Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Miesto pre Vašu reklamu

Fulltextové vyhľadávanie


ZADAJTE 1 ALEBO VIAC SLOV:
TIP: pri vyhľadávaní viacerých slov používajte zástupný znak * pre vyhľadávanie viacerých tvarov slova. Viac o zástupných znakoch...
VYHĽADANÉ V TITULKOCH: počet nájdených článkov: 5

Type I.dI.betes mellI.us

Type I diabetes mellitus

Diabetes mellitus type I. is one of the most common autoimmune endocrinopathies in childhood. Author presented recent knowledge about definition and etiology of hyperglycaemia in childhood, focused to diabetes I. type - its pathophysiology, clinical manifestation, practical aproaches, treatment and complications.

 
autor: Juliana Ferenczová | sekcia: Prednášky | odbor: Pediatria, neonatológia | publikované: 27.3.2017 | posledné úpravy: 27.3.2017 | Creative Commons License

dI.betes mellI.us v detskom veku

Diabetes mellitus v detskom veku

Diabetes mellitus v detskom veku je prednáška určená pre poslucháčov 5. a 6. ročníka všeobecného lekárstva a 4. ročník a zubného lekárstva. Je zameraná na diferenciálnu diagnostiku hyperglykémie v detskom veku. Podrobne sa venuje najčastejším príčinám  hyperglykémie u detí. Podrobne rozoberá diabetes mellitus I. typu od etiopatogenézy cez klinický obraz, laboratórne nálezy, princípy liečby a možné komplikácie a pridružené ochorenia.

 
autor: Juliana Ferenczová | sekcia: Prednášky | odbor: Pediatria, neonatológia | publikované: 21.3.2017 | posledné úpravy: 21.3.2017 | Creative Commons License

AnémI. u detí

Anémie u detí

"Anémie u detí" je prednáška určená pre študentov lekárskych fakúlt v piatom a šiestom ročníku všeobecného lekárstva a v štvrtom ročníku zubného lekárstva. Anémia sa definuje ako abnormálne zníženie počtu hemoglobínu, hladiny hematokritu, alebo počtu erytrocytov pod referenčný rozsah u zdravých detí adaptovaný na vek.  Táto prednáška je zameraná na klinickú klasifikáciu, diferenciálnu diagnostiku, klinickú symptomatológiu, diagnostiku a liečbu anémie v detskom veku.

 
autor: Ingrid Schusterová | sekcia: Prednášky | odbor: Pediatria, neonatológia | publikované: 5.9.2016 | posledné úpravy: 10.2.2017 | Creative Commons License

ArtérI.vá hypertenzI. u detí a adolescentov

Artériová hypertenzia u detí a adolescentov

Artériová hypertenzia u detí a adolescentov je prednáška pre študentov lekárskych fakúlt v piatom a šiestom ročníku všeobecného lekárstva a v štvrtom ročníku zubného lekárstva. Táto prednáška je zameraná na definíciu normálneho krvného tlaku a hypertenzie, na metódy určovania krvného tlaku a na posudzovanie hodnôt krvného tlaku, diferenciálnu diagnostiku a liečbu artériovej hypertenzie u detí a adolescentov.

 
autor: Ingrid Schusterová | sekcia: Prednášky | odbor: Pediatria, neonatológia | publikované: 6.2.2017 | posledné úpravy: 10.2.2017 | Creative Commons License

ObezI.a v detskom veku, poruchy lI.I.ového metabolI.mu, prevencI. KVS chorôb u detí

Obezita v detskom veku, poruchy lipidového metabolizmu, prevencia KVS chorôb u detí

Epidémia detskej obezity predstavuje jeden z najväčších problémov v oblasti zdravia 21. storočia. Väčšina obéznych deti ostáva obéznymi aj v dospelosti, čo súvisí s vysokých rizikom vzniku kardiovaskulárnych chorôb. U obéznych jedincov možno pozorovať spektrum kardiovaskulárnych zmien, a to od zmien v hyperdynamickej cirkulácii až po subklinické zmeny v štruktúre myokardu. Včasná diagnostika a liečba obezity a dyslipidémie v detskom veku ma dôležitý význam v prevencií aterosklerózy a KVS ochorení.

 
autor: Ingrid Schusterová | sekcia: Prednášky | odbor: Pediatria, neonatológia | publikované: 10.2.2017 | posledné úpravy: 10.2.2017 | Creative Commons License
VYHĽADANÉ V TELE ČLÁNKU: počet nájdených článkov: 4

 

Juvenilná idiopatická artritída
.. juvenilná idiopatická artritída (JIA) označujeme het.. .. veku vôbec. Incidencia sa odhaduje na 10/100 000 detí a prevalencia 100/100 000 detí do 16. roku .. .. prednáške autorka opisuje klinický priebeh, diferanciálnu d.. ..kľúčové slová: deti.. .. Date Size Availability [ ? ] Juvenilná idiopatická artritída | 5.9.2008 1.86 MB r..

Prebiotiká & zdravý vývoj dieťaťa
.. vývoj imunitného systému v postnatálnom období. Kľúčovú úlohu pri vzniku priaznivej črevnej mikro.. .. výživa v dojčenskom veku významne determinuje zdravý vývoj dieťaťa a jeho .. .. sa akceptuje, že intestinálna flóra dojčených detí chráni proti infekcii a je dôležitým sti.. ..utorka sa v prezentácii venuje problematike .. ..kľúčové slová: deti.. .. vývoj dieťaťa | 18.9.2008 3.73 MB registrovaný pou..

Podtlakové uzatváranie rán – nové poznatky a možnosti aplikácie
.. tejto štúdie bolo prehľadne prezentovať najnovšie in.. .. Medzi indikácie teda patria diagnózy ako diabetes mellitus, imunosupresia, vaskulárna .. .. indikácie teda patria diagnózy ako diabetes mellitus, imunosupresia, vaskulárna insuficiencia, či r.. .. vďaka nemeckým autorom Morykwasovi a Argentovi. V tomto roku publikovali aj s ďalšími sp.. .. chronických rán dôsledkom ich starnúceho fenotypu rastú signifikantne pomalšie ako fibroblasty k.. ..Úvod Väčšina publikovaných prác prezentuje pozi.. ..UDr. Tomáš Toporcer, prof. MUDr. Jozef Radoňak, CS..

Infektológia vo video a audio prednáškach
.. osloviť má aj záujemcov z radu laickej verejnosti. Výučbový materiál bol spracovaný s podporou proj.. .. formou video a audio záznamov prednášok si kladú za cie.. .. vírusu hepatitídy B krvou darovanou v oblasti...Eleonóra Ščepkinová Kliešťami prenášané inf.. ..učbový materiál bol spracovaný s podporou projektu .. .. Monika Halánová  Kryptosporidióza u detí s nižším hygienickým štandardom Antónia Hasaj.. ..kľúčové slová: ultimédia, infektológia, baktérie, an.. .. MUDr. Pavol Jarčuška, PhD., Ing. Jaroslav Majerník, ..