RNDr. Katarína Fiedlerová, katarina.fiedlerova(at)upjs.sk

LVM: Návody a protokoly na praktické cvičenia z vyšetrovacích metód v genetike

Autor: Katarína Fiedlerová

anotačný obrázok

Na praktických cvičeniach si študenti osvoja metódy a techniky klasickej cytogenetiky: kultiváciu a následnú prípravu preparátov na analýzu vrodených a získaných chromozómových aberácií. Využitím svetelnej mikroskopie zvládnu farbiace techniky a hodnotenie  konvenčne a diferenciačne (G-band, C-band) farbených chromozómových preparátov. Protokoly k jednotlivým úlohám zahŕňajú stručný teoretický úvod, postupy laboratórnej práce a priestor na vyhodnotenie pozorovania a celkové zhodnotenie úloh.

LVM: Vyšetrovacie metódy v genetike - Prednášky

Autor: Katarína Fiedlerová

anotačný obrázok

Náplňou prednášok je teoretický úvod do klasických vyšetrovacích metód v genetike, základom ktorých je Mendelovská genetika. Ďalej je pozornosť venovaná metódam molekulovej cytogenetiky predovšetkým fluorescenčnej in situ hybridizácii (FISH) – hodnoteniu  preparátov vo fluorescenčnom mikroskope, ukážkam výsledkov interfázovej a metafázovej FISH. Značná pozornosť je venovaná replikácií DNA, bunkovému cyklu a jeho regulácií. Študenti sa oboznámia s rôznymi typmi chromozómových aberácií, polymorfizmami, mutáciami, opravami DNA a základnými typmi dedičnosti.