Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Fulltextové vyhľadávanie


ZADAJTE 1 ALEBO VIAC SLOV:
TIP: pri vyhľadávaní viacerých slov používajte zástupný znak * pre vyhľadávanie viacerých tvarov slova. Viac o zástupných znakoch...
VYHĽADANÉ V TITULKOCH: počet nájdených článkov: 0
VYHĽADANÉ V TELE ČLÁNKU: počet nájdených článkov: 8

 

Princípy komunikácie medzi lekárom a pacientom
..kľúčové slová: verbálna komuniákácia, neverbálna komunikácia, pacienti so špecifickými p.. ..kľúčové slová: komuniákácia, neverbálna komunikácia, pacienti so špecifickými p.. ..kľúčové slová: neverbálna komunikácia, pacienti so špecifickými.. ..kľúčové slová: neverbálna komunikácia, pacienti so špecifickými potrebami..

Akútna apendicitída a Meckelov divertikul
.. chirurgických diagnóz, pre ktorú bývajú pacienti hospitalizovaní pri náhlej príhode brušnej. Spr.. .. bodmi. Totálny súčet bodov je desať, pričom pacienti sú podľa počtu bodov zaradení do štyroch skup.. .. Taktiež udával anorexiu, nauzeu a zvracanie. So stolicou a močením ťažkosti nemal. V osobnej an..

Diabetes mellitus asociovaný s cystickou fibrózou
.. pacientky sme diagnostikovali diabetes mellitus asociovaný s CF (CFRD - cystic fibrosis related .. .. CFRD) sa spája s vyššou morbiditou a mortalitou. Pacienti s CFRD majú horší stav výživy a ťažšie postihn.. .. stupeň zahlienenia, dochádza i k postupnému zhoršovaniu FVP až na úroveň obštrukčnej ventilačnej por.. .. obojstranné peribronchiálne fibrózne zmeny so zosilnením peribronchiálneho interstícia a br..

Náhla príhoda brušná - biliárny ileus
.. medicínskemu pokroku biliárny ileus má stále vysokú morbiditu a mortalitu. Liečba je ešte stále kon.. .. Žlčníkové kamene sú často asymtomatické, často pacienti ani nevedia, že majú žlčníkové kamene. Vznik bi.. .. Peristaltika bola počuteľná, ale slabá. Osobná anamnéza zahŕňala farmakologicky liečenú arter..

Diverticulitis appendicis vermiformis
.. je raritná diagnóza s incidenciou 0,004 - 2 %. Pacienti vzhľadom na intermitentné bolesti a atypické ob.. .. stolicu mal naposledy pred tromi dňami. V osobnej anamnéze udával solitárnu obličku v dôs..

Cesta prehltnutej špilky do pečene
.. aj po niekoľkých mesiacoch, či rokoch. Najlepšou diagnostickou metódou je podľa literárnych zd.. .. revíziu by mali podstúpiť pacienti s multilokulárnym abscesom, so sprievodnými p.. .. Vzhľadom na známky rozvíjajúceho sa septického šoku s pozitívnymi hodnotami prokalcitonínu a n.. ..kľúčové slová: teleso, perforácia, .. ..kľúčové slová: teleso, perforácia, ..

Ruptúra aneuryzmy artérie hepatiky
.. incidentálne, alebo až v prípade hemoragického šoku. Pri elektívnom riešení sa v dnešnej dobe pre.. .. aneuryzmy a neaterosklerotický pôvod.  Pacienti so symptomatickou aneuryzmou by sa taktiež mali .. .. Pacientka udávala, že pred 2 dňami pila alkohol, so stolicou a močením problémy neudávala, úraz bruc..

Infektológia vo video a audio prednáškach
.. formou video a audio záznamov prednášok si kladú za cieľ poskytnúť možnosti získavania n.. .. Burdová   Sekcia IX - Ako a kedy majú pacienti používať antibiotiká? Dopad očkovania pneu.. .. liečbe klostrídiových infekcií čreva Laura Gombošová Užitočné "drobnosti", ktoré môžu..