Orálna mukozitída pri liečbe akútnej lymfoblastovej leukémie

Orálna mukozitída je špecifický typ postihnutia sliznice a podslizničného väziva v súvislosti s chemo/rádioterapiou. U detí s leukémiou je častým nežiadúcim účinkom chemoterapie. Negatívne ovplyvňuje priebeh liečby a komplikuje kvalitu ich života. Prejavuje sa bolesťou v ústnej dutine, poruchou prijímania potravy a zvýšeným rizikom vzniku sekundárnych infekcii.

Sú pre vás obrazové kazuistiky užitočné? Požadovali by ste obrazové kazuistiky aj z iných odborov? Máte nejaké pripomienky alebo návrhy na vylepšenie? Prosím, poskytnite nám váš názor vyplnením krátkeho dotazníka.

Anamnéza:

17-ročný pacient hospitalizovaný na oddelení detskej onkológie a hematológie Detskej fakultnej nemocnice pre akútnu lymfoblastickú leukémiu, niekoľko dní po začatí nového cyklu chemoterapie poukázaný na konziliárne vyšetrenie pre bolesti v ústnej dutine a ťažkosti s prijímaním potravy.

Intraorálne vyšetrenia:

Prítomná trvalá dentícia, primeraná veku, mnohopočetný zubný kaz, hrubé nánosy zubného povlaku a kameňa. Pri prvom vyšetrení prítomné edematózne presiaknutie bukálnych slizníc, jazyk edematózny s impresiami zubov a atrofiou papíl (Obrázok 1), erózie sliznice na hrane jazyka vpravo (Obrázok 2). Pri kontrolnom vyšetrení rozsiahly erytém bukálnych slizníc bilaterálne (Obrázok 3), erózie na sliznici podnebia, na spodine jazyka defekty kryté fibrínom, krvácajúce defekty červene a sliznice hornej a dolnej pery (Obrázok.4, 5). Pri nasledujúcej kontrole zistená nekrotická sliznica na podnebí vpravo so začervenaným okrajom (Obrázok 6). Klinický obraz orálnej mukozitídy sa rozvinul do rozsiahlej odlupujúcej sa nekrózy sliznice podnebia a bukálnych slizníc (Obrázok 7), súčasne prítomné herpetické lézie na hornej a dolnej pere.

Diagnóza:

Orálna mukozitída

Terapia:

Ústna dutina bola pravidelne lokálne ošetrená 3% H2O2 s následnou ozónoterapiou. Na erózie bola aplikovaná adhezívna pasta Solcoseryl s vazodilatačným, epitelizačným, anestetizujúcim a protizápalovým účinkom. Pacient bol dôkladne pri každom kontrolnom vyšetrení poučený o hygiene ústnej dutiny a výplachoch repíkovým odvarom.

Diskusia:

Akútna lymfoblastová leukémia je najčastejšie malígne ochorenie v detskom veku. Predstavuje 80% všetkých leukémií u detí, s maximom výskytu u 2-5 ročných detí, častejšie u chlapcov ako dievčat.

Orálna mukozitída je špecifický typ akútneho postihnutia ústnej sliznice a podslizničného väziva v súvislosti s chemoterapiou a rádioterapiou. Rozvoj mukozitídy prebieha v niekoľkých fázach:

  • Iniciácia: Po aplikácii cytostatika alebo radiácie dochádza k poškodeniu DNA epitelových buniek, buniek endotelu a fibroblastov, čo vedie k ich apoptóze. Klinicky je toto štádium bez makroskopických zmien.
  • Amplifikácia: Aktivácia zápalových cytokínov (TNFα, IL1, IL6), čo vedie k ďalšiemu poškodzovaniu buniek. V tomto štádiu sa klinicky objavuje bolesť, erytém a edém sliznice.
  • Ulcerácia: Dochádza k strate integrity sliznice, vznikajú defekty obnažujúce submukózu, často kryté fibrínovou pablanou. Zvyšuje sa riziko vzniku sekundárnej bakteriálnej infekcie.
  • Hojenie: Pokles produkcie cytokínov, stimulácia migrácie, proliferácie a diferenciácie epitelových buniek, stúpnutie počtu lymfocytov a neutrofilov.

Prvé príznaky orálnej mukozitídy sa objavujú po 4 – 8 dňoch po chemoterapii/rádioterapii a pretrvávajú 7 – 14 dní v závislosti od poškodenia sliznice. Najčastejšie sú postihnuté bukálne sliznice a jazyk. Medzi rizikové faktory vzniku patrí ženské pohlavie, detský vek, nedostatočná hygiena ústnej dutiny, nízka hodnota BMI a nízka hodnota neutrofilov. Pravdepodobnosť rozvoja mukozitídy závisí od intenzity a typu chemoterapie a najčastejšie je pozorovaná pri aplikácii cytostatík ako metotrexát, doxorubicín, daunorubicín, 6-merkaptopurín, cyklofosfamid.
Medzi bežné komplikácie mukozitídy patrí dysfágia, ageuzia, malnutrícia, krvácanie lézií, rozvoj sekundárnych (bakteriálnych, vírusových a plesňových) infekcií a v neposlednom rade bolesť, ktorá často vyžaduje podávanie opiátov.

Najčastejšie používaná klasifikácia na hodnotenie stupňa postihnutia mukozitídy je WHO klasifikácia, ktorá berie do úvahy klinický obraz a schopnosť pacienta prijímať potravu.
1. stupeň – bolesť a začervenanie sliznice
2. stupeň – defekt sliznice, pacient dokáže prijímať tuhú potravu
3. stupeň – defekt sliznice, pacient dokáže prijímať iba tekutiny
4. stupeň – defekt sliznice, pacient nedokáže prijímať ani tekutiny

Výskyt a rozsah postihnutia orálnych slizníc je možné do istej miery ovplyvniť vhodným prístupom pred a počas liečby. Týka sa to nedráždivej diéty s mäkkou konzistenciou, vyšetrením v zubnej ambulancii a ošetrením pred samotným začatím onkologickej liečby - odstránením možných fokusov. Počas liečby je nutné dodržiavanie náležitej ústnej hygieny doplnenej o výplachy chladnou vodou, fyziologickým roztokom resp. prípravkami s obsahom chlórhexidínu.
Účinným mechanizmom ochrany slizníc pred cytostatikami s krátkym polčasom účinku (fluorouracil, adetrexát, melfalan) je kryoterapia resp. chladenie ľadovou vodou alebo ľadom, čím dôjde k lokálnej vazokonstrikcii, a tým menšiemu poškodeniu sliznice.
Na potlačenie bolesti a uľahčenie hojenia defektov sliznice sa využívajú aj lokálne kortikoidy napr. Dexametazón. Dôležitou súčasťou terapie je ovplyvnenie bolesti roztokmi s obsahom lokálnych anestetík resp. systémovými analgetikami/opiátmi.
Pri ozónoterapii sa využívajú hlavne antibakteriálne, fungicídne, antivírusové účinky, podpora prekrvenia a hojenia tkanív.


Autori deklarujú, že kazuistiku s identickým obsahom nebudú publikovať v iných domácich alebo zahraničných printových alebo elektronických publikáciách.

Klasifikácia ICD-10:

C91.0 Akútna lymfoblastová leukémia, K12.1 Iné formy stomatitídy, K12.3 Zápal sliznice úst (ulcerózny)

4-D hodnotenie:

typ
Skripta a návody
typ
Edukačné weby a atlasy
typ
Digitálne video
typ
Prezentácie a animácie
typ
Obrazový materiál – kazuistiky
typ
E-learningové kurzy (LMS)
result
Nerecenzované
level
Základná úroveň
level
Pokročilá úroveň
level
Špecializačná úroveň
level
Komplexná úroveň
   

Hodnocení

Zvoľte prosím dosiahnutú úroveň vzdelania a potom ohodnoťte výučbový materiál predovšetkým z pohľadu vhodnosti materiálu pre samoštúdium.
Študent – študent bakalárskeho alebo magisterského stupňa
Absolvent – absolvent bakalárskeho alebo magisterského stupňa
PhD. absolvent – postgraduálny študent, absolvent PhD. štúdia, odborný asistent, ...
%
Ohodnoťte
ako prvý tento článok!
hodnotiť

Predmety/kurzy

Creative Commons LicenseObsah článku podlieha licencii Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko