mail: lubomir.legath(at)upjs.sk

PhDr. Anna Bérešová, PhD.
Ústav verejného zdravotníctva, Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach
telefón: +421 55 234 3387
e-mail: anna.beresova(at)lf.upjs.sk


level
Základná úroveň
level
Pokročilá úroveň
level
Špecializačná úroveň
level
Komplexná úroveň
   
Zvoľte prosím dosiahnutú úroveň vzdelania a potom ohodnoťte výučbový materiál predovšetkým z pohľadu vhodnosti materiálu pre samoštúdium.
Študent – študent bakalárskeho alebo magisterského stupňa
Absolvent – absolvent bakalárskeho alebo magisterského stupňa
PhD. absolvent – postgraduálny študent, absolvent PhD. štúdia, odborný asistent, ...
 

počet používateľov, ktorí už hodnotili: 1
100.0 %
rating
používateľské hodnotenie
hodnotiť

Creative Commons LicenseObsah článku podlieha licencii Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko
autor: Kvetoslava Rimárová | pracovisko: Ústav verejného zdravotníctva a hygieny | publikované: 24.6.2011 | posledné úpravy: 28.6.2011
citácia: Rimárová Kvetoslava: Štúdie zdravotného a nutričného stavu populácie pre študentov VŠ s využitím voľne dostupných softwarových aplikácií. Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach [online] 24.6.2011, posledná aktualizácia 28.6.2011 [cit. 2019-08-26] Dostupný z WWW: <http://portal.lf.upjs.sk/clanky.php?aid=125>. ISSN 1337-7000.
 

Komentáre a diskusia

Vložiť nový príspevok:

Autor / e-mail: [ prihlásenie/overenie používateľa ]
Titulok:
Text:
 
 Pridať štítok:   Štítok odoslaný, ďakujeme