Multimedia support in the education of clinical and health care disciplines :: Portal of Pavol Jozef Šafárik University in Košice Faculty of Medicine
Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
MEFANET Project (MEdical FAculties Educational NETwork)

Pavol Jozef Šafárik University in Košice Faculty of Medicine
./hlavni/vyhledavani.php

Search

Fulltext search


ENTER 1 OR MORE EXPRESSION:
TIP: When searching for more expressions, please use the wildcard character * to search for other forms of the expression. more on wildcard characters...
SEARCHED IN TITLES: number of found contributions: 2

Acute abdomen - gallstone ileus

Acute abdomen - gallstone ileus

Gallstone ileus is an uncommon entity, which accounts for 1–4% of all presentations to hospital with small bowel obstruction and for up to 25% of all cases in patients over 65 years of age. Despite medical advances, gallstone ileus is still associated with high rates of morbidity and mortality. The management of gallstone ileus remains controversial. The clinical signs and symptoms of gallstone ileus are usually non-specific, contributing to a delay in diagnosis. We present our case admitted to the hospital with gallstone ileus.

Are the case reports useful for you? Would you also require case reports from other clinical disciplines? Do you have any comments or suggestions for improvement? Please provide your feedback by filling out a short questionnaire.

 
author: Martina Vidová Uğurbaş, Lucia Sukovská Lakyová | discipline: Surgery, Traumatology and Orthopaedics | published on: 28.10.2017 | last modified on: 16.4.2018 | Creative Commons License

Náhla príhoda brušná - biliárny ileus

Náhla príhoda brušná - biliárny ileus

Biliárny ileus je zriedkavý prípad náhlej príhody brušnej, predstavuje iba 1 % všetkých prípadov obštrukcie čreva, a u pacientov starších 65 rokov tvorí 25 %. Napriek medicínskemu pokroku biliárny ileus má stále vysokú morbiditu a mortalitu. Liečba je ešte stále kontroverzná. Klinické známky a symptómy biliárneho ilea sú nešpecifické a vedú k oneskoreniu diagnostiky. V tejto kazuistike prezentujeme prípad biliárneho ilea riešený na chirurgickom oddelení UNLP.

Sú pre vás obrazové kazuistiky užitočné? Požadovali by ste obrazové kazuistiky aj z iných odborov? Máte nejaké pripomienky alebo návrhy na vylepšenie? Prosím, poskytnite nám váš názor vyplnením krátkeho dotazníka.

 
author: Martina Vidová Uğurbaş, Lucia Sukovská Lakyová | discipline: Surgery, Traumatology and Orthopaedics | published on: 28.10.2017 | last modified on: 16.4.2018 | Creative Commons License
SEARCHED IN CONTRIBUTION FULLTEXT: number of found contributions: 3

 

Systemic lupus erythematosus with multiple organ complications
.. cavity for the development of the paralytic ileus. 22.01.2017- for exacerbation of SLE was..

Autoimmune hepatitis
.. disease - Alcoholic liver disease - Primary biliary cirrhosis - Primary sclerosing..

Journey of a swallowed wooden stick to the liver
.. abscess, with concomitant problems with biliary tree, with rupture of abscess cavity, or in the..