Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

MEFANET Journal

Ako registrovaný používateľ môžete:

 • sťahovať súbory s obmedzeným prístupom
 • posielať články
 • prispôsobovať si svoj profil

Ako registrovaný používateľ a overená osoba z UPJŠ LF môžete taktiež:

 • sťahovať súbory s obmedzeným prístupom ak ste študentom/zamestnancom fakulty
 • prihlasovať sa do väčšiny on-line atlasov LF (s autentifikáciou napojenou na Portál) s použitím rovnakého používateľského mena a hesla

Na overenie príslušnosti k UPJŠ LF musia:

 • zamestnanci UPJŠ LF vyplniť všetky údaje o používateľovi (meno, priezvisko, organizácia, oddelenie, telefón)
 • študenti UPJŠ LF vyplniť všetky údaje o používateľovi (meno, priezvisko, organizácia, oddelenie), pričom v položke oddelenie uvedú študijný odbor odbor a 10-miestne číslo ISIC karty (študenti zapísaní na štúdium pred akademickým rokom 2013/2014), resp. 7-miestne ID číslo osoby (študenti zapísaní na štúdium od akademického roka 2013/2014), ktoré používajú ako prístup do AIS
Overovanie príslušnosti k fakulte sa vykonáva len u používateľov, ktorí vypísali meno a priezvisko. Ak tieto údaje chýbajú, používatelia sú automaticky považovaní „len“ za registrovaných. Ak sú údaje vypísané overuje sa či patria k fakulte. Overovanie identity je vykonávané do 48 hod.
Vami zadané údaje nebudú v žiadnom prípade predané tretím osobám.

Prosím zadajte korektne nasledujúce údaje:

Používateľské meno = váš e-mail:
Heslo:
Heslo opäť:

Prevádzkové podmienky (vylúčenie zodpovednosti):

  Prehlásenie o vylúčení zodpovednosti

 • Prevádzkovateľom edukačného webového portálu Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, portal.lf.upjs.sk [ISSN 1337-7000], je Ústav lekárskej informatiky LF UPJŠ. Hlavným poslaním týchto stránok je sprístupnenie všetkých typov elektronických didaktických materiálov vytváraných na LF UPJŠ.
 • Prevádzkovateľ portálu a autori jeho obsahu v žiadnom prípade nenesú zodpovednosť za akékoľvek nesprávne použitie informácií zverejnených na tomto portáli a na webových stránkach, na ktoré portál odkazuje.
 • Celý obsah webového portálu je duševným vlastníctvom Prevádzkovateľa a jednotlivých autorov. Podmienky, za ktorých je možné s dielom zverejneným na portáli ďalej pracovať, jasne a zrozumiteľne určuje typ verejnej licencie Creative Commons uvedený pri danom diele.
 • Prevádzkovateľ nezhromažďuje žiadne osobné údaje, ktoré mu používatelia sami dobrovoľne neposkytnú. Dobrovoľným poskytnutím osobných údajov dávajú používatelia súhlas k tomu, aby prevádzkovateľ spracovával poskytnuté údaje v rozsahu, ktorý je nevyhnutný k riadnemu prevádzkovaniu edukačného webového portálu. Toto zahŕňa taktiež sprístupňovanie ich obsahu verejnosti, ďalej správu a archiváciu článkov, prípadne názorov k nim, a to po celú dobu takejto činnosti.
 • Používanie tohto webového portálu takým spôsobom, ktorý by znemožnil jeho využitie ostatným používateľom, ktorý by ohrozil jeho funkčnosť, ktorý by menil informácie na ňom zverejnené alebo jeho prostredníctvom získané alebo ktorý by mal vplyv na podporný softvér, je zakázané.
Áno, prevádzkové podmienky som si prečítal(a) a súhlasím.