Bioštatistika

Zámerom tohto študijného materiálu je poskytnúť študentom prehľad základných štatistických charakteristík, metód a testov používaných k opisu a hodnoteniu rôznych súborov medicínskych údajov. Tu ponúkaná teória by mala pomôcť študentom lekárskych a zdravotníckych študijných programov naučiť sa a zvládnuť pojmy a koncepty, s ktorými budú pracovať počas praktických cvičení. Prezentácie tvoria iba základ potrebný na pochopenie úlohy (bio)štatistiky v klinickom vedeckom výskume a na podrobnejšie štúdium konkrétnych tém by mali byť použité aj ďalšie odporúčané literárne zdroje.

Práca vznikla v rámci riešenia projektu národnej grantovej agentúry KEGA 011UPJŠ-4/2019 "Zvyšovanie kompetencií a úrovne kritického myslenia študentov medicínskych študijných programov s využitím simulačných nástrojov problémovo orientovaného vzdelávania a medicíny založenej na dôkazoch".

Autor poskytuje študentom poznámky k cvičeniam nameraným na štatistiku a bioštatistiku.

Práca vznikla v rámci riešenia projektu národnej grantovej agentúry KEGA 011UPJŠ-4/2019 "Zvyšovanie kompetencií a úrovne kritického myslenia študentov medicínskych študijných programov s využitím simulačných nástrojov problémovo orientovaného vzdelávania a medicíny založenej na dôkazoch".

Príloha   Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
 Základné informácie k predmetu 20.2.2022 2.07 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 Základné pojmy 14.2.2020 645.41 KB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 Popisná štatistika 10.5.2022 1.03 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 Triedenie údajov 13.4.2020 770.98 KB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 Úvod do teórie pravdepodobnosti 13.4.2020 951.24 KB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 Štatistické odhady 22.3.2022 1.37 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 Štatistické hypotézy 10.5.2022 883.23 KB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 Testy hypotézy o normálnom rozdelení 10.5.2022 1.03 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 Testy hypotézy o strednej hodnote 11.5.2022 492.92 KB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 Testy hypotézy o rozptyle 11.5.2022 496.05 KB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License

Predmety/kurzy

Creative Commons LicenseObsah článku podlieha licencii Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko