Podklady k prednáškam

Semináre z predmetu Chirurgia 6

Autor: Jozef Radoňak, Jozef Belák, Milan Šudák, Jozef Firment, Peter Lengyel

anotačný obrázok

Prezentácie určené študentom v predmete Chirurgia 6. Obsahujú témy podľa učebných osnov predmetu vrátane oblastí popáleniny; ortopédia + snímky; urológia + snímky; náhle príhody brušné; chirurgia hrudníka a mediastína + snímky; úrazová chirurgia; chirurgia srdca a ciev; detská chirurgia + snímky; resuscitácia a intenzívna starostlivosť; onkochirurgia; neurochirurgia + snímky; zásady prepravy chorých a ranených v šoku, bezvedomí, pri poranení chrbtice.

Obštrukcia močových ciest

Autor: Vincent Nagy

anotačný obrázok

Pri obštrukcii močových ciest ide o morfologickú alebo funkčnú prekážku, ktorá je na rôznej úrovni spojená s poruchou odtoku moču vo vývodných močových cestách. Principiálne obštrukcia ako prekážka odtoku vedie v dôsledku pokračujúcej produkcie moču pri zachovanej funkcii obličky k zvýšenému hydrostatickému tlaku moču proximálne od miesta obštrukcie.

Tuberkulóza urogenitálneho traktu

Autor: Vincent Nagy

anotačný obrázok

Odhaduje sa, že v roku 2018 na celom svete ochorelo na TBC asi 10 miliónov ľudí, z nich 5,7 milióna mužov, 3,2 milióna žien a 1,1 milióna detí. Vyskytli sa prípady vo všetkých krajinách a vekových skupinách. TBC je však liečiteľná a dá sa jej predchádzať. V roku 2018 predstavovalo 30 krajín s vysokou mierou tuberkulózy 87% nových prípadov tuberkulózy.

Transplantácia obličiek

Autor: Vincent Nagy

anotačný obrázok

Transplantácia obličky je v ére modernej chirurgie prvou úspešnou orgánovou transplantáciou, na základe ktorej vznikol nový multidisciplinárny odbor – transplantológia. Pod termínom transplantácia rozumieme „prenos tkaniva alebo orgánu z jedného miesta na druhé u toho istého jedinca alebo z jedného jedinca na druhého, či už v rámci živočíšneho druhu alebo mimo neho“.

Poruchy fertility

Autor: Vincent Nagy

anotačný obrázok

Infertilita je neschopnosť sexuálne aktívneho páru neužívajúceho antikoncepciu dosiahnuť v priebehu jedného roka otehotnenie. U žien nad 35 rokov je interval skrátený na 6 mesiacov. Sexuálne styky bez sexuálnych dysfunkcií by mali byť aspoň 2x týždenne pri predpoklade, že nie je prítomná iná zjavná príčina, napr. dojčenie, menopauza a pod. Veľký počet infertilných párov manifestuje rôzny individuálny podiel na celkovej infertilite páru. Jeden z partnerov so silným fertilným potenciálom dokáže kompenzovať subfertilitu druhého partnera. Infertilita sa väčšinou manifestuje vtedy, ak sú faktory dispozície pre subfertilitu kombinované u obidvoch partnerov.Infertilita je výsledkom stavu v súčasnosti a má svoje spoločenské súvislosti. Prednáška sa zaoberá všetkými urologickými aspektami infertility.

Akútne urologické príhody

Autor: Vincent Nagy

anotačný obrázok

Prednáška sa zaoberá akútnymi príhodami v urológii, ktoré je potrebné neodkladne riešiť. K akútnym urologickým príhodam zaraďujeme akútne skrótum alebo akútny skrotálny syndróm, priapizmus, parafimózu, anúriu, akútne poškodenie obličiek, renálnu koliku, hematúriu. K častým patrí najmä akútne skrótum u detí.

Erektilná dysfunkcia

Autor: Vincent Nagy

anotačný obrázok

Erektilná funkcia (stoporenie) penisu u mužov je komplexný neuromuskulárny fenomén, ktorý predstavuje koordinovanú rovnováhu medzi neurologickým, vaskulárnym a hladkým svalstvom pod kontrolou endokrinného a centrálneho nervového systému. Zahŕňa dilatáciu tepien, relaxáciu hladkého svalstva trabekúl kavernóznych telies a aktiváciu venookluzívneho mechanizmu.

Chirurgia 5 pre študentov Zubného lekárstva

Autor: Jozef Belák, Jozef Radoňak, Martina Vidová Ugurbaş

anotačný obrázok

Prednášky sú určené pre študentov zubného lekárstva ako doplnkový vzdelávací materiál predmetu Chirurgia 5. Prednášky zahŕňajú témy ako: chirurgia hrudníkovej steny a prsníkov, chirurgia trachey, pleury, pľúc, mediastínum, chirurgia a vrodené deformácie rebier a mnohé ďalšie, ktoré sú obsiahnuté v učebných osnovách predmetu.

Všeobecné lekárstvo - prednášky

Autor: Katarína Šajtyová, Matej Šajty

anotačný obrázok

Autori poskytujú študentom Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach podklady k jednotlivým prednáškam z predmetu Všeobecné lekárstvo. Prezentácie popisujú témy podľa učebnej osnovy predmetu, ktoré majú študenti zvládnuť počas dištančnej výučby, vyhlásenej kvôli mimoriadnej situácii s pandemickým ochorením COVID 19 na základe rozhodnutia vedenia UPJŠ LF o dištančnej forme priebehu prednášok pre študentov UPJŠ LF.

Infekcie močových ciest a mužského genitálu

Autor: Vincent Nagy

anotačný obrázok

Zápaly močových ciest sa delia na nešpecifické a špecifické (TBC). Najčastejšie ich spôsobuje gram negatívna, ale aj gram pozitívna bakteriálna flóra. Špecifickou jednotkou sú nozokomiálne infekcie. Ďalšie delenie infekcií je na nekomplikované a komplikované. V prednáške sa zaoberáme jednotlivými orgánovýmíi infekciami, ich diagnostikou a liečbou.