Komplikácie chronického srdcového zlyhávania

Chronické srdcové zlyhávanie (CHSZ) je komplexný klinický syndróm spôsobený mikro a makroštruktúrovým ochorením srdca s neuroendokrinnou aktiváciou charakterizovaný klinickou symptomatológiou a patologickými nálezmi zobrazovacích a laboratórnych metodík.

Sú pre vás obrazové kazuistiky užitočné? Požadovali by ste obrazové kazuistiky aj z iných odborov? Máte nejaké pripomienky alebo návrhy na vylepšenie? Prosím, poskytnite nám váš názor vyplnením krátkeho dotazníka.

Anamnéza:

60 ročný Talian dlhodobo žijúci na Slovensku s 5 ročnou anamnézou progredujúceho CHSZ na podklade neischemickej dilatačnej kardiomyopatie (dilatácia srdcových dutín: ĽKd 85 a ĽP 50 mm, závažná mitrálna a trikuspidálna regurgitácia, stredný tlak v pľúcnici 60 mm Hg, EFĽK 15%, negatívna koronarografia, vysoké hodnoty NT-proBNP).
V roku 2015 implantovaný biventrikulárny kardiostimulátor (CRT-D) (Obr. 1) s 3 ročnou stabilizáciou klinického stavu.
Od leta 2018 opäť progresia kardiálneho dyspnoe s dekondíciou a hypotenziou - operačné riešenie hydrothoraxu a hydroperikardu, amiodarónom indukovaná hypertyreóza s recidivujúcou perzistujúcou fibriláciou predsiení napriek externej elektrickej kardioverzii vyžadovala rádiofrekvenčnú abláciu AV junkcie.
V októbri 2018 kritické zhoršenie hemodynamiky s kardiogénnym šokom kedy v NÚSCH Bratislava prechodne aplikovaný dočasný obehový podporný systém Levitronix CentriMag (VAS) a následne kardiochirurgicky z laterálnej torakotómie voperovaná ľavokomorová mechanická podpora HeartMate 3 v indikácii premostenia – bridging k transplantácii srdca (LVAD, Abbott, USA: pozri www.) (Obr. 2).

Terapia:

V júni 2019 riešená u nás hospitalizačne lokálna infekcia torakotomickej rany a pretrvávajúce komorové tachykardie (vrátane „arytmickej búrky“ s opichom ganglion stellatum bilat.).

Po stabilizácii stavu v lete 2019 rehospitalizácia vo VÚSCH začiatkom októbra 2019 pre mesačné febrility (38,5 st. C) s opakovane pozitívnou hemokultúrou (Enterococcus faecium, Staphylococcus haemolyticus) a ordinovaná podľa citlivosti kombinovaná antiinfekčná liečba. Transezofágovou echokardiografiou nedokumentované intrakardiálne vegetácie. V laboratórnom náleze prítomná chronická anémia, aktuálne leukocytóza, iniciálne hyponatriémia a hypokaliémia korigované úpravami kardiofarmakoterapie, v ktorej indikované: trandolapril, sotalol, Warfarin - posledné INR 2 a kyselina acetylosalicylová 100 mg). 10.10.2019 náhla cefalea, vomitus, poruchy vízu, afázia s opakovane CT dokumentovanou progredujúcou intraparenchýmovou hemorágiou parieto-temporálno-okcipitálne vpravo (10x5 cm) s rýchlou kómou bez možnosti neurochirurgickej intervencie a konštatovaný exitus letalis do 12 hodín od vzniku neurologickej symptomatológie.

Niekoľko dní pred touto letálnou komplikáciou boli pozorované na akrách končatín ružovo-fialové niekoľkocentimetrové ložiská suspektné zo septickej embolizácie (Oslerove nodozity).

Diskusia/komentár:

Fakty na zapamätanie:
  1. Chronické srdcové zlyhávanie je nevyspytateľne progredujúce malígne ochorenie.
  2. V liečbe je indikovaná kombinovaná farmakoterapia, nefarmakologické prístrojové postupy a transplantácia srdca.
  3. Experimentálny a klinický výskum sa zaoberá najmä biokompatibilitou umelých sŕdc a tkaninovými už 3-D modelmi náhrad ireverzibilne zlyhávajúceho srdca.
  4. Komplikácie liečby sú časté: i v našom prípade infekčné, embolické a fatálne hemoragické pri indikovanej antikoagulačno/trombotickej medikácii (CNS). 

 

Práca vznikla v rámci riešenia projektu národnej grantovej agentúry KEGA 011UPJŠ-4/2019 "Zvyšovanie kompetencií a úrovne kritického myslenia študentov medicínskych študijných programov s využitím simulačných nástrojov problémovo orientovaného vzdelávania a medicíny založenej na dôkazoch".

Autori deklarujú, že kazuistiku s identickým obsahom nebudú publikovať v iných domácich alebo zahraničných printových alebo elektronických publikáciách.

Klasifikácia ICD-10:

I42.8 Jiné kardiomyopatie

Creative Commons LicenseObsah článku podlieha licencii Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko