Terapia predhryzu retrakciou frontálnych zubov k dočasným kotviacim zariadeniam (TADs)

Výrazný predhryz alebo tzv. zväčšený incizálny schodík môže byť zapríčinený buď výraznou protrúziou rezákov a prominenciou maxily alebo v opačnom prípade mikrogéniou, tzv. vtáčí profil. Prvá anomália sa zvyčajne rieši extrakciami prvých premolárov s následnou retrakciou frontálnych zubov. Druhá anomália si pre korektné riešenie vyžaduje ortognátnu operáciu.
Pri liečbe retrakciou frontálnych zubov si liečebný plán vyžaduje dôkladné určenie potreby množstva kotvenia retrakčného systému. Ak si nesmieme dovoliť posun distálnych zubov smerom meziálnym ani o 1mm, vyžaduje sa tzv. absolútne kotvenie k miniimplantátom – dočasným kotviacim zariadeniam, zavedeným do kosti v správnej pozícii. K týmto miniimplantátom smerujú ťažné pružiny, ktoré sú pripevnené k frontálnemu segmentu a retrahujú ho tak bez straty distálneho kotvenia.

Sú pre vás obrazové kazuistiky užitočné? Požadovali by ste obrazové kazuistiky aj z iných odborov? Máte nejaké pripomienky alebo návrhy na vylepšenie? Prosím, poskytnite nám váš názor vyplnením krátkeho dotazníka.

Anamnéza:

25 ročná pacientka sa dostavila sama na oddelenie čeľustnej ortopédie so žiadosťou o ortodontickú terapiu.
Chief complaint: „Veľký predkus, krivé dolné zuby, nepekný úsmev“
RA: nepopisuje
OA: prekonala bežné detské ochorenia, zlozvyky - fajčenie
AA: neudáva
LA: sine
Stomatologická anamnéza: trvalý chrup, prítomný karies; KPE=9; retentio d.48, d.38 v minulosti extrahovaný.
Čeľustnoortopedická anamnéza: predchádzajúcu liečbu neudáva

Vyšetrenia:

Extraorálne vyšetrenie: Ortopedické chyby tela nepozorované, habitus atletický, hlava mezocefalická, tvár oválna symetrická, Bulbus v strednom postavení, bipupilárna línia horizontálna, pery normotonické s forsírovaným uzáverom, zvýraznená mentolabiálna ryha.

Analýza úsmevu: asymetrický, gummy smile neprítomný, znázornená polovica koruniek horných rezákov, oklúzna línia nekopíruje perovú líniu.

Klinické vyšetrenie TMK: Maximálne otvorenie úst - 42mm, odchýlka pri otváraní neprítomná, bolesť a zvukové fenomény neprítomné.

Intraorálne vyšetrenie: Hygiena priemerná, kazivosť priemerná, gingíva ružová, sliznice bez patologických eflorescencií, Vestibulum oris v norme, Frenulum labii sup. - patologický úpon ad papilam, Frenulum labii inf. - fyziologický úpon, jazyk fyziologický povlečený, plazí v stredovej rovine, tonzily bez patologického nálezu.

Analýza ČO modelov: Trvalá dentícia, AII/1, IS=10mm, HZ=-1mm, midline shift, stesnanie v dolnom zubnom oblúku, diskrepancia v maxile -1mm, v mandibule -7mm, malý Boltonov index - 78.3%, veľký Boltonov index - 91.6%, Tonnov index - 77%, McNamara - 35mm.

Zobrazovacie metódy:

Analýza teleRTG snímky: SNA: 79°, SNB: 73°, SNPo: 75°, ANB: 6°, Wits: 9mm, NS-ML: 35°, S-Go:N-Me: 63%, Mx 1-NS: 110°, Mx 1-NPo: 12mm, Interincisal: 118°, Mn 1-ML: 97°, Mn 1-Apo: -1mm, Beta: 21°.

Diagnóza:

AII/1; IS: 10mm; HZ: -1mm; II.skeletálna trieda; Neutrálny rast mandibuly; Stesnanie dolného frontálneho úseku; Protrúzia horného frontálneho úseku; Úpon horného frenula ad papilam; Linguálna dystopia d.32; Linguálny sklon d.35; Meziorotácia dd.41 a 42.

Terapia:

Liečebný cieľ:
1. Extrahovať dd. 14 a 24
2. Vyformovať horný a dolný zubný oblúk
3. Zaviesť TADs a bodily posunom retrahovať horný frontálny segment
4. Renivelizovať, ak treba
5. Previesť frenulektómiu
6. Retencia (ESSIX)

Liečebný plán a aparáty:
Horný a dolný fixný aparát - slot .022, preskripcia Roth, estetické keramické zámky Clarity Advanced
Krúžky 16, 26, kanyly 36, 46
Zámky 15-25, 35-45
TAD medzi 16-15, 26-25 (6mm, 3M UNITEK)
Plán artikulácie AII

Maxila:
1. Nivelizácia (NiTi .016), osmičková ligatúra 16-15, 26-25
2. .017x.025 NiTi
3. .017x.025 SS v rozsahu 13-23 s nacvakávacími háčikmi, TAD medzi 16-15 a 26-25, ťažné pružiny od háčikov k TAD
4. .020x.020 NiTi na renivelizáciu
5. Retencia (ESSIX)

Mandibula:
1. .014 NiTi
2. .016 SS, distalizačná expanzná pružina 31-33 na otvorenie miesta pre d.32 – zaradiť do oblúka s NiTi
3. .020x.020 NiTi
4. Interproximálna redukcia dolného frontálneho úseku podľa potreby
5. Retencia (fixný retainer 33-43 + ESSIX)

Diskusia:

Úspech liečby protrudovaných rezákov pri posune zhryzu o celú dĺžku premolára tkvie v správnom nastavení kotviacich síl. Pri potrebe absolútneho kotvenia zavádzame do kosti miniimplantáty. Tým sa redukuje zaťaženie distálnych zubov takmer na nulu. Nikeltitanové ťažné pružiny, ktoré sme aplikovali od háčikov nacvaknutých na štvorhranný oceľový oblúk vykazujú nízke, ale konštantné sily. Pri správne nastavenom systéme je tento sebestačný a retrahuje front bez potreby aktivácie. Pacientka po nasadení celého systému na retrakciu a dolného fixného aparátu odišla na dlhodobý pobyt do USA. Dôkazom sebestačnosti systému sú fotografie, ktoré zaslala tesne pred sňatím aparátu. Zub 32 ostal mierne linguálne inklinovaný, čo sa doladí upravenou retenčnou ESSIX dlahou.


Autori deklarujú, že kazuistiku s identickým obsahom nebudú publikovať v iných domácich alebo zahraničných printových alebo elektronických publikáciách.

4-D hodnotenie:

typ
Skripta a návody
typ
Edukačné weby a atlasy
typ
Digitálne video
typ
Prezentácie a animácie
typ
Obrazový materiál – kazuistiky
typ
E-learningové kurzy (LMS)
result
Nerecenzované
level
Základná úroveň
level
Pokročilá úroveň
level
Špecializačná úroveň
level
Komplexná úroveň
   

Hodnocení

Zvoľte prosím dosiahnutú úroveň vzdelania a potom ohodnoťte výučbový materiál predovšetkým z pohľadu vhodnosti materiálu pre samoštúdium.
Študent – študent bakalárskeho alebo magisterského stupňa
Absolvent – absolvent bakalárskeho alebo magisterského stupňa
PhD. absolvent – postgraduálny študent, absolvent PhD. štúdia, odborný asistent, ...
%
počet používateľov, ktorí už hodnotili: 2
100.0 %
rating
používateľské hodnotenie
hodnotiť

Predmety/kurzy

Creative Commons LicenseObsah článku podlieha licencii Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko